กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24พ.ค.-14 มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ 1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 35 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชา อาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป […]

สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครบรรณารักษ์ปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

  ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง บรรณารักษ์ปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา (งบประมาณเงินแผ่นดิน) สังกัด ฝ่ายหอสมุดวังท่าพระ สํานักหอสมุดกลาง – ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง อัตราค่าจ้าง เดือนละ 19,500 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกสามารถสมัครผ่านเว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เว็บไซต์ https://job.su.ac.th/ โดยศึกษาคู่มือการใช้งานระบบรับ สมัครงาน มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ที่ https://job.su.ac.th/pdf/manual_v1.pdf เปิดรับ สมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการ โดยวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 จะปิดรับสมัครสอบเวลา 23.59 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

โรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา 20-27พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลตำรวจ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งต่างๆ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก 1 อัตรา ได้รับปริญญาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาจิตวิทยาคลินิก เงินเดือน 19,500 บาท 2. ตำแหน่ง นักวิชาการช่างศิลป์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ ได้รับปริญญาในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ อ.ก.พ. กรม พิจารณาเห็นว่ามีความรู้ที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันกับสาขาวิชาหรือทางตามข้อ 1 หรือข้อ 2 ซึ่งมีความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ เงินเดือน 18,000 บาท 3. […]

สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20พ.ค.67

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี) การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น […]

การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 21 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

  ประกาศการเคหะแห่งชาติ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฎิบัติงานบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง วุฒิปริญญาตรี – ทางรัฐศาสตร์ – ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ – ทางบริหารธุรกิจ – ทางเศรษฐศาสตร์ – ทางการจัดการ – ทางนิติศาสตร์ – ทางการบัญชี – ทางการเงินและการธนาคาร – ทางการพัฒนาชุมชน – ทางมนุษยศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา – สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้ 3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน (งานผังเมือง) 1 อัตรา […]

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-23 พ.ค.67

  ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 13/2567 1. นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 อัตรา สังกัดงานพัฒนาคุณภาพ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ใฝ่รู้ และสามารถ ทํางานเป็นทีมได้ 2. นักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางบัญชี มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ เหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติหน้าที่ 3. นักวิชาการพัสดุ จํานวน 2 อัตรา สังกัดงานคลังและพัสดุ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อการปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ […]

อบจ.ระยอง รับสมัครสอบ พนักงานจ้าง 247 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 23-31พ.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็น พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง จํานวน 33 ตําแหน่ง รวมทั้งสิ้น 247 อัตรา 1. พนักงานจ้างตามภารกิจ จํานวน 26 ตําแหน่ง รวม 219 อัตรา ประกอบด้วย ก. ตําแหน่งสําหรับผู้มีคุณวุฒิ จํานวน 23 ตําแหน่ง 182 อัตรา ดังนี้ 1.) ตําแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว จํานวน 1 อัตรา ผู้ช่วยครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างกลโรงงาน จํานวน 1 อัตรา 2) ตําแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ […]

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนความปลอดภัย วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี ทุกสาขาวิชา 15-21พ.ค.67

  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ ตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญการบริหารกองทุนความปลอดภัย สังกัดกองความปลอดภัยแรงงาน เงินเดือนละ 37,680 บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา และ มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ด้านการเงินการบัญชี การกําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ จัดทําแผนงาน/โครงการต่างๆ และประเมินผล หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้องเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 10 ปี สําหรับวุฒิปริญญาตรี 4 ปี สําหรับวุฒิปริญญาโท และ 5 ปี สําหรับวุฒิปริญญาเอก โดยมีหนังสือ รับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิเพื่อพัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ยุทธศาสตร์ รวมทั้งแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ศึกษาและพัฒนาระบบการติดตามและเร่งรัดการชําระหนี้คืนแก่กองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย […]

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23 พ.ค.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 8 อัตรา 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 15 อัตรา 4. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา 5. โรงพยาบาลนคราภิบาล จำนวน 6 อัตรา 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา 7. โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อัตรา 2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2.1. […]

กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 16-30พ.ค.67

  ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปี 2567 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 18,000 บาท 2. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในนิติศาสตร์ เงินเดือน 18,000 บาท เปิดรับสมัครรับการเลือกสรรทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 16 – 30 พฤษภาคม 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันที่ 30พฤษภาคม 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 17.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://www.mfa.go.th/content/ พนักงาน ราชการ2567 หรือ https://mfa.thaijobjob.com หัวข้อ “การเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ประจําปี 2567 ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปและตําแหน่งนิติกร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 386
error: