คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์(ป.โท/ป.เอก)บัดนี้-23ส.ค.,31ส.ค.,5ก.ย.61

Advertisement     คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครและขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งอาจารย์ประจำสาขาวิชาต่าง ๆ จำนวน 7 อัตรา ดังนี้ รับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านภาษาอังกฤษ ภาษาวรรณคดีอังกฤษ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2561 ขยายเวลา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ ผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 […]

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครนักวิทยาศาสตร์ วุฒิ ป.โท 23ส.ค.-12ก.ย.61

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์  1. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งที่ 1 สาขาเคมี จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิอื่นเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ ในสาขาเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ วิศวกรรมเคมี หรือสาขาใกล้เคียงด้านเคมี เคมีวิเคราะห์ เคมีอินทรีย์ หรือ วิศวกรรมเคมี 2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ระดับวุฒิปริญญาโท) ตำแหน่งที่ 2 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 23,630 บาท ได้รับวุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) และวุฒิวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) หรือคุณวุฒิอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่านี้ […]

ธรรมศาสตร์ถกปม ‘สมรสร่วมสายเลือด’ ชี้อย่าเอาศีลธรรมปนกฎหมาย แนะแก้ไขให้จดทะเบียนได้!!

  เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 20 กรกฎาคม ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โรงเรียนภาคฤดูร้อน โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดเวทีวิชาการสตรีนิยมบริบทอุษาคเนย์ หัวข้อ “ญาณวิทยาที่ชายขอบ-(เด็ก)ผู้หญิง กะเทย เควียร์ : Silence, Subjectivity and Becoming (ในบริบทอุษาคเนย์ )” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หนึ่งในวิทยากร คือ นายตรีวัฒน์ ชมดี นักศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งกล่าวในประเด็น “ความเป็นไปได้ของการจดทะเบียนสมรสร่วมสายโลหิต” โดยระบุว่า กฎหมายไทยได้กำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิงต่างสายเลือดเท่านั้นที่สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ปัจจุบันเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์มีความก้าวหน้ามากขึ้น ซึ่งส่งผลให้การมีบุตรในการร่วมเพศจากสายเลือดเดียวกันไม่จำเป็นต้องมีบุตรที่อ่อนเเอเสมอไป และการแต่งงานไม่ได้มีวัตถุประสงค์เเค่การเพิ่มจำนวนประชากรเท่านั้น “ ตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดความเป็นไปได้ของการจดทะเบียนสมรสในสายเลือดเดียวกัน คือ พ่อกับลูกสาว หรือแม่กับลูกชาย จากวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร อาจารย์ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระบุว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันไม่ได้มีความชั่วร้ายแต่เพียงเพราะคนยกศีลธรรมและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์มาเป็นตัวกำหนดว่ามันผิด ซึ่งเราควรแก้ไขกฎหมายแพ่งว่าการมีเพศสัมพันธ์ทางสายเลือดเดียวกันให้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ แต่ทางกฎหมายอาญาไม่ได้ระบุว่าการจดทะเบียนสมรสเป็นความผิดทางกฎหมาย ส่วนวิทยานิพนธ์ชิ้นหนึ่งของคณะนิติศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่า การมีเพศสัมพันธ์ในสายเลือดเดียวกันแม้ว่าจะมีความยินยอมแต่ไม่ได้มีความผิดทางอาญา แต่ผมไม่เห็นด้วยกับวิทยานิพนธ์เล่มนี้ […]

วิทยาลัยนวัตกรรม ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ก.ค.61

    วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทประจำ สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 จำนวน 5 อัตรา ดังนี้ 1. ตำแหน่ง บุคลากร (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 2. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขี้นไป ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 4. ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (ระดับปฏิบัติการ) จำนวน 1 […]

วิทยาลัยสหวิทยาการ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครอาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและอาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ วุฒิ ป.โท บัดนี้-31ก.ค.61

    วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์ที่จะขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาการจัดการการท่องเที่ยว จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาการจัดการการท่องเที่ยว และขยายเวลาการรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 3 ตำแหน่ง อาจารย์สาขาเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกสาขาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจสามารถ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ วิทยาลัยสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ อาคารเรียนรวม 5 ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง […]

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานเงินรายได้ วุฒิ ปวช./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก บัดนี้-23,31ก.ค.61

    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานเงินรายได้ บัดนี้-31 ก.ค.61 (ยกเว้นสถาบันภาษา ปิดรับสมัคร 23 ก.ค.61) ดังรายละเอียดโดยย่อต่อไปนี้ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกทางด้านสังคมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสำรวจ ผังเมือง หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง    ขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานเลขานุการคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 02-696-5207 ดาวน์โหลดใบสมัคร และรายละเอียดได้ที่ http://arts.tu.ac.th ไปที่ รับสมัครงาน รายละเอียดเพิ่มเติม : http://arts.tu.ac.th/job/310761.pdf   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาสถาปัตยกรรมจำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสถาปัตยกรรมหรือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ ห้องงานบุคคลและสื่อสารองค์กร อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง […]

(สมัครออนไลน์)คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-3ก.ค.61

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 อัตรา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 7 อัตรา อัตราค่าจ้าง : วุฒิ ป.ตรี 20,250 บาท, วุฒิ ป.โท 23,630 บาท สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-3 ก.ค.61  คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท/ป.เอก บัดนี้-13ก.ค./10ส.ค.61

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางด้านวิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมยานยนต์, วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์, วิศวกรรมการราง และวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าหน้าที่ งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 2 ห้องสำนักงานเลขานุการคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 02-5643001-9 ต่อ 3242, 3240 หรือ 3010 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.engr.tu.ac.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ […]

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มธ.รับสมัครอาจารย์วุฒิ ป.โท บัดนี้-6ก.ค.61

    คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาวิชาการเงิน จำนวน 3 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือเอกทางด้านการเงินหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ด้วยตนเองที่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ หรือศูนย์รังสิต สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-696-5742 (คุณรติรัตน์) หรือเว็บไซต์ http://www.tbs.tu.ac.th/ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คณะสถาปัตยฯ ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครเลขานุการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15มิ.ย.61

    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) ตำแหน่ง เลขานุการประจำสาขา สังกัดสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 1 อัตรา ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านเลขานุการจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ ห้องงานบุคคลและงานสื่อสารองค์กร ชั้น 3 อาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2986-9605 ต่อ 3012 หรือเว็บไซต์ http://www.tds.tu.ac.th คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 4 9