อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26 ตําแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้ 1.) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา 2) […]

กรมเจ้าท่า (ส่วนกลาง) พนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช./ปวส. 15พ.ค.-6 มิ.ย.67

  ประกาศกรมเจ้าท่า รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ส่วนกลาง) 1. นายช่างโยธา 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสํารวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 2. นายช่างสํารวจ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือ สาขาวิชาสํารวจ จากสถานศึกษาที่หน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบหรือ ก.พ. รับรองแล้ว หน้าที่ความรับผิดชอบ 3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในสาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือ ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ […]

สำนักงานศาลปกครอง รับสมัครนายช่างคอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. 27พ.ค-10มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศาลปกครองทั่วไปตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งนายช่างคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง (กรุงเทพฯ) อัตราค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท เงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการและลูกจ้างสํานักงานศาลปกครอง เดือนละ 5,000 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000บาท คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาหรือทางเทคนิคคอมพิวเตอร์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่เว็บไซต์ https://admincourt.thaijobjob.com ตั้งแต่วันจันทร์ แต่วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลค่ายราชนิเวศน์ รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ม.6/ปวช. บัดนี้-16พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลค่ายราชนิเวศน์ รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วย มณฑลทหารบก 15 มีความประสงค์รับสมัสอบคัดเลือกบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้ 1.ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 7,410 บาท สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือ ปวช. สาขาช่างยนต์ ต้องมีใบอนุญาตขับรถตามกฏหมาย 2. ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 6,670 บาท สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. สาขาบัญชี ผู้ที่สนใจจะสมัครสามารถสมัครได้ที่ กองกำลังพล มณฑลทหารบกที่ 15 ค่ายรามราชนิเวศน์ ถนนราชดำเนิน ตำบลคลองกระเเชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2567 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2567 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ม.3-ปวส. 13-17พ.ค.67

  ประกาศกรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1. ตำแหน่งพนักงานพัสดุ 1 อัตรา สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3) หรือมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6) หรือเทียบเท่า สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานหรือที่ทางราชการเห็นสมควร มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. ตำแหน่งช่างซ่อมยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน และมี ประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการรถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ หรือผ่านการฝึกงานเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ ระบบไฟฟ้ารถยนต์ และเครื่องทุ่นแรง หรือมีหนังสือรับรองการทํางาน มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. ตำแหน่งช่างซ่อมเครื่องยนตร์ 2 อัตรา สําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานช่างไฟฟ้า, ช่างยนต์หรือไฟฟ้ารถยนต์, ช่างซ่อมบํารุง, ช่างกลโรงงาน และมีประสบการณ์ทํางานผ่านงานจากศูนย์บริการ รถยนต์ อู่ซ่อมรถยนต์ หรือผ่านการฝึกงานเกี่ยวกับการซ่อมรถยนต์ […]

องค์การเภสัชกรรม รับสมัครลูกจ้างประจำ46อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10พ.ค.67

  ประกาศองค์การเภสัชกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างประจำ สังกัดหน่วยงานในองค์การเภสัชกรรม 1.ตำแหน่งพนักงาน จำนวน 1 อัตรา วุฒิการศึกษา: ปวส. 2.ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 45 อัตรา วุฒิการศึกษา – ปริญญาตรี จำนวน 1 คน – ปวส. จำนวน 1 คน – ปวช. จำนวน 2 คน – ม.6 สายวิทยาศาสตร์ จำนวน 3 คน – ม.6 จำนวน 21 คน – ม.3/ม.6 จำนวน 17 คน อัตราเงินเดือน – ปริญญาตรี 16,830 บาท – (ปวส.) 13,410 บาท […]

เทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครพนักงานจ้าง 55 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช. บัดนี้-3พ.ค.67

  ประกาศเทศบาลนครปากเกร็ด รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) และพนักงานจ้างทั่วไป ด้วยเทศบาลนครปากเกร็ด จะดําเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อดําเนินการสรรหาและ การเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตําแหน่งที่ว่าง ตามแผนอัตรากําลัง 3 ปี (ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569) เพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจและอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบของเทศบาลนครปากเกร็ด โดยมีรายละเอียดดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ (ตําแหน่งสําหรับผู้มีทักษะ) 1. ตำแหน่งช่างปูน 1 อัตรา มีความสามารถเหมาะสมในการ ปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างดี มีความรู้ ความสามารถและทักษะใน งานที่จะปฏิบัติไม่ต่ํากว่า 5 ปี โดยจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานหรือส่วนราชการ 2. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 2 อัตรา มีความรู้ ความชํานาญในการขับ เครื่องจักรกลขนาดเบาได้เป็นอย่างดี น้อยๆ ของเครื่องจักรกลขนาดเบา ได้เป็นอย่างดีและได้รับอนุญาตขับรถตามกฎหมายประเภทที่ 2 ขึ้นไป โดยต้องได้รับใบอนุญาตขับรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีความรู้ ความสามารถและทักษะ ในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี โดย จะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงาน หรือส่วนราชการ 3. ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง 4 […]

กรมศิลปากร รับสมัครพนักงานราชการ 16 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-8พ.ค.67

  กรมศิลปากร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2567 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งภัณฑารักษ์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ทางโบราณคดี หรือทางประวัติศาสตร์ศิลปะ 3. ตำแหน่งคีตศิลปิน (ไทย) (ชาย) 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์ 4. ตำแหน่งนายช่างหล่อ 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาโลหะการหรือสาขาวิชาศิลปกรรม หรือสาขาวิชาเทคนิคการผลิต หรือสาขาวิชาเทคนิคโลหะ 5. ตำแหน่งนายช่างศิลปกรรม(ด้านช่าง และช่างศิราภรณ์) 1 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ หรือสาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาศิลปหัตถกรรม หรือสาขาเทคโนโลยี […]

เทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานจ้าง 35 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ปวช. 22-30เม.ย.67

  ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลนครสวรรค์ พนักงานจ้างตามภารกิจ สำนักการศึกษา 1. ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท รวม 11,400 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา (สำหรับบุคคลที่วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา การศึกษาปฐมวัย หรือปริญญาตรีทางการศึกษาอื่นจะได้รับการพิจารณาคะแนนตามระดับความเหมาะสม – มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในงานที่จะ ปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี และทักษะดังกล่าวจะต้องสามารถพิสูจน์ให้เห็นถึงความมีทักษะในงานนั้นๆ โดยมี หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วย การปฏิบัติ – ไม่เป็นผู้ประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องใน ศีลธรรมอันดี – มีระดับวุฒิภาวะและบุคลิกลักษณะเหมาะสมทั้ง ทางด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม มีความตั้งใจจะปฏิบัติงานด้วยความรัก ความอ่อนโยนเอื้อต่อการเลี้ยง ดูเด็กได้อย่างเหมาะสม – เป็นผู้ที่มีความรักเด็ก […]

1 2 111
error: