กรมศุลกากร เปิดรับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 68 อัตรา

Advertisement กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง 68 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 24 พ.ย – 11 ธ.ค.2557 Advertisement   ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1.ชื่อตำแหน่ง :    นิติกร อัตราเงินเดือน :    18000 บาท ประเภท :    บริหารทั่วไป จำนวนตำแหน่งว่าง :    3 อัตรา ระดับการศึกษา :    ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :    ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ :    1. เสนอความเห็นแก่ผู้บังคับบัญชาในการตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับระเบียบของทางราชการที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการพิจารณาของผู้บังคับบัญชา  2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้ทันกับสถานการณ์และอำนวยความสะดวกในการทำงาน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย  3. ศึกษาข้อมูล รวบรวม แสวงหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เสนอความเห็นในการดำเนินการเรื่องใดๆ ที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้องทุกข์ […]

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา (7 – 27 มี.ค.57)

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 36 อัตรา สมัครงานได้ทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 7 – 27 มี.ค.57 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานศุลกากร อัตราเงินเดือน : 9,400 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 30 อัตรา ระดับการศึกษา : ปวช. รายละเอียดวุฒิ : ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเครื่องกล หรือสาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง หรือสาขาวิชาโลหะการ หรือสาขาวิชาก่อสร้าง หรือสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาพณิชยการ และเป็นผู้ขึ้นทะเบียนสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ของ ก.พ. แล้ว 2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานเดินเรือ อัตราเงินเดือน : 9400 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน […]

1 4 5
error: