กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 1 ตำแหน่ง 12 อัตรา (23 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57)

Advertisement กรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งวิศวกรปฏิบัติการ 12 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 ธ.ค.56 – 15 ม.ค.57 Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดรับ ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 12 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : (1) เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรีของ ก.พ. (2) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิศวกรรม ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 1. ด้านการปฏิบัติการ […]

error: