รัฐบาลอนุมัติ ‘ออมสิน-ธกส.’ ปล่อยกู้ลูกจ้าง พ่อค้าแม่ค้า คิดดอกเบี้ย 0.35 ต่อเดือน

Advertisement รัฐบาล อนุมัติ ‘ออมสิน-ธกส.’ ปล่อยกู้ลูกจ้าง พ่อค้าแม่ค้า คิดดอกเบี้ย 0.35 ต่อเดือน แถมปลอดเงินต้น-ดอกเบี้ย 6 งวด วันที่ 5 พ.ค.64 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติมาตรการช่วยเหลือด้านการเงินและลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกอบด้วยมาตรการดังนี้ 1.มาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 เป็นการให้สินเชื่อ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ลูกจ้าง หน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ เป็นต้น ผู้ประกอบอีพอิสระเช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น และเกษตรกรรายย่อยหรอลูกจ้างภาคการเกษตรที่มีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินฉุกเฉิน โดยให้สินเชื่อ ผ่านธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 20,000 ล้านบาท (ธนาคารออมสิน และธ.ก.ส.แห่งละ 10,000 ล้านบาท) คิดอัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ไม่เกินร้อยละ 0.35 […]