สำนักหอสมุด ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-29ก.ย.60

Advertisement   สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน 1.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดฝ่ายบริการ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท จำนวน 2 อัตรา – วุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา – มีความรู้หรือประสบการณ์ด้านการจัดการพื้นที่การเรียนรู้หรือทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ 2.พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักเอกสารสนเทศ สังกัดฝ่ายสารสนเทศ อัตราค่าจ้างแรกบรรจุเดือนละ 12,000 บาท  ค่าครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท จำนวน 2 อัตรา – วุฒิปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตรบัณฑิต หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านเกษตร (สาขาพืช โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพี ส่งเสริมการเกษตร เทคโนโลยีการเกษตร ทรัพยากรการเกษตรชีวภาพ ทรัพยากรการเกษตร สัตว์ ประมง วนศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร) ขอรับใบสมัครพร้อมยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ ชั้น 4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ อนุปริญญา/ปวส./ป.ตรี ไม่ต้องผ่านภาค ก บัดนี้-27ก.ค.60

  สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 1. วิศวกร 2 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท และบวกค่าประสบการณ์ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางคุณวุฒิวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เท่านั้น อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท และบวกค่าประสบการณ์ – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่ ก.พ.อ. กำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้ (อ่านเพิ่มเติมในเอกสารประกาศ) อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 3. ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 10,000 บาท – ได้รับอนุปริญญาหรือ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ […]

ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-7มิ.ย.60

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก 1. นักวิจัย 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.โท/ป.เอก หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีอาหาร และวิศวกรรมอาหาร 2. นักวิจัย 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ และทำวิทยานิพนธ์ด้านความปลอดภัยอาหาร ( Food Safety) โดยจบ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาจุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์การอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ 3. นักวิจัย 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษา ป.เอก 1) สาขาจุลชีววิทยา (โดยจบ ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือเทคโนโลยีการอาหาร หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) หรือ 2) […]

สำนักงานอธิการบดี ม.เกษตรฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-15พ.ค.60

  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเปฺ็นพนักงานมหาวิทยาลัย 9 ตำแหน่ง 13 อัตรา  1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท – ได้รับวุฒิ ป.ตรี ด้านทางวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือเทียบเท่า ปริญญา มหาวิทยาลัย/สถาบัน วิทยาศาสตรบัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต, วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (ศาสตร์คอวพิวเตอร์) (วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์) (วิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์) (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วิทยาการสารสนเทศคอมพิวเตอร์) (เทคโนโลยีสารสนเทศ) (ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์) (การจัดงานคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม) (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) (วิทยาการโทรคมนาคม) สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัดทบวงมหาวิทยาลัยและกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) ทางสถิติประยุกต์ (การจัดการสารสนเทศและระบบ) (คอมพิวเตอร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์) […]

(ป.ตรีทุกสาขา)กองคลัง ม.เกษตรฯ รับสมัครงานบัดนี้-20มี.ค.60

กองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา ผู้สนใจสมัคร ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 28 ก.พ.-20 มี.ค.60 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 

คณะสัตวแพทยฯ ม.เกษตร รับสมัครงานวุฒิ ปวส. บัดนี้-27ธ.ค.59

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท และ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 10,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ – สำเร็จการศึกษาวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ – มีมนุษยสัมพันธ์ดี – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ ปฏิบัติงานรอบดึกได้ (ช่วงเวลา 20.30-8.30 น.) – มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้นได้ – เป็นผู้มีใจรักในการบริการ – สามารถมาฝึกงานโดยไม่รับค่าตอบแทนเป็นเวลา 5 วันได้ ขอและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ชั้น 2 อาคารจักรพิชัยรณรงค์สงคราม บัดนี้-27 ธ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. […]

สำนักงานอธิการบดี ม.เกษตรฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-28ธ.ค.59/29ธ.ค.59

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 11 อัตรา * ตำแหน่งที่ 1-7 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.person.ku.ac.th ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 7-28 ธ.ค.59 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (พักเที่ยง 1 ชั่วโมง) คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็มและใบสมัคร ** ตำแหน่งที่ 8 ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.person.ku.ac.th ยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 8 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 8-29 ธ.ค.59 ระหว่างเวลา 9.00-15.30 น. […]

คณะสังคมศาสตร์ ม.เกษตรฯ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30ธ.ค.59

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท (อัตราค่าจ้างเดือนละ 12,000 บาท + ค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,000 บาท) คณสมบัติ – ป.ตรี ด้านบัญชี พาณิชยศาสตร์ หรือการเงิน – อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์ (นับถึงวันปิดรับสมัคร) – มีความรู้ความสามารถการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Ofiice เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel ฯลฯ ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ ชั้น 1 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในวันที่ 7 พ.ย. – […]

(16อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย รายละเอียดโดยย่อดังนี้ สังกัด สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร 5 อัตรา ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานเลขานุการ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารอมรภูมิรัตน ชั้น 2 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ภายในวันที่ 9 ธ.ค.59 – 24 ม.ค.60 ในวันและเวลาราชการ  คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ) 1. นักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 22,950 บาท (สำหรับ ป.โท), 28,500 บาท (สำหรับ ป.เอก) สังกัด ฝ่ายโภชนาการและสุขภาพ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร – ป.เอก หรือ ป.โท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านโภชนศาสตร์ โภชนาการและการกำหนดอาหาร วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ อาหารและโภชนาการ โภชนเภสัช โภชนาการเพื่อการป้องกันและบำบัดโรค หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – […]

กองวิเทศสัมพันธ์ ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30ธ.ค.59

กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท 1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.ตรี) 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท (อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท + เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพ 1,000 บาท) คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ อักษรศาสตร์ วารสารศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ป.โท) 1 อัตรา เงินเดือน 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : […]

1 2 3 4