(งานรัฐวิสาหกิจ)SMEBank รับสมัครเจ้าหน้าที่ ป.ตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์หรืออื่นๆ สมัครออนไลน์บัดนี้-8มี.ค.62

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEBank) รับสมัคร เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมค่านิยมองค์กรและความผูกพันบุคลากร การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ด้านทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความรู้โปรแกรม Graphic  เช่น Photoshop, Illustrator  และ สามารถใช้ Microsoft Office ได้ดี มีทักษะการสื่อสาร และนำเสนอที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถวางแผน วิเคราะห์ ตัดสินใจได้อย่างเป็นระบบและปฏิบัติงานเชิงรุก อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://coreportal.smebank.co.th/recruit.php บัดนี้-8 มี.ค.62

SME Bank รับสมัครเจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-11ม.ค.62

    ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) รับสมัครเจ้าหน้าที่ ส่วนอนุมัติสินเชื่อ 1 – 6 (Loan Factory) จำนวน 11 คน รายละเอียด พิจารณาวิเคราะห์รายงานการขออนุมัติสินเชื่อ บนระบบอำนวยสินเชื่อ CF on Web ประกอบการพิจารณาวิเคราะห์สินเชื่อและอนุมัติสินเชื่อ วงเงินรวมรายละไม่เกิน 1.0 ล้านบาท กำกับ ควบคุม และติดตาม  การปฏิบัติงานการวิเคราะห์สินเชื่อในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนงาน เป้าหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และคำสั่งของธนาคาร จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์สินเชื่อ พร้อมทั้งทบทวนและปรับปรุงแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ นโยบายการบริหารความเสี่ยง และเป้าหมายธนาคาร ประสานงานกับหน่วยงาน ด้านการตลาด เพื่อพิจารณาวิเคราะห์และอนุมัติสินเชื่อ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมาย ติดตามคุณภาพลูกหนี้ที่อนุมัติภายใต้ ความรับผิดชอบ เพื่อนำส่งข้อมูลมาวิเคราะห์หาแนวทางในการป้องกันแก้ไขข้อบกพร่อง เพื่อให้กระบวนการวิเคราะห์สินเชื่อมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นการควบคุมการเกิดปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป เพศชาย/หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป  การศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีมได้ดี มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office ได้ เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-11 ม.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร))