(6อัตรา) กรมสุขภาพจิต เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ม.3/ม.6/อนุปริญญา/ปวส./ป.ตรี

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต รับสมัครบุคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 ตำแหน่ง 6 อัตรา รับสมัครตั้งแต่ 21 ก.ค.-11 ส.ค.59 รายละเอียดดังนี้ 1. นักรังสีการแพทย์ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี (หลักสูตรไม่น้อยกว่า 4 ปี) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค – ได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขารังสีเทคนิค 2. นายช่างเทคนิค กลุ่มงานเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวส. สาขาวิชาช่างกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรม และอุปกรณ์การแพทย์ 3. นักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป […]

กพร. เปิดสอบเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส./อนุปริญญา สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-9ส.ค.59

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณีปฏิบัติงาน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวรายเดือน เดือนละ 1,785 บาท รวมเป็นเงินเดือนละ 13,285 บาท หรือตามที่ ก.พ. กำหนด ปฏิบัติงานที่ :  – สำนักเหมืองแร่และสัมปทาน (กรุงเทพมหานคร) 1 อัตรา – สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 7 (ราชบุรี) 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส./อนุปริญญา 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาการเลขานุการ – สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ระดับ ปวท./อนุปริญญา/ปวส. ขึ้นไป สมัครสอบได้ตลอด 24 ชั่วโมง […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา 13-22ก.ค.59

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา สังกัด สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ – ปวท. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคมนาคม หรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น – ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ – ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะต้องปฏิบัติไม่น้อยกว่า 5 ปี อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = […]

(180อัตรา) กรมราชทัณฑ์เปิดสอบเข้ารับราชการ สมัครทางอินเทอร์เน็ต15ก.ค.-2ส.ค.59

กรมราชทัณฑ์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ 180 อัตรา เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตวันที่ 15 ก.ค.-2 ส.ค.59 เว็บไซต์ http://www.correct.go.th หรือ http://correct.thaijobjob.com รายละเอียดดังนี้ 1. นายแพทย์ 13 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา 2. ทันตแพทย์ 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,020 – 19,830 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาในสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพโรคศิลปะ สาขาทันตกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม จากทันตแพทยสภา 3. เภสัชกร 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,800-17,380 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 4. พยาบาลวิชาชีพ 149 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท รายละเอียดวุฒิ : เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง […]

(4อัตรา)กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดสอบบรรจุพนักงานราชการ เงินเดือน11,280-18,000

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6/อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาบัญชี และพณิชยกรรม อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = 13,800 บาท ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 2. นักวิชาการมาตรฐานสินค้า 1 อัตรา ​อัตราค่าตอบแทน : […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

จังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวช./ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6/ปวส./อนุปริญญา 3 ปีต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาบัญชี และพณิชยกรรม อัตราค่าตอบแทน – ปวช. = 11,280 บาท – ปวท./อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 บาท – ปวส./อนุปริญญา 3 ปี = 13,800 บาท ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.-4 ก.ค.59 ในวันเวลาราชการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียม 200 บาท คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมฝนหลวงฯ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/อนุปริญญา

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  ช่างเทคนิค 1 อัตรา กลุ่มงาน เทคนิคพิเศษ สังกัด กองบริการการบินเกษตร ปฏิบัติงานที่ กลุ่มซ่อมบำรุงอากาศยาน สนามบินนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ปวช. หรือที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาบริภัณฑ์ภาคพื้น และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 12 ปี หรือ 2. ปวท. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ม.6 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 11 ปี หรือ 3. ปวส. หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจาก ม.6 ในสาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และต้องมีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในงานบริภัณฑ์ภาคพื้นอากาศยานมาแล้ว 10 ปี หรือ 4. ป.ตรี […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวท./ปวช./ปวส./อนุปริญญา

กรมสรรพสามิตรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทน 11,280 บาท 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ : สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ปวช. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ หรือ – ปวท. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน หรือ – ปวส. ทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจาก ม.6 หรือเทียบเท่าในทางเดียวกัน ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย ศูนย์ราชการกระทรวงการคลัง ชั้นที่ 5 เลขที่ 843 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย โทร. 0 5371 1409 ตั้งแต่วันที่ […]

(45 อัตรา) กรมประมงเปิดสอบข้าราชการ วุฒิ อนุปริญญา/ปวส./ป.ตรี เงินเดือน11,500-16,500

กรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการประมงปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน รายละเอียดดังนี้ 1. นักวิชาการประมงปฏิบัติการ 30 อัตรา เงินเดือน 15,000-16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (1) ผู้สมัครสอบต้องได้รับวุฒิระดับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา ดังนี้  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางการประมง หรือทางประมง หรือทางการจัดการประมง หรือทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาการประมง หรือทางชีววิทยาประมง หรือทางเทคโนโลยีการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ หรือทางเทคโนโลยีการเพาะขยายพันธุ์สัตว์ หรือทางวิทยาศาสตร์การประมง หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์ หรือทางสัตวศาสตร์  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา หรือทางจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม หรือทางชีวเคมี หรือทางชีววิทยา หรือทางชีววิทยาทั่วไป หรือทางชีววิทยาทางน้ำ หรือทางชีววิทยาประยุกต์ หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางพันธุศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางวาริชศาสตร์ หรือทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล หรือทางเทคโนโลยีทางทะเล หรือทางเคมี หรือทางเคมีชีวภาพ หรือทางเทคโนโลยีทางกระบวนการเคมีและฟิสิกส์ หรือทางเคมีวิศวกรรม หรือทางเคมีอุตสาหกรรม  สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ทางเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง  สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ทางการประมง หรือทางเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ และ  (2) เป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสำนักงาน ก.พ. ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป  […]

(มี ป.ตรี ทุกสาขา) สวพ.8 รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ อนุปริญญา/ปวช./ปวส./ป.ตรี 8 อัตรา

สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จ.สงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.พัทลุง คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 2. เจ้าพนักงานธุรการ (เขต 8) 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ปฏิบัติงานที่ : ศวพ.ปัตตานี คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาต่างประเทศธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 3. […]

1 42 43 44