กรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวส./ป.ตรี 29พ.ค.-5มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 2.ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท  ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dss.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2567 ตามขั้นตอน […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี 5-11มิ.ย.67

  ประกาศกรมวิชาการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นวิเทศสัมพันธ์ เกี่ยวกับการศึกษารายละเอียด ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 108 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 31พ.ค.-21มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) 8 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน […]

กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27พ.ค-5มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 3) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท 4) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 5) ตําแหน่งวิชาการยุติธรรม ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท […]

สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี 29พ.ค-19มิ.ย.67

  ประกาศกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 3 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จํานวน 9 อัตรา คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการและ งานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบของสํานักงาน และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดสรรพากรภาค 3 ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 2. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของสํานักงานสรรพากรภาค 3 และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ค่าตอบแทน […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรุข้ารับราชการพลเรือนสามัญ 145 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4-24มิ.ย.67

  ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมที่ดิน 1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 100 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ อัตราเงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยร หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา 4. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุณาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิซา หรือ […]

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียน วุฒิ ป.ตรี 28พ.ค-4มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา รับสมัครสอบแข่งขันรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด้วย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันรับสมัครพนักงานเงินทุนหมุนเวียนในตำแหน่งๆสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ สมัครออนไลน์ >>> https:fda.thaijobjob.com

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 27พ.ค-18มิ.ย.67

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 26 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้ -4มิ.ย.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็น พนักงานราชการ ประเภทกลุ่มงานบริหารทั่วไป ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จํานวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา สังกัดหน่วยโสตทัศนูปกรณ์ งานบริหารทั่วไป กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 1 อัตรา – สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา สาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อดิจิทัล ระยะเวลาการจ้าง: ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ขอรับใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ท้ายประกาศรับสมัครนี้ และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองตั้งแต่ วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 24-31พ.ค.67

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 21,900 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้ายของ การรับสมัครคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) เข้าเว็บไซต์ https://rmutsb.thaijobjob.com และเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 343
error: