เปิดประวัติศาสตร์ รู้หรือไม่? ไทยเคยมีประธานสภาอายุน้อยที่สุด36ปี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือ ประธานสภา ถือเป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนิติบัญญัติในระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาและเป็นผู้นำของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

หน้าที่คือ เป็นประธานของที่ประชุม ต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ กำกับดูแลการดำเนินกิจการของสภา ควบคุมการรักษาความสงบเรียบร้อยในที่ประชุม ตลอดถึงบริเวณสภา เช่น การยุติการอภิปรายของสมาชิก ส.ส.

มีผู้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรก เมื่อปีพุทธศักราช 2475 ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวรวมจำนวน 25 คน ดังนี้

1.เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 13. นายอุทัย พิมพ์ใจชน
2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ 14. นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์
3. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (พลเรือ ตรีกระแส ประวาหะนาวิน) 15. นายชวน หลีกภัย
4. เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิต ณ สงขลา) 16. นายปัญจะ เกสรทอง
5. พระยามานวราชเสวี (วิเชียร ณ สงขลา) 17. นายอาทิตย์ อุไรรัตน์
6. นายเกษม บุญศรี 18. นายมารุต บุนนาค
7. นายพึ่ง ศรีจันทร์ 19. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ
8. พระราชธรรมนิเทศ (เพียร ราชธรรมนิเทศ) 20. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา
9. พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 21. นายพิชัย รัตตกุล
10. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ์ สุทธิสารรณกร) 22. นายโภคิน พลกุล
11. พลตรีศิริ สิริโยธิน 23. นายยงยุทธ ติยะไพรัช
12. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 24. นายชัย ชิดชอบ
25. สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ประเทศไทยเคยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ารับตำแหน่งตอนอายุน้อยที่สุด อยู่ที่ 36 ปี คือ นายอุทัย พิมพ์ใจชน ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 13 ของไทย

ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2519 ขณะที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เข้ารับตำแหน่งตอนอายุมากที่สุดอยู่ที่ 79 ปี คือ นายชัย ชิดชอบ

 

ข่าวจาก : ข่าวสด

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: