กระทรวงยุติธรรม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 7 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 27พ.ค-5มิ.ย.67

Advertisement Advertisement   ประกาศสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 2) ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 3) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) จํานวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 11,500 บาท 4) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน จํานวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน 15,000 บาท 5) ตําแหน่งวิชาการยุติธรรม ปฏิบัติงานที่จังหวัดปัตตานี จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี อัตราเงินเดือน […]

กรมขนส่งทางบก รับสมัครเจ้าหน้าที่ วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมการขนส่งทางบก รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคล มีค่าที่พัก/ค่าเดินทาง(ไป-กลับ) ให้ กรณีได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจพิเศษนอกสถานที่ ประจำโครงการดำเนินงานศูนย์บริหารจัดการเดินรถระบบ GPS ฯ : นักวิชาการสถิติ วุฒิ ป.ตรี 1 อัตรา เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา วุฒิ ปวส. (ประจำห้องมอนิเตอร์ เข้าเวรเป็นผลัด/กะ) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 4 อัตรา วุฒิ ปวช. (ประจำห้องมอนิเตอร์ เข้าเวรเป็นผลัด/กะ) ประจำโครงการสนับสนุนการจัดการข้อมูลของผู้ชับขี่รถแท็กซี่ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-31พ.ค.67 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2271 8888 ต่อ 1251 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านเอกสารประกาศ/ดาวน์โหลดใบสมัคร)) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านไฟล์รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง))  

ท่าอากาศยานอุบลราชธานี รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างทุนหมุนเวียน วุฒิไม่ต่ำกว่าปวส. บัดนี้-31พ.ค.67

  ประกาศกรมท่าอากาศยาน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นลูกจ้างทุนหมุนเวียนในตําแหน่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานที่ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี 1.ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาไฟฟ้า ไฟฟ้ากําลังไฟฟ้าสื่อสาร ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะ งานที่ปฏิบัติ หรือ 2.ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ตำากว่านี้ในสาขาช่าง ก่อสร้างหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และสมรรถนะเหมาะสมที่จะปฏิบัติ หน้าที่ 3.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กู้ภัยและดับเพลิง 1 อัตรา ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาที่ เกี่ยวข้อง กับงานที่ปฏิบัติ หรือ ระยะเวลาการจ้าง: ตามเงื่อนไขที่ทุนหมุนเวียนกรมท่าอากาศยานกําหนด ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครคัดเลือกได้ด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยาน – กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ ท่าอากาศยานอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 […]

กรมที่ดิน รับสมัครสอบบรรุข้ารับราชการพลเรือนสามัญ 145 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 4-24มิ.ย.67

  ประกาศกรมที่ดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมที่ดิน 1. ตำแหน่งนักวิชาการที่ดินปฏิบัติการ 100 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์/สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ อัตราเงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิขาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมโยร หรือทางวิศวกรรมสำรวจ สาขาวิซาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ หรือทางภูมิศาสตร์ อัตราเงินเดือน : 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิซาวิศวกรรมศาสตร์ทางวิศวกรรมสำรวจ ทางวิศวกรรมสำรวจและสารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางวิศวกรรมโยธา 4. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุณาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 5. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 20 อัตรา -ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบไต้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิซา หรือ […]

กองสารนิเทศ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับสมัครเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา วุฒิ ม.6-ปวส. บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1 อัตรา ค่าตอบแทน ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) จํานวนเงิน 10,430 บาท ต่อเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวช.) จํานวนเงิน 11,280 บาท ต่อเดือน ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา จํานวน 13,800 บาท ต่อเดือน ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาระดับปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นด้าน การบริการ ใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานภายใต้ การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบของหัวหน้างาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับ มอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดังนี้ (1) ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (2) ให้คําแนะนํา ข้อมูล และให้บริการในเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบใน ประเด็นที่ไม่มีความซับซ้อน ภายใต้กฎเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือวิธี ปฏิบัติที่ชัดเจน หรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้บังคับบัญชา (3) ใช้และควบคุมการใช้เครื่องโสตทัศนูปกรณ์ […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ปวช./ปวส. บัดนี้ -12 มิ.ย.67

  ประกาศคณะกรรมการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ด้วยกรมคุมประพฤติประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติราชการในสังกัดหน่วยงานส่วนกลาง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา – อัตราค่าจ้าง 9,400 บาท ค่าครองชีพชั่วคราว 600 บาท ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานด้านรับ-ส่งเอกสารทางราชการ ลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ ร่างโต้ตอบ หนังสือราชการ จัดเก็บ ค้นหาหนังสือ ช่วยเหลืองานธุรการทั่วไป จัดทําบัตรข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงาน ราชการและลูกจ้างชั่วคราว ตรวจสอบวันลา ลงประวัติข้อมูลบุคคล จัดเก็บ พิมพ์/คัดสําเนา ค้นหาและ ติดตามเรื่อง เบิกจ่ายวัสดุเครื่องใช้ของหน่วยงาน ชี้แจงและอํานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ จัดเตรียมและ อํานวยความสะดวกในเรื่องสถานที่เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ แจ้งเวียนมติคณะรัฐมนตรี กฎหมาย กฎ ระเบียบและคําสั่งต่าง ๆ ปฏิบัติงานบุคคลเบื้องต้น งานพัสดุและการเงิน และการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานพิมพ์หนังสือ เอกสารทางราชการ รายงานสืบเสาะและพินิจ รายงาน คุมความประพฤติ และเอกสารอื่น ๆ […]

กรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 102 อัตรา วุฒิ ปวท.-ป.ตรี 27พ.ค-18มิ.ย.67

  ประกาศกรมราชทัณฑ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ด้วยกรมราชทัณฑ์ จะดําเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 32 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาปฏิบัติการ 26 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือจิตวิทยาคลินิก และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. ภายใน วันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตําแหน่ง โดยวิธีการสัมภาษณ์ ตามที่กรมราชทัณฑ์กําหนด เงินเดือน 16,500 -18,150 บาท 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน 14 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 98 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี 21-30พ.ค.67

  ประกาศกรมคุมประพฤติ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ( เป็นวุฒิการศึกษา ที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์) 2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ 53 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางบัญชี พณิชยการ การเงินและการธนาคาร เลขานุการ 3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 26 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางพณิชยการ ทางการบัญชี 4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 17 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชา หนึ่ง ทางพณิชยการ ทางการบัญชี ทางการขาย ทางการตลาด ทางการเลขานุการ ทางภาษาต่างประเทศ ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือ ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาการขาย สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ […]

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 15 อัตรา วุฒิ ปวส. 27พ.ค-17มิ.ย.67

  ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 7 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. 2. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาการตลาด และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. 3. ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 1 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า ของสํานักงาน ก.พ. 4. ตำแหน่ง นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 2 อัตรา เป็นผู้ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเทคนิคโลหะ หรือสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป […]

กรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 45 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 24พ.ค.-14 มิ.ย.67

  ประกาศกรมคุมประพฤติ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมคุมประพฤติ 1. ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 35 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชา อาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 2. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 5 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. เงินเดือน 16,500 – 18,150 บาท 3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 อัตรา เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทางหรือสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ และ เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ของสํานักงาน ก.พ. […]

1 2 308
error: