สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบรรจุเป็น ขรก. ตำแหน่ง จพง.โสตฯ วุฒิ ปวส.สมัครออนไลน์ 28ส.ค.-20ก.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน 3 อัตรา ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่าน ก.พ. และเป็นผู้ได้รับวุฒิปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางวิชาช่างไฟฟ้า ทางช่างวิทยุโทรคมนาคม ทางช่างภาพ ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย ทางการถ่ายภาพและวีดิทัศน์ ทางการประชาสัมพันธ์ ทางการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ทางการจัดประชุมและนิทรรศการ ทางการพิมพ์ ทางการออกแบบ ทางออกแบบนิเทศศิลป์ ทางคอมพิวเตอร์กราฟิก ทางดิจิทัลกราฟิก Advertisement เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 28ส.ค.-20ก.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบรรจุเป็น พนง.เครื่องคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช.

  สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวช.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ที่มีการศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์ ไม่ต่ำกว่า 2 หน่วยกิต เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ago.thaijobjob.com/ ภายใน 20-27เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครนิติกร(ป.ตรี)-บันทึกข้อมูล(ปวช.)18อัตรา

  สำนักงานการบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งนิติกรและเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1. นิติกร 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 15,000 บาท/เดือน ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต 2. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 8 อัตรา อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,400 บาท/เดือน วุฒิ ปวช. มีความรู้ความสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย-อังกฤษได้ มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น และใช้โปรแกรม Microsoft office Word, Excel, Power point ได้เป็นอย่างดี ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www3.ago.go.th/center/led หรือ สแกน QR Code เอกสารแนบ 1 และสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-31ธ.ค.65 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานการบังคับคดีที่ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-4348323-7 ต่อ 401-403 หรือ 086-8893945 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ241อัตรา บัดนี้-26เม.ย.65

    สำนักงานอัยการสูงสุด รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 241 อัตรา ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสำนักงาน ก.พ. หรือของสำนักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุด http://www.ago.go.th หัวข้อ “สมัครสอบข้าราชการธุรการ” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2
error: