กรมสุขภาพจิต รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ/เภสัชกร บัดนี้-7เม.ย.66

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และ ตําแหน่งเภสัชกร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา วุฒิ ป.ตรี Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ณ อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร ชั้น 5 สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 7 เมษายน 2566 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครไม่ต้องเสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 1 อัตรา ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคํา ฐานข้อมูล/ โปรแกรมคํานวณ/โปรแกรมนําเสนอ 2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word, Microsoft Excel bag Microsoft PowerPoint 3. ผู้ช่วยกํากับรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา ป.ตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมและกํากับรายการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 4. […]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครบรรจุเป็นนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ วุฒิ ป.ตรี

  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ 2 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และสอบผ่าน ก.พ. เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://ditp.thaijobjob.com/ ภายใน 3-26 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ป.ตรี/ป.โท

  สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ 4 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นักตรวจสอบความปลอดภัยด้านการบินปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศยาน ทางวิศวกรรมการบินและอวกาศ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ทางวิศวกรรมโยธา หรือทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าว ที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติหรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://mot.thaijobjob.com ภายในวันที่ 4-28 เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ/เจ้าพนักงานธุรการ 27มี.ค.-20เม.ย.66

  กรมคุมประพฤติ (ส่วนกลาง ) รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 8 อัตรา 1. ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง อาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ การรับสมัคร 1. กรณีการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ […]

วันนี้วันสุดท้าย! ปภ.รับสมัครนักบิน(ปีกหมุน) เงินเดือน65,000

  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักบิน(ปีกหมุน) 2 อัตรา เงินเดือน 65,000 บาท ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ 15,000 บาท/เดือน – ได้รับวุฒิปริญญาตรี และมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี – หรือมีประสบการณ์ในงานที่จะปฏิบัติ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 8 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาโท – หรือ มีประสบการณ์ในงานที่ จะปฏิบัติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ปี สำหรับวุฒิการศึกษาปริญญาเอก – ได้รับประกาศนียบัตรนักบินจากโรงเรียนการบินที่ราชการรับรอง มีชั่วโมง อย่างน้อย 3000 ชั่วโมงบิน และบินฺติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี – หรือ มีใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่นักบินพาณิชย์ตรี มีชั่วโมงบินรวมอย่างน้อย 1500 ชั่วโมงบิน และบินติดต่อกันมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี – มีประสบการณ์บินกับอากาศยานหลายเครื่องยนต์ (Multi-Engine) และมีประสนการณ์ในการใช้ Glass Cockpit […]

กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ ป.ตรี บัดนี้-31มี.ค.66

  สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ 4 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีทุกสาขา ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ มีความสามารถในการทำ infographic และอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-31มี.ค.66 ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักพัฒนานโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์ ชั้น 5 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กทม. โทร.0-2618-2323 ต่อ 1512, 1513 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมสนธิสัญญาฯ รับสมัครนักวิจัยกฎหมาย ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-18เม.ย.66

  กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ 1. นักวิจัยกฎหมายทะเล วุฒิ ป.ตรี/ป.โท นิติศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้พื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ 2. นักวิจัยกฎหมายความมั่นคงระหว่างประเทศ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท นิติศาสตร์ ใช้ภาษาอังกฤษในระดับดี มีความรู้พื้นฐานกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-18เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ มธ.รับสมัคร จนท.บริหารทั่วไป วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ผ่าน ก.พ. มีผลTOEIC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 21,250 บาท ป.ตรีทุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน การประสานงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ รับสมัครบัดนี้-3เม.ย.66 รายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/file/d/1LL 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 24,630 บาท ป.โททุกสาขา ผ่าน ก.พ.(หรือ smart for work ของ มธ.) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับดี (มีผลทดสอบภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC หรืออื่น ๆ แนบมาด้วย) หากมีประสบการณ์ด้านบริการการเรียนการสอน […]

สถานีวิทยุกระจายเสียงฯ รับสมัครผู้สื่อข่าวการเมือง วุฒิ ป.ตรี 28มี.ค.-16เม.ย.66

  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกจ้างเหมาบุคคลภายนอก ตำแหน่งผู้สื่อข่าวสายการเมือง เงินเดือน 18,500 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.ตรี ทางนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน หรือคุณวุฒิที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นที่เทียบได้กับนิเทศศาสตร์ มีความรู้ด้านข่าวการเมือง มีความสามารถในการเขียนข่าว และรายงานข่าวทางวิทยุกระจายเสียงได้ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ 28มี.ค.-16เม.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร. 0-2277-8489 หรือ 0-2275-4580 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 238