สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา (28 ส.ค – 4 ก.ย.56)

Advertisement สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 2 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค – 4 ก.ย.56 Advertisement คิดถึง งานราชการ คิดถึง ThaiJobsGov.com ชื่อตำแหน่ง :     นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร อัตราเงินเดือน :     15,960 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง :     2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา :     ปริญญาตรี คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง :     ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ […]

error: