สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-15พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระหว่าง 45,870 – 65,650 บาท จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้การพิจารณาเงินเดือนจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการทั่วไป การตลาด การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ สถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สหกรณ์ https://www.coopmoj.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด เลขที่ 404 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –15 พฤษภาคม 2567 […]

วิทยุการบิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 113 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15เม.ย.67

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงคมนาคม ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 113 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน-อัตราที่เปิดรับ รหัส 01 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 14 อัตรา รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง 6 อัตรา รหัส 03 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 4 อัตรา รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส 3 อัตรา รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง 4 อัตรา รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร 5 อัตรา รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 8 อัตรา รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช 12 […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.67

  ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่ 1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา คุณวุฒิและคุณสมบัติ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์ – สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต – สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering) – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมิเดีย – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science) – สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer […]

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 426 อัตรา บัดนี้-22มี.ค.67

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน 35 ตำแหน่ง 426 อัตรา ตามแต่ละสนามบิน สมัครได้ถึง 22 มีนาคม 2567 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 35 ตำแหน่ง 426 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งหมายเลข 101 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งหมายเลข 102 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 146 อัตรา ตำแหน่งหมายเลข […]

การรถไฟ รับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567” สมัครทางออนไลน์

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต วัน เวลา และช่องทางรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ คลิกที่นี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ถึง 14 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา 2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ […]

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.67

  ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 38,720 – 95,810 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา เป็นพนักงานระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือเคยเป็นพนักงานระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 9 กรณีบุคคลภายนอก มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : CIA) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified […]

อ.ส.ค. รับสมัครเป็นพนักงาน12อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-29ก.พ.67

  ประกาศองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง จํานวน 12 อัตรา ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 5 จํานวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ตําแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 จํานวนทั้งสิ้น 2 อัตรา ตําแหน่งนักผลิตภัณฑ์ 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเศรษฐกร 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทํางาน 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งมัคคุเทศก์ 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งนักสัตวบาล 4 จํานวน 1 อัตรา ตําแหน่งพนักงานผลิต 2 จํานวน […]

บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศ บริษัท บริการภาคพื้น ท่าอากาศยานไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน หลายอัตรา AOTGA สถานีสุวรรณภูมิ (BKK) เปิดรับสมัครพนักงานประจำศูนย์บริการศุลกากรเพื่อกระจายสินค้า ปฏิบัติงาน : เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ (BKK) ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. หัวหน้าส่วนรับสินค้า (Acceptance & DG Specialist Supervisor) 2. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ (Operation Supervisor) 3. หัวหน้าส่วนเอกสาร (Document Supervisor) 4. หัวหน้าส่วนการเงิน (Cashier Supervisor) 5. ผู้ชำนาญการรับสินค้า (Acceptance & DG Specialist) 6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส (Operation Leader) 7. เจ้าหน้าที่เอกสารอาวุโส (Document Leader) 8. เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส (Senior Cashier) 9. […]

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศคณะกรรมการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนปฏิบัติงานกองเทคโนโลยีและสารสนเทศ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบจัดทํารายงาน นําเสนอ (presentation)3. มีความเข้าใจหลักการ UX, UI Design System User Flow เป็นต้น มีความรู้ความสามารถในการแก้ไข ซ่อมบํารุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี มีความกระตือรือร้นในการศึกษาหาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และพร้อมเรียนรู้ในสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา สามารถทํางานร่วมกันแบบเป็นทีมได้ และรับฟังความคิดเห็นระหว่างในทีมได้ มีความสามารถในการฝึกอบรม หรือถ่ายทอดความรู้ ให้แก่พนักงานในองค์กร หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจ และเสริมสร้างศักยภาพให้กับพนักงาน มีความรู้ความสามารถในการออกแบบสารสนเทศ เช่น Photoshop, illustrator เป็นต้น จะพิจารณาเป็นพิเศษ หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในการวิเคราะห์ออกแบบระบบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 31 ม.ค. 2567 ไม่เว้น […]

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS รับสมัครคัดเลือกพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS รับสมัครคัดเลือกพนักงาน วุฒิ ปวช/ปวส./ป.ตรี หลายอัตรา ประจำปี 2567 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. เจ้าหน้าที่ควบคุมรถไฟฟ้า สายสีเขียว คุณสมบัติ     เพศ : ชาย     อายุ(ปี) : 25 – 35     ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป     ประสบการณ์(ปี) : 1 ปีขึ้นไป     อื่นๆ : ไม่ระบุ หน้าที่ความรับผิดชอบ     ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมขบวนรถไฟฟ้าตามคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน     ตรวจสอบดูแล ให้บริการผู้โดยสารภายใต้หลักการบริการ / ความปลอดภัยสูงสุด     ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมรถไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. Service Staff […]

1 2 143
error: