(งานคนพิการ)กรุงเทพธนาคม รับสมัครคนพิการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้พิการประเภท 3 จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา (ผู้พิการประเภท 3) (ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) หน้าที่และความรับผิดชอบ – จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท – จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียด และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม – ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นด้านกฎหมายในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท – บริหารงานสัญญาและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายกฎหมาย – ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – อายุ 22 – 45 ปี – เพศชาย / หญิง – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต – มีบัตรประจำตัวคนพิการ – มีทักษะในการสื่อสาร […]

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบรรจุ วุฒิ ปวช./ป.ตรี 11-25พ.ค.65

  สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง 9 อัตรา พนักงานธุรการ (บุคคลทั่วไป) 3 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับป.ตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) พนักงานธุรการ (คนพิการ) 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) วุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางพณิชยการ บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง (สำหรับผู้สมัครที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรีจะต้องศึกษาวิชาทางด้านบัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือบริหารธุรกิจ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต) และต้องเป็นผู้พิการประเภท ความพิการทางการเคลื่อนไหว หรือทางร่างกาย […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครคนพิการบรรจุเป็นพนักงานราชการ

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (พนักงานราชการคนพิการ ) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) เงินเดือน 18,000 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในทุกสาขาวิชา มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องโทรสาร และเครื่องสแกนเนอร์ เป็นต้น มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย หรือทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕5 และจะต้องอยู่ในระดับที่สามารถปฏิบัติงานได้ โดยจะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการหรือเอกสารรับรองความพิการ ซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลเอกชนที่ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติประกาศกำหนด เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ : https://www.fpo.go.th/main/News/Job-announcement.aspx ภายในวันที่15ธ.ค.64-6ม.ค.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงพาณิชย์ รับสมัครบรรจุ ขรก. (คนพิการ) วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30มิ.ย.64

  สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล (คนพิการ) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางอินเตอร์เน็ตที่ https://opsmoc.thaijobjob.com/ บัดนี้–30มิ.ย.64 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 4
error: