มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 24-31พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567 ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 21,900 บาท สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า Advertisement ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันสุดท้ายของ การรับสมัครคือวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดรับสมัครเวลา 16.30 น.) ตามขั้นตอน ดังนี้ (1) เข้าเว็บไซต์ https://rmutsb.thaijobjob.com และเลือกหัวข้อ “รับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 2/2567” ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

มทร.รัตนโกสินทร์ รับสมัครนักวิชาการเงินและบัญชี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-28ธ.ค.66

  ประกาศกองกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศ หญิง / ชาย จบการศึกษาขั้นต่ำปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชา ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้านโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft PowerPoint ผู้สมัครต้องมาสมัครด้วยตนเอง ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 รถประจำทางที่ผ่าน สาย ปอ.515 สีส้ม โทรศัพท์ 0 2441 6000 ต่อ 2134 – 2135 หรือ 2137 ระยะเวลาที่รับสมัคร ตั้งแต่ […]

มทร.สุวรรณภูมิ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-11ธ.ค.66

  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2566 1 . ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยได้รับปริญญาบัญชีบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการบัณฑิต สารสนเทศศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต ศึกษาศาสตรบัณฑิต การศึกษาบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้รับปริญญาใดปริญญาหนึ่ง ดังนี้ – ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่ เกี่ยวข้อง หรือ – ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาระบบสารสนเทศ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ – ปริญญาครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา […]

มทร.พระนคร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ 13-23พ.ย.66

  มทร.พระนคร เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 10 อัตรา (ไม่ต้องผ่านภาค ก) 1. นักเอกสารสนเทศปฏิบัติการ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 3. นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 4. นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 5. นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 6. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 7. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ 8. บุคลากรปฏิบัติการ 9. นิติกรปฏิบัติการ 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 – 23 พ.ย. 66 และสามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://recruit.rmutp.ac.th/register

มทร.ธัญบุรีรี รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวส. 17-24ต.ค.66

  ประกาศสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : เพศหญิง/ชาย อายุไม่ต่ํากว่า 22 ปี สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ทางด้านบริหารธุรกิจทุกสาขา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานการประชุมราชการ4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสาร ทั้งในการพูดและลายลักษณ์อักษร มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความกระตือรือร้นในการทํางาน มีการตอบสนองที่ฉับไว สามารถปฏิบัติงานเชิงรุกภายใต้ ความกดดัน ด้วยสภาวะต่าง ๆ มีความละเอียดรอบคอบในการทํางาน มีความยืดหยุ่นต่อภาระหน้าที่ พร้อมเรียนรู้และรับ การเปลี่ยนแปลงได้ดี สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทําการได้ ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานผู้อํานวยการ ชั้น 2 อาคารสํานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ตั้งแต่วันที่ 17 – 24 ต.ค. 2566 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02 […]

เตรียมให้พร้อม! “สอบท้องถิ่น” ต.ค.ประกาศรับสมัคร พ.ย.ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ รายละเอียดอ่านในคอมเม้นท์

เตรียมตัวสำหรับสายสอบข้าราชการท้องถิ่น หลังจากที่นายขจร ศรีชวโนทัย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นลงนามประกาศรายชื่อ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” เป็นผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 ซึ่งมีตำแหน่งที่คาดว่าจะเปิดสอบแข่งขันจำนวนมาก เช่น นักวิชาการด้านต่างๆ เจ้าพนักงาน สัตวแพทย์ พยาบาลเทคนิค รวมถึง ครูผู้ช่วย ฯลฯ ขณะที่มีการคาดการณ์เรื่องกรอบเวลาในการดำเนินการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น คาดว่า เมื่อ ก.ย.66 ได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ออกข้อสอบและจัดสอบแล้ว จากนั้น ต.ค.66 จะเริ่มประกาศรับสมัครสอบแข่งขันผ่านทางเว็บไซต์ ก่อนที่ พ.ย.66 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบ และกำหนด วัน เวลา สถานที่จัดสอบ ทั้งนี้ช่วง ธ.ค.66 ดำเนินการสอบแข่งขันและประกาศรายชื่อ ผู้สอบผ่านภาค ก , ภาค ข และประกาศขึ้นบัญชีโดยในช่วงเดือนก.พ.-มี.ค.67 สามารถเรียกบรรจุ ในรอบแรก และเม.ย.67 บรรจุแต่งตั้ง สำหรับเดือน มี.ค.67 นั้นจะเป็นเดือนสุดท้ายที่อายุบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ (สอบท้องถิ่น64) หมดอายุ โดยประมาณการผู้สมัครสอบแข่งขัน 300,000 คน ทั่วประเทศ   ข่าวจาก […]

มทร.ศรีวิชัย สงขลา รับสมัครคนงาน(ไม่จำกัดวุฒิ), ช่าง(วุฒิ ปวส.), นักวิชาการโสต(ป.ตรี), วิศวกร(ป.ตรี)76อัตรา บัดนี้-14ก.ย.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงาน 76 อัตรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1. พนักงานทำความสะอาดรายบุคคล 54 อัตรา (ประจำอาคาร 52 คนและศูนย์เศรษฐพัฒน์ 2 คน) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 2. พนักงานทำความสะอาด(ประจำศูนย์อาหาร 3 คน) ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 3. พนักงานสถานที่ศูนย์เศรษฐพัฒน์ 1 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 4. พนักงานดูแลต้นไม้และสนามหญ้ารายบุคคล 6 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา 5. ช่างเทคนิค (ช่างเชื่อม) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 คน ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 6. ช่างเทคนิค (ช่างไม้) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 2 คน ปวส.ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา 7. ช่างเทคนิค (ช่างประปา ) ประจำกองกลาง สำนักงานอธิการบดี 1 […]

มทร.ศรีวิชัย ตรัง รับสมัครคนงาน(ไม่จำกัดวุฒิ), ช่าง(ปวส.), วิศวกร(ป.ตรี) 56อัตรา สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-15ก.ย.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง 1. พนักงานทำความสะอาดอาคาร 8 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด 2 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ 2 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 4 อัตรา 5. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 6 อัตรา 6. พนักงานขับรถ 5 อัตรา 7. พนักงานขับรถขยะ 1 อัตรา 8. พนักงานขับเครื่องจักรกล 2 อัตรา 9. พนักงานทำความสะอาดหอพัก 8 อัตรา 10. เจ้าหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษา 3 อัตรา 11. ผู้ปฏิบัติงานเกษตร 1 อัตรา 12. ผู้จัดการหอพักนักศึกษา 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1. […]

มทร.ตะวันออก รับสมัครนักปฏิบัติการอุดมศึกษา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-27มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา 1 อัตรา ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถาบันเทคโนโลยีการบินและอวกาศ อัตราค่าจ้างเดือนละ 18,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา สามารถใช้โปรดแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator หรือ Canva ได้ ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง บัดนี้-27มิ.ย.66 ภาคเช้า เวลา 09.00- 11.30 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00- 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่รับสมัคร ดังนี้ – กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ […]

มทร.ศรีวิชัย สงขลา รับสมัครช่างเทคนิคประจำอาคาร เพศชาย วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-22มิ.ย.66

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างเทคนิค 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เพศชาย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว วุฒิ ปวส. สมัครด้วยตนเองได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อ.เมือง จ.สงขลา บัดนี้-22มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 7
error: