สสจ.ตรัง รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี 17-23ม.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาสาขาใดสาขาหนึ่ง สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม 2. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ตั้งแต่วันที่ 17 – 23 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครเภสัชกร-นักวิชาการเงิน สมัครด้วยตนเอง 25ก.ย.-4ต.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา 1. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. เภสัชกร 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และ ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมจากสภาเภสัชกรรม ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน 25ก.ย.-4ต.ค.66 ในวันและเวลาราชการ (ติดต่อเจ้าหน้าที่ 0-5361-1281 ต่อ 117) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.สุราษฎร์ธานี รับสมัครบรรจุ24อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี สมัครออนไลน์25-29ก.ย.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 3/2566 1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ การพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. แพทย์แผนไทย 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 3. นักวิชาการสาธารณสุข 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 5. นักวิชาการเงินและบัญชี 4 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 6. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิขา 7. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 […]

สสจ.ชัยภูมิ รับสมัครบรรจุ62อัตรา วุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-18ก.ย.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด ทางกายภาพบำบัด และได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 3. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 4. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 5. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 6. นักวิชาการสาธารณสุข 10 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางสาธารณสุขศาสตร์ 7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 4 อัตรา ปวช./ปวท./ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 8. เจ้าพนักงานธุรการ 1 […]

สสจ.เลย รับสมัครบรรจุ27อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-4ก.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 27 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ ป.ตรีในสาขาวิชาการพยาบาล และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนี หรือ การพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการสาธารณสุข ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 3. นักเทคนิคการแพทย์ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 5. แพทย์แผนไทย ป.ตรีในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชา การแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยเวชกรรมไทยหรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 6. นักกายภาพบำบัด ป.ตรีสาขากายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด 7. เภสัชกร ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขา วิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม 8. พนักงานขับรถยนต์ วุฒิ ม.3/ม.6 ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลชุมชน หรือสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่มีเลขตำแหน่งว่าง ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ บัดนี้-4 ก.ค.66 เว้นวันหยุดราชการ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พระนารายณ์ฯ ลพบุรี รับสมัครนักเทคนิคการแพทย์ วุฒิ ป.ตรี 5-11ก.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิดการแพทย์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเบ็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ สมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช พหลโยธิน ต.เขาสามยอด อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี 5-11 ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.ชุมพร รับสมัครนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. 5-11ก.ค.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข วุฒิ ป.ตรี (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาเพิ่มเติมในเอกสารประกาศฉบับเต็ม) สมัครด้วยตนเอง 5-11 ก.ค.66 โทร. 0 7751 1040 ต่อ 409 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.บึงกาฬ รับสมัครสอบบรรจุเป็น พกส.13อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง12-16มิ.ย.66

  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 3 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เภสัชกร 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 3. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน และมีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการปฏิบัติงาน 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 4 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 5. พนักงานบริการ 1 อัตรา มีความรู้ความสามารถและความชำนาญในการปฏิบัติงาน 6. พนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช.ในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 7. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส.ในสาขาที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ วัน […]

สสจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 7-18เม.ย.66

  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา -ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างนที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง 2. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 3. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา – ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาทันตสาธารณสุข สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ชีวภาพศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สั่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัย สั่งแวดล้อม 4. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชกิจฉุกเฉิน) จำนวน 1 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉินหรือประกาศนียบัตร สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลาย 5. […]

สสจ.นครราชสีมา รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 3-10เม.ย.66

  ประกาศจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 2. ตำแหน่งนักโภชนาการ 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้าต้น 3 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 5. ตำแหน่งนายช่างเทคนิค 2 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเที่ยบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเครื่องกลสาขาวิซาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิขาโยธา สาขาวิชาหนึ่งวิชาใดทางช่างอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์ อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิซาและทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น […]

1 2 8
error: