สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครสอบบรรจุวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการรัฐสภาทั่วไป 1. พนักงานการจัดการระบบข้อมูล 1 อัตรา ปวส. ทางด้านคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมการประมวลคํา ฐานข้อมูล/ โปรแกรมคํานวณ/โปรแกรมนําเสนอ 2. ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับงานพัสดุ มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม Microsoft Office Microsoft Word, Microsoft Excel bag Microsoft PowerPoint 3. ผู้ช่วยกํากับรายการโทรทัศน์ 1 อัตรา ป.ตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ด้านการผลิตรายการโทรทัศน์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งสามารถระบุลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ มีความรู้ความสามารถด้านการควบคุมและกํากับรายการ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ […]

สำนักงานสวัสดิการแรงงานเชียงราย รับสมัครบรรจุ จพง.แรงงาน วุฒิ ปวส.29มี.ค.-5เม.ย.66

  สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน วุฒิ ปวส.ทุกสาขา สมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย ภายในวันที่ 29มี.ค.-5เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัคร จพง.การเงินฯ วุฒิ ปวส.3-10เม.ย.66

  สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี่ การเงินและการธนาคาร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา โทร.0-7433-0254 ต่อ 14 ภายในวันที่ 3-10 เม.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมคุมประพฤติ รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ/เจ้าพนักงานธุรการ 27มี.ค.-20เม.ย.66

  กรมคุมประพฤติ (ส่วนกลาง ) รับสมัครพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าพนักงานธุรการ รวม 8 อัตรา 1. ตําแหน่งพนักงานคุมประพฤติ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง อาชญาวิทยา งานยุติธรรม นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ จิตวิทยา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 2. ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการ บัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ หรือ – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการจัดการสํานักงาน สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ การรับสมัคร 1. กรณีการสมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ […]

สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครบรรจุเป็นขรก.168อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี 29มี.ค.-24เม.ย.66

  สำนักงานศาลยุติธรรม รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 168 อัตรา 1. เจ้าพนักงานตำรวจศาลปฏิบัติการ 89 อัตรา (1) ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นใบสมัคร (2) ได้รับ ป.ตรีสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (ทั้งนี้ สาขาวิชารัฐศาสตร์และสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ จะต้องศึกษาสําเร็จวิชากฎหมายไทยอย่างน้อย 2 วิชา คือ ประมวลกฎหมายอาญาครบทุกลักษณะ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาครบทุกลักษณะ) หรือได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.(ตร.)) จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ (3) เคยผ่านงานปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย หรือการปราบปราม หรือการสืบสวน หรือ การสอบสวน หรืองานตรวจสอบประวัติพฤติการณ์บุคคล ที่ควบคุมการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานของรัฐ หรือเคยผ่านงานบริหารระบบการรักษาความปลอดภัย หรือเคยผ่านงานธุรการของศาลยุติธรรม เป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีทักษะที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง (ยกเว้นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งตามข้อ 6 (1) (2) (3) (4) แห่งระเบียบคณะกรรมการ ข้าราชการศาลยุติธรรม ว่าด้วยการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตํารวจศาล พ.ศ. […]

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวท./ปวส.4เม.ย.-1พ.ค.66

  กรมวิชาการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. รับสมัครทางเว็บไซต์ http://doa.jobthaigov.com ภายในวันที่ 4เม.ย.-1พ.ค.66 1. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 3 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/55869 2. เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน 4 อัตรา – วุฒิ ปวท.ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร หรือ – วุฒิ ปวส. ในสาขาวิชาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว สาขาวิชาพืชศาสตร์ หรือสาขาวิชาช่างกลการเกษตร หรือ ได้รับวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี หรือหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ – รายละเอียดเพิ่มเติม http://job.ocsc.go.th/images/Job/63815

สรรพสามิตเพชรบุรี-กระบี่ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการ วุฒิ ปวช.-ปวส.27-31มี.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา (อ่านรายละเอียดสาขาวิชาในเอกสารประกาศ) บรรจุที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สมัครด้วยตนเอง 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ขนส่งตรัง รับสมัคร จพง.การเงินฯ วุฒิ ปวส.27-31มี.ค.66

  สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ปวส.ในสาขาวิชาการบัญชี หรือการเงินและการธนาคาร สมัครด้วยตนเอง งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง ภายในวันที่ 27-31 มี.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สสจ.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช.-ป.ตรี บัดนี้-24มี.ค.66

  ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตําแหน่งเภสัชกร จํานวน 4 อัตรา – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ จํานวน 1 อัตรา -ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีบริหารธุรกิจ หรือทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิคส์ ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์ ทางเทคโนโลยีการไฟฟ้า ทางโยธา ทางก่อสร้าง หรือสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น 3. ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จํานวน 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. สมัครทางเว็บไซต์  https://bro.thaijobjob.com/202303/index.php 20 – 24 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด รับสมัคร พนง.Lounge Attendant ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ

  บริษัท พัทยา เอวิเอชั่น จำกัด รับสมัครพนักงานต้อนรับผู้โดยสารห้องรับรองพิเศษ(Lounge Attendant) ประจำสนามบินสุวรรณภูมิ 20 ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้การต้อนรับผู้โดยสารที่เข้ามาในห้องรับรองพิเศษ (Lounge Service) 2. ดูแลจัดหาที่นั่ง แนะนำอาหาร เครื่องดื่ม บริเวณ Bar Service และ Food Displays 3. แนะนำสิ่งอำนวยความสะดวกของห้องรับรอง 4. ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในห้องรับรอง 5. ดูแลอาหารและเครื่องดื่มให้มีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของผู้โดยสาร 6. ตรวจรับรายการอาหารและเครื่องดื่มให้ถูกต้องครบตามจำนวนรายการสั่งสินค้า 7. บันทึกรายการอุปกรณ์แตกหัก เสียหาย ชำรุด ตามแบบฟอร์มที่การบินไทยกำหนด 8. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทการบินไทย คุณสมบัติ คุณสมบัติ : ชาย-หญิง อายุ 18-35 ปี วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่,ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ คุณสมบัติเพิ่มเติม – สื่อสารภาษาอังกฤษได้พอสมควร – หากมีประสบการณ์ทำงานในห้องรับรองพิเศษฯ […]

1 2 260