สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา (บัดนี้ – 21 พ.ค.57)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เปิดรับสมัครพนักงานราชการ
จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 21 พ.ค.57

cos

ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ
1.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
อัตราเงินเดือน : 13800 บาท
ประเภท : เทคนิค
จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
ระดับการศึกษา : ปวส.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดตั้งคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
2. ติดตั้งสายสัญญาณ และอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลในระบบเครือข่าย
3. ติดตั้งโปรแกรมต่าง ๆ และสำรองข้อมูล
4. ควบคุมการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ที่ใช้
สำหรับการประชุม สัมมนา และประชุมระยะไกล (VDO Conference)
5. ให้คำแนะนำปรึกษาและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
6. ตรวจสอบและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
7. ประสานงานการซ่อมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์กับบริษัทที่มีสัญญาบำรุงรักษา
8. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

[ads1]

2.ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านข้อมุล
อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 อัตรา
ระดับการศึกษา : ปวช.
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางพาณิชยกรรม การเลขานุการ บัญชี คอมพิวเตอร์ทางบริหาร หรือทางอื่นที่เกี่ยวข้อง
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ และงานบริหารทั่วไปของส่วนราชการ
2. ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการภายใน และภายนอกสำนักงาน
3. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการ โดยใช้โปรแกรมเฉพาะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
5. ปฏิบัติงานพิมพ์หรือการบันทึกข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเลขาธิการ ชั้น 3 สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 1 ถนนพระอาทิตย์ กรุงเทพฯ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบในวันที่ 27 พ.ค.57 ณ สถานที่รับสมัคร

อ่านรายละเอียดประกาศรับสมัครงานที่นี้

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: