มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง นครพนม รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) สอบบรรจุเป็นนายสิบ วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-8มี.ค.62

มทบ.210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง จ.นครพนม รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 (นายทหารประทวนหญิง 4 อัตรา นายทหารประทวนชาย 2 อัตรา) อายุ18-30 ปีบริบูรณ์ วุฒิ ม.6/ปวช. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี เพศชายต้องมีความสูง 160 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักตัว 48 ก.ก.ขึ้นไป มีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ระหว่าง 18.5-29.9 เพศหญิงต้องสูง 150 ซม.ขึ้นไป น้ำหนักตัว 40 ก.ก.ขึ้นไป มีดัชนีความหนาของร่างกาย (BMI) ระหว่าง 18.5-29.9 ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 210 ค่ายพระยอดเมืองขวาง ต.กุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม โทร. 042-051491 หรือ 042-051494 ต่อ 28811 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3 สอบบรรจุเป็นนายสิบ บัดนี้-8ก.พ.62

    กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ปีงบประมาณ 2562 1. เสมียน วศ.ทบ.(หญิง) จำนวน 1 อัตรา 2. เสมียนพิมพ์ดีด วศ.ทบ.(ชาย) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องมีอายุ 18-30 ปี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ในเอกสารประกาศ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่แผนกกำลังพล กองแผนและโครงการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันและเวลาราชการ โทร.0-2579-4353 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

สวพ.ทบ. รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน(อัตราส.อ.)1-8ก.พ.62

    สำนักงานพัฒนาวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.) รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน (ชาย-หญิง) วุฒิ ม.3 บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ประจำปีงบประมาณ 2562 ตำแหน่งเสมียน ผู้สนใจโปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการ อาคารสำนักงานพัฒนาวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก ชั้น 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 1-8 ก.พ.62 ในวันและเวลาราชการ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม 0-2278-1837 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

300อัตรา!! ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุน(เหล่าทหารราบ)สอบบรรจุเป็นนายสิบ21-25ม.ค.62

    ศูนย์การทหารราบ รับสมัครทหารกองหนุน (เหล่าทหารราบ) เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน อัตราสิบเอก 300 อัตรา คุณสมบัติ : เป็นทหารกองหนุนที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในสังกัดกองทัพบก เหล่าทหารราบ อย่างน้อย 1 ปี และครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ใน 1 พ.ค.62 (อ่านรายละเอียดอื่น ๆ เพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3254 2468, 0 3254 2455-8 ต่อ 54014, 54016, 54018, 54113 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ)) กำหนดการ 21-25 ม.ค.62 รับสมัคร ณ แหล่งสมาคมนายทหาร ค่ายธนะรัชต์ 9 ก.พ.62 สอบภาควิชาการ ณ มทร.รัตนโกสินทร์ […]

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร รับสมัครเพศชาย อายุ18-20 วุฒิ ม.6 เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า2.2 สอบเป็นนักเรียนนายสิบ สมัครออนไลน์บัดนี้-15ก.พ.62

    โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 2562 คุณสมบัติของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.2 ตลอดช่วงชั้นที่ 4 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 ) เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ถึง 20 ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ.ศ. 2542 – พ.ศ.2544) มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมัสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 สมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20ธันวาคม […]

210อัตรา!! ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนที่เคยรับราชการในกองประจำการทหารเหล่าม้า บรรจุเป็นนายทหารประทวน รับสมัคร23-29ม.ค.62

    ศูนย์การทหารม้า รับสมัครทหารกองหนุนเก่า เหล่าม้า เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา สิบเอก) ประจำปี 2562 จำนวน 210 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ เป็นทหารกองหนุนชั้นที่ 1 ที่เคยรับราชการเป็นทหารกองประจำการในเหล่าทหารม้าอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นทหารกองประจำการที่รับราชการในเหล่าม้า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และจะครบกำหนดปลดเป็นทหารกองหนุนประเภท 1 ใน 30 เมษายน 2562 โดยอายุไม่เกิน 25 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า การรับสมัคร : รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 – 29 มกราคม 2562 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ แหล่งสมาคมนายทหาร นายสิบ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือนสอบบรรจุรับราชการ เป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.3/ปวช. รับผู้หญิงด้วย! 11-14ธ.ค.61

    หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ในอัตรานายทหารประทวน ประจำปีงบประมาณ 2562 1. เสมียนงบประมาณ 1 อัตรา : ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษา ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 2. เสมียน 1 อัตรา : ชาย/หญิง สำเร็จการศึกษาวุฒิ ม.3 ขึ้นไป มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานสารบรรณ สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน วันที่ ๑๑ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่ เวลา ๐๘๓๐ -๑๑๓๐ และ เวลา ๑๓๐๐ – ๑๕๐๐ พร้อมทั้งเสียค่าเอกสารการสมัครและค่าธรรมเนียมการสอบชุดละ ๑๐๐ บาท หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดโทรสอบถาม โทร.๐ ๒๒๒๑ ๔๘๖๔ (กองกำลังพล) คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

50อัตรา!! กองพลทหารราบที่11 รับสมัครทหารกองหนุนสอบเป็นนายทหารประทวน วุฒิ ม.6/ปวช.22ต.ค.-22พ.ย.61

    กองพลทหารราบที่ 11 รับสมัครทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) จำนวน50อัตรา ทหารกองหนุน อายุ 18 – 30 ปี วุฒิ ม.6/ปวช. ไม่มีรอยสักตามร่างกาย/แผลเป็น/ระเบิดหู รับสมัคร 22 ต.ค. – 22 พ.ย. 61 สมัครด้วยตนเองที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั้งเกล้า จ.ฉะเชิงเทรา                

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครทหารกองหนุน/พลเรือน(ชาย-หญิง)วุฒิ ม.3 สอบบรรจุรับราชการเป็นนายทหารประทวน บัดนี้-28ส.ค.61

    วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า รับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนสอบบรรจุเป็นนายทหารประทวน ตำแหน่งเสมียน (อัตรา ส.อ.) คุณสมบัติเฉพาะ : สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าวุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มีความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ในระดับดี-ดีมาก สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, และ Power Point ได้ในระดับดี-ดีมาก ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ แผนกธุรการและกำลังพล ชั้น 2 ตึกอำนวยการ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า โทร. 02-3547759, 02-3547600 ต่อ 93578 หรือ 93581 บัดนี้-28 ส.ค.61 ในวันและเวลาราชการ สอบสมรรถภาพร่างกาย 29 ส.ค.61 สอบภาคปฏิบัติคอมพิวเตอร์ 30 ส.ค.61 สอบข้อเขียน 30 ส.ค.61 สอบสัมภาษณ์ 31 ส.ค.61 คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม   

1 2 3