เปิดเงินเดือน ส.ว.2.4แสน มีค่าทำฟัน5พัน เบิกได้แม้กระทั่งค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า-มีผู้ช่วยได้ถึง8คน

รัฐธรรมนูญปี 2550 ระบุเงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภา ซึ่งกำหนดให้จ่ายได้หลังจากวันเข้ารับหน้าที่ ต่อมาในปี 2555 มี พ.ร.ฎ.เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของสมาชิกรัฐสภาเพิ่ม กำหนดให้ประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานและรองประธานวุฒิสภา ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร , สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภา ได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มเป็นรายเดือนนับแต่วันเข้ารับหน้าที่

เงินเดือน ส.ว. และสวัสดิการต่างๆ ของ ส.ว.

เงินเดือนประธานวุฒิสภา
เงินเดือนประจำแหน่ง 74,420 บาท
เงินเพิ่ม 45,500 บาท

เงินเดือนรองประธานวุฒิสภา
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 73,240 บาท
เงินเพิ่ม 42,500 บาท

เงินเดือนสมาชิกวุฒิสภา
เงินเดือนประจำตำแหน่ง 71,230 บาท
เงินเพิ่ม 42,330 บาท

ไม่เกินวันละ 3,100 บาทต่อคน
กรณีไม่ได้เบิกเหมาจ่าย
ค่าอาหาร เครื่องดื่ม โรงแรม จ่ายไม่เกินวันละ 4,500 บาทต่อคน
ค่าทำความสะอาดเสื้อผ้า จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน
ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด จ่ายไม่เกินวันละ 500 บาทต่อคน

สิทธิเสนอแต่งตั้งผู้ช่วยประจำตัว
ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว 1 คน ค่าตอบแทน 24,000 บาทต่อเดือน
ผู้ชำนาญการประจำตัว 2 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน
ผู้ช่วยดำเนินงาน 5 คน ค่าตอบแทนคนละ 15,000 บาทต่อเดือน

สวัสดิการอื่นๆ
•ค่าเดินทาง ในวงเงิน 1,500,000 บาท/ปี

• ค่ารักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอก
ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป /ตรวจสุขภาพ 97,000 บาท/ปี
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 20,000 บาท/ครั้ง

•เบี้ยประชุม
ประธาน 1,500 บาท/ครั้ง
ร่วมประชุมกรรมาธิการ 1,200 บาท/ครั้ง
ประชุมอนุกรรมาธิการ 800 บาท/ครั้ง

ในขณะที่ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน มีดังนี้

  • ค่าห้องและค่าอาหาร/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 4,000 บาท
  • ค่าห้อง ไอ.ซี.ยู./ซี.ซี.ยู./วัน (สูงสุด 7 วัน/ครั้ง) 10,000 บาท
  • ค่ารักษาพยาบาลทั่วไป/ครั้ง 100,000 บาท
  • ค่ารถพยาบาล 1,000 บาท
  • ค่าแพทย์ผ่าตัด/ครั้ง 120,000 บาท
  • ค่าแพทย์เยี่ยมไข้/วัน (ไม่เกิน 31 วัน/ครั้ง) 1,000 บาท
  • ค่าปรึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะโรค/ครั้ง 4,000 บาท
  • การรักษาทันตกรรม/ปี 5,000 บาท
  • การคลอดบุตร คลอดธรรมชาติ 20,000 บาท / คลอดโดยการผ่าตัด 40,000 บาท

สรุปแล้ว ส.ว. 1 คน มี ค่าตอบแทน และ สิทธิประโยชน์ 4,512,720 บาท / ปี

 

ข่าวจาก : thaipbsspringnews

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: