มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา (บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดรับสมัครพนักงานพิเศษ 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา
(บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

1.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

–        ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

–        มีประสบการณ์ทางด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office

 

1.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษา ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม จำนวน 1 อัตรา  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 13 ก.ย.56)

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

–          ปริญญาตรีทุกสาขา

–          สามารถปฏิบัติงานในวันเสาร์-อาทิตย์ได้

–          มีความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

 

2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์   1  อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์  (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 ส.ค.56)

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร

–  ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิทยาการคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์โทรมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

–   มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ค

 

3.ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  2 อัตรา (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

คุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

สังกัดงานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 อัตรา , สังกัดงานสารบรรณ  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี จำนวน 1 อัตรา

 

4. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  2 อัตรา (สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 23 ส.ค.56)

คุณวุฒิที่ใช้ในการสมัคร
      –   ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น ( ม.3 ) หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

–   มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามกฎหมาย

สังกัดสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 อัตรา, สังกัดสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา  1 อัตรา

 

 

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

–   ประกาศนียบัตร และทะเบียนแสดงผลการศึกษา ( Transcript ) พร้อมสำเนา 1 ชุด

–   ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด

–   บัตรประจำตัวประชาชน  พร้อมสำเนา 1 ชุด

–   ใบส.ด.9 หรือส.ด.43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)

–   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน

–   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ 1 นิ้ว 2 รูป

 

สมัครงานราชการด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถ.ประชาราษฏร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพ 10800

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร .0-2555-2000 ต่อ 1035 ในวันและเวลาราชการ

เงื่อนไขการแสดงความคิดเห็น ๆ
- ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
- ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใด ๆ ก็ตาม ลงในช่องแสดงความคิดเห็น
- ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
- ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะสม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
error: