กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ34อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี สมัครออนไลน์1-16ต.ค.66

 

กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชา คณิตศาสตร์และสถิติ

2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ หรือสาขาวิชาการจัดการ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ

3. นาฏศิลปิน (ละคร-นาง) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

4. นาฏศิลปิน (โขน – ยักษ์) 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

5. ดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

6. ดุริยางคศิลปิน (ฟลูต) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

7. ดุริยางคศิลปิน (ทรอมโบน) 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

8. นักจดหมายเหตุ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย ทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางประวัติศาสตร์

9. บรรณารักษ์ 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์

10. นักโบราณคดี 1 อัตรา (สุพรรณบุรี) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี

11. นักโบราณคดี 1 อัตรา (ปราจีนบุรี) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดีทางโบราณคดี

12. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา (นครปฐม) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

13. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา (สุโขทัย) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดีทางโบราณคด หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

14. นักภาษาโบราณ 1 อัตรา (นครราชสีมา) ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางบาลีสันสกฤต ทางภาษาบาลี ทางภาษาสันสกฤต ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาโบราณ ทางภาษาเขมร ทางภาษาตะวันออก หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพระพุทธศาสนา ทางบาลีสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์

15.นายช่างประณีตศิลป์(ด้านช่างไม้แกะสลัก) 1 อัตรา (สํานักช่างสิบหมู่-ศาลายา) ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชำนาญงาน ด้านช่างไม้แกะสลัก และมีประสบการณ์ในงานที่ปฏิบัติมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งเป็นนิติบุคคล และระบุถึงลักษณะงาน ที่ได้ปฏิบัติด้านช่างไม้แกะสลัก หรือมีการทดสอบ เฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติงาน ด้านช่างไม้แกะสลัก โดยต้องแนบเอกสารหลักฐานหรือ ผลงานด้านช่างไม้แกะสลักมาพร้อมใบสมัครสอบ)

16. นายช่างศิลปกรรม (ด้านช่างประดับมุกและช่างรัก) 1 อัตรา (สํานักช่างสิบหมู่-ศาลายา) ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาวิชาศิลปะหัตถกรรมโลหะรูปพรรณ และเครื่องประดับ หรือสาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับอัญมณี หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง

17. นายช่างศิลปกรรม (ด้านประติมากรรม) 2 อัตรา (สํานักช่างสิบหมู่-ศาลายา) ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

18. นายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา (ปราจีนบุรี) ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

19. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศีกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

20. นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศีกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

21. นายช่างโยธา 1 อัตรา (บุรีรัมย์) ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง

22. นายช่างสำรวจ 1 อัตรา (สุพรรณบุรี) ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

23. พนักงานเกษตรพื้นฐาน 1 อัตรา (สุโขทัย) วุฒิ ม.3/ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

24. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

25. พนักงานธุรการ 1 อัตรา (สุโขทัย) ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

26. พนักงานพัสดุ 1 อัตรา (พระนครศรีอยุธยา) ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศีกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

27. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (ราชบุรี) ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

28. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (กาญจนบุรี)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

29. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (สระแก้ว)
อัตราเงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

30. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (สุโขทัย) ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

31. พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์ 1 อัตรา ปวส.หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

32. พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน 1 อัตรา (สุโขทัย) วุฒิ ม.3/ม.6หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 1 – 16ต.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ในเว็บไซต์ https://finearts.thaijobjob.com

((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: