(7 อัตรา)ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ รับสมัครอาจารย์ชาวไทย วุฒิ ป.โท-ป.เอก สอนภาษาอังกฤษ

Advertisement ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ปทุมธานี รับสมัครอาจารย์ชาวไทยสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 7 อัตรา คุณสมบัติ – จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาวิชาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเอก สาขาอื่นๆ จากต่างประเทศหรือหลักสูตรนานาชาติ จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาภาษาอังกฤษหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง – จบการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยที่ ก.พ. รับรอง – หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – อายุไม่เกิน 45 ปี ส่งอีเมลล์มาที่ [email protected] 

(6 อัตรา)ม.นราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท/ป.เอก เงินเดือน17,290-30,000

มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สายสอนและวิจัย สายสนับสนุน สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปี 2559  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. อาจารย์ สาขาจุลชีววิทยา 1 อัตรา อัตราเงินเดือน – วุฒิ ป.เอก อัตราเงินเดือน 30,000 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราเงินเดือน 24,600 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิ ป.เอก สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา หรือ – วุฒิ ป.โท สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาที่เน้นทำวิจัยด้านจุลชีววิทยา และต้องมีวุฒิ ป.ตรี (เกียรตินิยม) สาขาจุลชีววิทยา และ – ผู้สมัครต้องจบการศึกษาภาคปกติในแผนการศึกษาที่เน้นการทำวิทยานิพนธ์ 2. นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,290 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี สาขากายภาพบำบัด […]

ม.เกษตรฯ รับสมัครบรรณารักษ์และนักเอกสารสนเทศ ป.ตรี-ป.โท เงินเดือน17,520-22,950

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. บรรณารักษ์ระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัดฝ่ายจัดการทรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง – วุฒิ ป.ตรี อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 17,620 บาท – วุฒิ ป.โท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ สาขาการจัดการสารสนเทศ สาขาสารนิเทศศึกษา และสาขานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ 2. นักเอกสารสนเทศระดับปฏิบัติการ 1 อัตรา อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 22,950 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.โท ด้านสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอใบสมัครได้ที่หน่วยการเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุด หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.lib.ku.ac.th และยื่นใบสมัครได้ที่ หน่วยการเจ้าที่สำนักหอสมุด ชั้น4 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน […]

ม.ราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.โท สาขาการจัดการโรงแรมและที่พัก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณรายได้) สายวิชาการ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการโรงแรมและธุรกิจที่พัก  จำนวน 1 อัตรา  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 17 พ.ค.-2 มิ.ย.59  รายละเอียดดังนี้  

กฟผ. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งวิทยากร

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย มีความประสงค์รับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร วิทยากร ปฏิบัติงานด้านมวลชนสัมพันธ์ 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ เหมืองแม่เมาะ จ.ลำปาง คุณสมบัติ 1. อายุ 31-40 ปี นับถึงวันรับสมัคร 2. สำเร็จการศึกษา ป.โท บริหารธุรกิจ และมีวุฒิ ป.ตรี นิเทศศาสตร์/วารสารศาสตร์ 3. พูด เขียน อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี 4. มีประสบการณ์การทำงานด้านการเขียนข่าว การวิเคราะห์ข่าว การผลิตสื่อโสตทัศน์ ทั้งหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์ และงานด้านประชาสัมพันธ์องค์กรไม่น้อยกว่า 8 ปี 5. มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือบิดา มารดามีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.ลำปาง เอกสารประกอบการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว […]

แบงก์ชาติ รับสมัครเจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง เงินเดือน28,500

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่ชำนาญงาน ฝ่ายบริหารเงินสำรอง (ปิดรับสมัครวันที่ 19 มิ.ย.59)   ความรับผิดชอบหลัก ● บริหารจัดการลงทุนเงินสำรองทางการในตลาดการเงินโลก หลักทรัพย์และธุรกรรมทางการเงินตามที่ได้รับมอบหมาย และบริหารจัดการสภาพคล่องเพื่อให้สอดรับกับการดำเนินนโยบายทางการเงินและนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนของ ธปท. ● วิเคราะห์ ประเมินสภาวะเศรษฐกิจการเงิน รวมทั้งการเสนอแนะการวิเคราะห์ คาดการณ์แนวโน้มด้านอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยระยะสั้น และด้านอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่างๆ รวมทั้งปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการจัดสรรเงินสำรองทางการที่สามารถแสวงหาผลตอบแทนและรักษามูลค่าเงินสำรองทางการของประเทศภายใต้ภาวะความผันผวน ● ศึกษาและนำเสนอการขยายขอบเขตการลงทุนในตราสาร ตลาดการเงิน และเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆที่เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางการเงิน ● วิเคราะห์ พัฒนาเครื่องมือ ในการประเมินภาวะเศรษฐกิจการเงินตลาดโลก และคาดการณ์แนวโน้ม เพื่อสนับสนุนการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนที่เหมาะสม ● เสนอแนะและจัดสรรความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย การพัฒนาระบบ Performance attribution กรอบการจัดสรรความเสี่ยง และการควบคุมการใช้ความเสี่ยง ● ติดตามการบริหารกองทุนและกลยุทธ์การลงทุนของผู้จัดการทุนภายนอกที่ ธปท. จ้าง เพื่อดูแลและรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ ทั้งในการเพิ่มผลตอบแทนในภาพรวมและการบริหารจัดการ risk exposure ที่อาจเกิดขึ้น คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร ● หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว […]

กรมโยธาธิการฯ รับสมัครนักวิเคราะห์ผังเมือง วุฒิ ป.โท และเจ้าพนักงานการเงินฯ วุฒิ ปวส.

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 17,500-19,250 บาท ประเภท วิชาการ ระดับปฏิบัติการ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ป.โท สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ทางสังคมวิทยา สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ป.โท >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งนักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ<<< 2.  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 11,500-12,650 บาท ประเภท ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 2) ผ่าน ก.พ. ระดับ ปวส. >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน<<< สมัครทางเว็บไซต์ http://job.dpt.go.th หรือ http://www.dpt.go.th หัวข้อ […]

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สปท. รับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย วุฒิ ป.โท และพนง.บริการ วุฒิ ม.6/ปวช.

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ผู้ช่วยนักวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – ป.โท หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ ในสาขาการวิจับปฏิบัติการ (Operation Research) สาขาการบริหารรัฐกิจ (Public Administration) สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relation) สาขายุทธศาสตร์และนโยบาย (Strategy and Policy) สาขาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ (Sociology and Studies) สาขาการเมืองการปกครอง (Polotical Science) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (Sociology and Anthropology) สาขาเศรษฐศาสตร์ (Economics) หรือในสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะของงาน – มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานด้านวิจัยอย่างน้อย 1 ปี หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานวิจัยมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี – มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับพอใช้ขึ้นไปในทุกทักษะ (ฟัง พูด […]

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดสอบบรรจุนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ วุฒิ ป.โท เงินเดือน17,500

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 17,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารรัฐกิจหรือ รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์แรงงาน ทางเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ และในทางที่ส่วนราชการ เจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือสาขาวิชาอื่นที่ ก.พ. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ระดับปริญญาโท การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12เม.ย – 11พ.ค.59 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://job.fpo.go.th/ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

1 139 140