สภาสถาปนิกรับสมัคร จนท.อำนวยการ-ธุรการ-คนขับรถ บัดนี้เป็นต้นไป

Advertisement Advertisement   สภาสถาปนิก รับสมัครเจ้าหน้าที่ Advertisement เจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา หากมีประสบการณ์จัดประชุม (สามารถถอดเทป และจดบันทึกการประชุมได้ ฯลฯ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) เจ้าหน้าที่ธุรการ เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา มีประสบการณ์จัดประชุม (สามารถถอดเทป และจดบันทึกการประชุมได้ ฯลฯ) สามารถสื่อสาร อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้ดี มีบุคลิก และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) พนักงานขับรถและดูแลสถานที่ เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิ ม.6/ปวช. มีประสบการณ์ในการขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร รู้เส้นทางกรุงเทพฯ เป็นอย่างดี และมีความรู้เกี่ยวกับงานอาคารสถานที่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) แนบประวัติส่งทางอีเมล์ รับสมัครบัดนี้เป็นต้นไป หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร […]

สถานทูตกรุงโตเกียว รับสมัครจนท.ข้อมูลสารสนเทศ เงินเดือน250,000เยน

    สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว รับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาข้อมูลสารสนเทศสำหรับประชาชนและนักธุรกิจไทย-ญี่ปุ่นผ่านเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ 1 อัตรา ชาย/หญิง สัญชาติไทย/ญี่ปุ่น อายุไม่เกิน 45 ปี จบการศึกษาระดับ ป.ตรีขี้นไป มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ ระดับดี (ฟัง พูด อ่าน เขียน) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และ social media (instagram, facebook, twitter, youtube) ได้เป็นอย่างดี มีถิ่นพำนักในประเทศญี่ปุ่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มีความรับผิดชอบในการทำงานสูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้หากจำเป็นและสามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ รวมทั้งสามารถค้างคืนต่างจังหวัดได้หากจำเป็น มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์แข็งแรง กระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติเปิดกว้าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และสามารถปฏิบัติงานได้ภายในกำหนดเวลา มีความสนใจเกี่ยวกับประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น และสนใจเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาจ้างงาน : 1มี.ค.-30ก.ย.66 ทั้งนี้สามารถเจรจาช่วงเวลาในการเริ่มงานได้ รับสมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์(แนบประวัติทั้งภาษาไทยและญี่ปุ่น) บัดนี้-18ม.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.03-5789-2433 ต่อ 415 […]

(งานคนพิการ)กรุงเทพธนาคม รับสมัครคนพิการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด เปิดรับสมัครงานสำหรับผู้พิการประเภท 3 จำนวน 2 อัตรา 1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กฎหมาย 1 อัตรา (ผู้พิการประเภท 3) (ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย) หน้าที่และความรับผิดชอบ – จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวกับธุรกรรมของบริษัท – จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียด และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม – ให้คำปรึกษา ให้ความเห็นด้านกฎหมายในกิจการด้านต่างๆ ของบริษัท – บริหารงานสัญญาและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายกฎหมาย – ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – อายุ 22 – 45 ปี – เพศชาย / หญิง – วุฒิการศึกษาปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต – มีบัตรประจำตัวคนพิการ – มีทักษะในการสื่อสาร ประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ข้อจำกัดได้ […]

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัคร จนท.วิเคราะห์นโยบายฯ บัดนี้-21ธ.ค.65

  กองความมั่นคงกิจการชายแดนและประเทศรอบบ้าน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ทำเนียบรัฐบาล (ตึกแดง สมช.) รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (จ้างเหมาบริการ) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ – รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงชายแดนและสถานการณ์ในประเทศรอบบ้าน เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง – จัดทำเอกสารประกอบการประชุมและผลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานชายแดนและประเทศรอบบ้าน – ประสานงานและเตรียมการสำหรับการประชุมที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกิจการชายแดน ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ – ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติ – มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟัง และชี้แจงผู้อื่นอย่างเหมาะสม – มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ – มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องด้านความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ – มีความสามารถในการศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ สรุปความเห็น และเรียบเรียงข้อมูลได้เป็นอย่างดี – มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ – สามารถเดินทางไปในพื้นที่ชายแดนและถิ่นทุรกันดารได้ รายละเอียดการสมัคร ดังนี้ […]

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 (ส่วนกลาง) 1. เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) 2. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา มีประสบการณ์ในการทำงานด้านงานสารบรรณ ด้านเด็กและเยาวชน หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) 3. นิติกร 1 อัตรา ป.ตรี หรือเทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ในงานด้านกฎหมายหรืองานคดีปกครองหรืองานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี (โดยมีหนังสือรับรองประสบการณ์แนบมาพร้อมใบสมัคร) จัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ทางไปรษณีย์ ด่วนพิเศษ (EMS) เท่านั้น โดยให้ผู้มีอาชีพรับจ้างส่งพัสดุ เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด บริษัท เคอรี่ […]

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครช่างเทคนิค วุฒิ ปวส.บัดนี้-22ส.ค.65

  สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 13,800 บาท – วุฒิ ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาที่เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ – มีความรับผิดชอบสูง ตรงต่อเวลา และสามารถ ทำงานล่วงเวลาได้ – สามารถทำงานเป็นทีมและปรับตัวเข้ากับ สภาพแวดล้อม – มีทักษะวิชาชีพด้านไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า – มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อนำมาใช้ติดตั้ง ควบคุม ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านโสตทัศนูปกรณ์ – มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ได้แก่ Microsoft Word และ PowerPoint เป็นต้น เพื่อปฏิบัติงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย ขอและยื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2565 เวลา […]

กรมการกงสุล รับสมัครพนักงานตรวจสอบเอกสาร-ตรวจสอบคำแปล ป.ตรีทุกสาขา

  กรมการกงสุล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือ หน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ 1. พนักงานตรวจสอบเอกสารและรับรองนิติกรณ์เอกสาร 4 อัตรา 2. พนักงานตรวจสอบคำแปลเอกสารภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 2 อัตรา คุณสมบัติทั่วไป 1. มีสัญชาติไทย 2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี แต่ไม่เกิน 35 ปี 3. วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา 4. มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านอื่นๆ ที่จำเป็น อาทิ ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมายพื้นฐาน และความรู้ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 5. สามารถปฏิบัติงาน ณ กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือในหน่วยงานภายใต้ สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ ได้เต็มเวลาในวันและเวลาราชการ ในกรณีงานที่ได้รับมอบหมายไม่แล้วเสร็จ ผู้ปฏิบัติงานอาจต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.mfa.go.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ทั้งนี้ เลือกสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG […]

กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี 13อัตรา บัดนี้-17ส.ค.65

  กรมธุรกิจพลังงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ต้องผ่าน ก.พ.) 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันด้านสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม หรือสาขานิเวศน์วิทยา หรือสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาวิทยาการ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 2. วิศวกร 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 3. วิศวกรไฟฟ้า 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 4. วิศวกรโยธา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป 5. นายช่างเทคนิค 5 อัตรา ปวส. […]

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.6/ปวช. 22-30มิ.ย.65

  สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนจากเงินนอกงบประมาณ 1. เจ้าพนักงานธุรการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ปวช.ทุกสาขาวิชา 3. พนักงานบริการ 2 อัตรา วุฒิ ม.6 สมัครทางไปรษณีย์ 22-30มิ.ย.65 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงาน18อัตรา ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-27มิ.ย.65

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 14 ตำแหน่ง 18 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 27 มิถุนายน 2565 วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 4. นักประชาสัมพันธ์ระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ บัญชี การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ วารสารศาสตร์ นิเทศ ศาสตร์ สื่อสารมวลชน จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ 5. นักวิชาการศึกษาระดับปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางด้านการศึกษา จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ […]

1 2 61