มรภ.อุตรดิตถ์ รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ ป.ตรี บัดนี้-17ก.พ.66

Advertisement Advertisement   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักจัดการงานทั่วไป กองพัฒนานักศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา 2. นักจัดการงานทั่วไป งานจริยธรรมงานวิจัยมนุษย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา 3. นักจัดการงานทั่วไป งานวิจัยและบริการเชิงพื้นที่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา Advertisement 4. นักจัดการงานทั่วไป งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ป.ตรีทุกสาขา 5. นักวิชาการวัฒนธรรม 1 อัตรา ป.ตรีขึ้นไป สาขาการจัดการศิลปวัฒนธรรม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาทางสังคมศาสตร์ กรอกฟอร์มทาง https://personnel.uru.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กองบริหารงานบุคคล […]

สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.ตรี 8-14ก.พ.66

  สสจ.เชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 10 อัตรา 1 ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 2. ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 3. ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางจิตวิทยา สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชา วิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ […]

ศูนย์นวัตกรรมอาหารฯ มช.รับสมัครเจ้าหน้าที่วิจัยฯ-RD-บริหารทั่วไป-บัญชีฯ บัดนี้-13ก.พ.66

  ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน 6 อัตรา 1. เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร พัฒนาผลิตภัณฑ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 2 ปี (หากสำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาที่ไม่ตรงกับสาขาที่กำหนด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กรุณาแสดงประสบการณ์ในการทำงานด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร) มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี ปฏิบัติงานล่วงเวลาและนอกสถานที่ได้ ขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัว (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) 2. เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจนวัตกรรม 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,000 บาท (***ในเอกสารประกาศไม่ได้ระบุคุณวุฒิ ประสบการณ์ และคุณสมบัติด้านอื่น ๆ โปรดโทรสอบถามฝ่ายอำนวยการ 053-948286 ในวันและเวลาราชการ) 3. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท ปวส.หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาบริหารธุรกิจ/เลขานุการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่สามารถปฏิบัติงานธุรการได้ หากมีประสบการณ์ทำงานในด้านงานสารบรรณ/ธุรการในมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ […]

หอสมุดฯ ม.มหิดล รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี ป.ตรี เงินเดือน20,090 บัดนี้-28ก.พ.66

  มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปฏิบัติงาน งานคลังและพัสดุ สำนักงานผู้อำนวยการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล อัตราเงินเดือน 20,090 บาท ประสบการณ์0-1 ปี คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) 2. คุณวุฒิปริญญาตรี ทางด้านบัญชี หรือการเงิน 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านบัญชี และการเงินไม่ต่ำกว่า 1 ปี 4. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ 5. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Micr0s0ft 0ffice , Internet และงานระบบ SAP (MU-ERP) 6. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ มีผลการทดสอบด้านภาษาอังกฤษ T0EIC , IELTS หรืออื่น […]

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบรรจุนักทรัพยากรบุคคล ป.ตรี 10-16ก.พ.66

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา สมัครทางเว็บไซต์ https://cad.thaijobjob.com ภายในวันที่ 10-16 ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

(รับคนพิการ)กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวช./ปวส.

  กรมเจ้าท่า รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ในทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี 2. เจ้าพนักงานขนส่ง 1 อัตรา ปวช./ปวส.ในทุกสาขาวิชาจากสถานศึกษา สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี 3. เจ้าพนักงานสถิติ 1 อัตรา ปวช./ปวส.ในประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทุกสาขาวิชา จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ในการปฏิบัติงานได้ดี เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://md.thaijobjob.com บัดนี้-16ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รพ.พุทธชินราช รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 13-18ก.พ.66

  โรงพยาบาลพระพุทธชินราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ผู้ช่วยพยาบาล 2 อัตรา วุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจาก ม.6 2. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 8 อัตรา วุฒิ ม.3 หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา ปวส./อนุปริญญา 3 ปี ทุกสาขาวิชา สมัครทางเว็บไซต์ https://budhosp.thaijobjob.com ภายในวันที่ 13-17ม.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

รับหลายอัตรา! กรมเจ้าท่า รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี

  กรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล ทางวาริชศาสตร์ ทางการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางอนามัยสิ่งแวดล้อม ทางเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิสารสนเทศ และ สาขาวิทยาศาสตร์ ทางเทคโนโลยีชีวภาพ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 2. นักวิชาการขนส่ง (ด้านการควบคุมการจราจรทางน้ำ) 1 อัตรา ป.ตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางภาษาอังกฤษ ทางวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ทางวิทยาการเดินเรือ ทางวิศวกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ ทางการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ทางรัฐประศาสนศาสตร์ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว 3. นักภูมิศาสตร์ 1 […]

คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี รับสมัครพนักงานผ่าศพ เพศชาย วุฒิ ม.3 บัดนี้-28ก.พ.66

  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ (รับเฉพาะเพศชาย) 1 อัตรา ปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการชันสูตรศพ สาขาวิชาพยาธิวิทยากายวิภาค ภาควิชาพยาธิวิทยา ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว) วุฒิ ม.3/ม.6 สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้ การสอบคัดเลือก : สอบสัมภาษณ์, สอบการปฏิบัติ 3 วัน เงินเดือน 11,640 บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว 1,645 บาท มีเงินค่าตอบแทนโอที สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ – ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit) – ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี) – ตรวจสุขภาพประจำปี – กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ – สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล – สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน – ค่าเล่าเรียนบุตร / […]

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี 13-17ก.พ.66

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี สมัครทางเว็บไซต์  https://opsmoac.thaijobjob.com  13-17ก.พ.66

1 2 151