กระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครสอบเข้ารับราชการ 108 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 31พ.ค.-21มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ (ส่วนกลาง) 2 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 4. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ (ส่วนภูมิภาค) 8 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. […]

สำนักงานสรรพากรภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 17 อัตรา วุฒิ ปวช./ป.ตรี 29พ.ค-19มิ.ย.67

  ประกาศกรมสรรพากร รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวให้กับหน่วยงานในสังกัดสํานักงานสรรพากรภาค 3 1. ตำแหน่ง พนักงานธุรการ จํานวน 9 อัตรา คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจัดเก็บภาษี การบริการผู้เสียภาษี งานบันทึกข้อมูลและใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ งานธุรการและ งานสารบรรณ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบของสํานักงาน และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัดสรรพากรภาค 3 ค่าตอบแทน อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท และไม่มีการเลื่อนขั้นค่าจ้าง 2. ตำแหน่ง พนักงานตรวจสอบและเร่งรัดภาษี 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุน การปฏิบัติงานด้านวิชาการสรรพากร วิชาการภาษี วิชาการเงินและบัญชี การตรวจสอบภาษี การจัดเก็บภาษี และการบริการผู้เสียภาษี หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกํากับ แนะนํา และตรวจสอบ ของสํานักงานสรรพากรภาค 3 และสํานักงานสรรพากรพื้นที่ในสังกัด ค่าตอบแทน […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-10มิ.ย.67

  ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เพื่อจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ จํานวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,000 บาท สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีหน้าที่ความ รับผิดชอบในงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานกิจการนิสิต และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครสอบ 1.1 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2558 และประกาศคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์กลุ่ม วิชาการประเภท นักวิจัย กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มอํานวยการ และเชี่ยวชาญเฉพาะ […]

กรมการศาสนา รับสมัครนักวิชาการศาสนพิธี วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา 24-30พ.ค.67

  ประกาศกรมการศาสนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.ตำแหน่ง นักวิชาการศาสนพิธี 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ได้รับปริญญาตรีทุกสาขา ระยะเวลาการจ้าง: ตั้งแต่วันทําสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถสมัครด้วยตนเองและขอรับใบสมัครได้ ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สํานักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม อาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ ชั้น 6 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้สมัครเป็นผู้กรอกข้อมูลการสมัคร ด้วยลายมือตนเอง และยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2567 ในวัน และเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สคทช. รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-20พ.ค.67

  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำข้อมูล โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี มีทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ และมีทัศนคติที่ดีต่องานราชการ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา และนอกสถานที่ทำการได้ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท ต่อเดือน ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 – 30 กันยายน 2567 (พิจารณาสัญญาเป็นรายปี) การรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ที่ดินและทรัพยากรดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ อาคารอารีย์ฮิลล์ ชั้น […]

กรมการจัดหางาน รับสมัคร จนท.สายด่วน-ล่ามภาษาพม่า บัดนี้-24พ.ค.67

  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการจัดหางาน  เปิดรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่ Call Center เพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา ล่ามภาษาเมียนมาเพื่อปฏิบัติงานในศูนย์บริการทางโทรศัพท์ สายด่วน 1694 จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 – 24 พฤษภาคม 2567 ผู้สมัครต้องพิมพ์ ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ต้องการสมัครเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับ พร้อมทั้งสแกนเอกสารให้ชัดเจน และแนบไฟล์เอกสารให้เรียบร้อย ส่งทาง e-mail : [email protected]      

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น รับสมัครลูกจ้าง หลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้นหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กรมการจัดหางาน รับสมัครนักวิชาการแรงงาน วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท 15-21พ.ค.67

  ประกาศจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. นักวิชาการแรงงาน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา เงินเดือน 18,000 บาท ลักษณะการทำงาน ปฏิบัติงานทางวิชาการแรงงาน ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประเด็นต่าง ๆ ด้านแรงงาน เพื่อการกําหนดมาตรฐานแรงงานและการแก้ปัญหาเกี่ยวกับแรงงาน วางแผนงาน และโครงการเพื่อการปฏิบัติงานและการพัฒนางานเกี่ยวกับแรงงาน และเพื่อขอความช่วยเหลือการประสาน ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านแรงงาน การจัดทํา รวบรวมศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน การบริการจัดหางาน การส่งเสริมการมีงานทํา อบรมเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านแรงงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา ตอบปัญหาชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานด้านแรงงาน การแนะแนวอาชีพ การควบคุม การทํางานของคนต่างด้าว และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยพนักงานราชการต้องมีสมรรถนะความสามารถในการทํางานมุ่งผลสัมฤทธิ์ การสั่งสม ความเชี่ยวชาญในงานอาชีพการบริการที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ เสียสละ สามารถทํางานเป็นทีม มีความรู้ในเรื่องกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 15 – 21 […]

โรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 58 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.โท 13-17พ.ค.67

  ประกาศโรงพยาบาลราชวิถี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ครั้งที่ 4/2567 1. นักเทคนิคการแพทย์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบเท่าในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาและทางใด ทางหนึ่งหรือหลายทางดังกล่าวที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 3. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาอุปกรณ์การแพทย์ สาขาอุปกรณ์ชีวการแพทย์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ หรือสาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีทักษะในการนำภาษาอังกฤษมาใช้ในงาน 4. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี […]

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 30 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 29เม.ย.-5พ.ค.67

  ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 1.2.1 ตำแหน่งครู กศน.ตำบล จำนวน 24 ตำแหน่ง 1.2.2 ตำแหน่งครูผู้สอนคนพิการ จำนวน 1 ตำแหน่ง 1.2.3 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.2.4 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง 1.2.5 ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ ) ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครดาวน์โหลดใบสมัคร ทางเว็บไซต์ http://bkknfe.com และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ 161/10 ถนนอรุณอมรินทร์ 15 (ซอยวัดพระยาทำ) แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 โทร. 02-866-2830-33 ตั้งแต่วันที่ […]

1 2 78
error: