กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 108 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 31พ.ค.-21มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) 8 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. […]

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บัดนี้-21มิ.ย.67

  ประกาศบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ด้วยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านจ่าย) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน 1 อัตรา มีอายุตั้งแต่ 24 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ มีคุณวุฒิการศึกษา บัญชีบัณฑิต หรือบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) สาขาวิชา การบัญชี มีประสบการณ์ทำงานด้านจัดทำเอกสารการเบิกจ่ายเช็ค และเงินสดย่อย พร้อมบันทึกบัญชี ในใบสำคัญเจ้าหนี้ อย่างน้อย 2 ปี อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 18,000 บาททั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร และโครงสร้าง เงินเดือนของ ธพส. 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (ด้านรับ) ส่วนบัญชีทั่วไป (สัญญาจ้าง 2 ปี) จำนวน […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรุข้ารับราชการพลเรือนสามัญ 145 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4-24มิ.ย.67

  ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมที่ดิน 1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 100 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ อัตราเงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยร หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา 4. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุณาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิซา หรือ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน วุฒิ ป.ตรี 28พ.ค-4มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ >>> https:fda.thaijobjob.com

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10มิ.ย.67

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่ความ รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการนิสิต และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กลุ่ม วิชาการประเภท นักวิจัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอํานวยการ และเชี่ยวชาญเฉพาะ […]

กรมวิชาการเกษตร (ส่วนกลาง) รับสมัครเจ้าหน้าที่การเกษตร วุฒิ ปวช. 23-29พ.ค.67

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยกรมวิชาการเกษตรประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ของกรมวิชาการเกษตร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร (ส่วนกลาง) ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร สิทธิประโยชน์ ตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ของพนักงานราชการ ระยะเวลาการจ้าง ไม่เกินคราวละ 4 ปี ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ หรือภายในระยะเวลาเริ่มต้น ถึงสิ้นสุดแต่ละโครงการ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://doa.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 27พ.ค-18มิ.ย.67

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 26 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 24-31พ.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 21,900 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้ายของ การรับสมัครคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) เข้าเว็บไซต์ https://rmutsb.thaijobjob.com และเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 98 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 21-30พ.ค.67

  ประกาศกรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ( เป็นวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์) 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 53 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 26 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพณิชยการ ทางการบัญชี 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 17 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา หนึ่ง ทางพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการขาย ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางภาษาต่างประเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา วุฒิ ปวส. 27พ.ค-17มิ.ย.67

  ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการตลาด และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. 3. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. 4. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

1 2 213
error: