กรมธนารักษ์ รับสมัครพนักงานราชการ11อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี 8-15พ.ค.67

 

กรมธนารักษ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่งวิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
  – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโลหะการ หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือ
  – สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล หรือ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการผลิต

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

3. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์

4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

5. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

6. ตำแหน่งนักวิชาการคลัง 1 อัตรา

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
  – สาขาวิชาการบัญชี
  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
  – สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

7. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง 2 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน – สาขาวิชาช่างกลโรงงาน หรือ
  – สาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือ
  – สาขาวิชาเครื่องกล หรือ
  – สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล หรือ
  – สาขาวิชาไฟฟ้ากําลัง หรือ
  – สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  – สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือ
  – สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ
  – สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบํารุง หรือ
  – สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือ
  – สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือ
  – สาขาวิชาช่างยนต์ หรือ
  – สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ หรือ
  – สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ หรือ
  – สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ หรือ
  – สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก หรือ
  – สาขาวิชาช่างซ่อมบํารุง

8. ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ใน
  – สาขาวิชาโยธา หรือ
  – สาขาวิชาสํารวจ หรือ
  – สาขาวิชาการก่อสร้าง

9. ตำแหน่งช่างทอง 1 อัตรา

 • ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

ระยะเวลาการจ้าง : กําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยพนักงาน ราชการทั่วไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2557

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 8 – 15 พ.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.treasury.go.th หัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์ e-service” แบนเนอร์ “รับสมัครงานออนไลน์ job online” หรือเว็บไซต์ https://treasury.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: