การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครเข้าทำงาน27อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-10ก.ค.67

 

การรถไฟเเห่งประเทศไทย รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงานในการรถไฟแห่งประเทศไทย

สังกัดฝ่ายตรวจสอบภายใน
1. พนักงานตรวจสอบภายใน 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังกัดฝ่ายโครงการพิเศษและก่อสร้าง
2. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังกัดฝ่ายบริการสินค้า
3. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

4. พนักงานการเดินรถ 6 จำนวน 8 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังกัดฝ่ายทรัพยากรบุคคล
5. บุคลากร 6 จำนวน 2 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางการบริหารงานบุคคล หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือนิติศาสตร์ หรือบัญชี หรือการเงิน หรือสถิติ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือการศึกษา หรือเศรษฐศาสตร์ หรือจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังกัดฝ่ายบริหารโครงการพัฒนาที่ดิน
6. พนักงานเทคนิค 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีโยธา) หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ หรือครุศาสตร์อุตสาหกรรม หรือเทคโนโลยีการก่อสร้าง หรือภูมิสารสนเทศศาสตร์ หรือภูมิสารสนเทศ หรือภูมิศาสตร์

7. พนักงานการตลาดและทรัพย์สิน 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางพาณิชยศาสตร์ หรือเศรษฐศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ หรือการบริหาร หรือการจัดการ หรือโลจิสติกส์ หรือกฎหมาย หรือรัฐศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ หรือรัฐประศาสนศาสตร์ หรือสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ

สังกัดสำนักงานนโยบาย แผน วิจัย และพัฒนา
8. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางบริหารธุรกิจ หรือการบัญชี หรือการเงิน หรือเศรษฐศาสตร์

9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางเศรษฐศาสตร์ หรือพาณิชยศาสตร์ หรือบัญชี หรือบริหารธุรกิจ หรือวิศวกรรมศาสตร์

สังกัดสำนักงานแพทย์
10 เภสัชกร 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 17,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : เภสัชศาสตร์

11. พยาบาล 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : พยาบาลศาสตร์

สังกัดสำนักงานอาณาบาล
12. นิติกร 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : นิติศาสตร์

สังกัดสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
13. พนักงานพัสดุ 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทุกสาขาวิชา

สังกัดศูนย์ประสานงานและเลขานุการ คณะกรรมการรถไฟ
14. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังกัดศูนย์ประชาสัมพันธ์
15. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางวารสารศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชน หรือนิเทศศาสตร์

สังกัดกองควบคุมการปฏิบัติการ
16. พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 16,830 บาท
คุณวุฒิ : ปริญญาตรี
สาขาวิชา/วิชาเอก : ทางสังคมศาสตร์ หรือการเงิน หรือสถิติ หรือวิศวกรรมศาสตร์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การรถไฟแห่งประเทศไทยจะดำเนินการรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่เว็บไซต์ www.railway.co.th หรือ https://railway.thaijobjob.com ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: