ไปรษณีย์ไทย รับสมัครสอบบรรจุ28อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

Advertisement Advertisement   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงานสังกัดฝ่ายต่างๆ จำนวน 20 คุณวุฒิ รวม 28 อัตรา เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์  http://job.thailandpost.com/ ภายในวันที่ 1 – 14 ก.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม)) Advertisement      

MEA เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ 93 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.โท 24มิ.ย.-1ก.ค.67

  MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก พนักงาน MEA และบุคคลผู้พิการ เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน MEA  โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ รับสมัครกลุ่มบุคคลภายนอก และพนักงาน MEA เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 23 คุณวุฒิ รวม 86 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/c67988a6-079 รับสมัครกลุ่มบุคคลผู้พิการจากบุคคลภายนอก เพื่อสอบคัดเลือกในคุณวุฒิต่าง ๆ จำนวน 4 คุณวุฒิ รวม 7 อัตรา อ่านรายละเอียด คลิก https://static.mea.or.th/uploads/temp/ คุณสมบัติด้านภาษาอังกฤษ กำหนดให้ผู้ที่จะได้รับคัดเลือก จะต้องมีผลทดสอบภาษาอังกฤษ (ส่วนบุคคล) ตามเกณฑ์คะแนนแบบใดแบบหนึ่งในรายการ ดังนี้ -การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC  ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ CU-TEP  ไม่น้อยกว่า 60 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ TU-GET  ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน -การทำสอบภาษาอังกฤษ […]

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครสอบ นักวิจัย วุฒิ ป.โท./ป.เอก บัดนี้-24 มิ.ย.67

    ประกาศศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 1. ตําแหน่ง นักวิจัย ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ ป้องกันประเทศ จํานวน 1 อัตรา เงินเดือนที่ได้รับ -คุณวุฒิ ปริญญาโท จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 21,000.- บาท -คุณวุฒิ ปริญญาเอก จะได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 25,000.- บาท คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง คุณวุฒิ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาโท คณะสังคมศาสตร์/ รัฐศาสตร์/มนุษยศาสตร์ สาขาหรือภาควิชา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ/ตะวันออกกลางศึกษา หรือคุณวุฒิที่สำนัก กพ. รับรองให้เทียบเท่า ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ แผนกธุรการและกําลังพล กองสนับสนุน ศูนย์ศึกษา ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เลขที่ ๖๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2277 4300 […]

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 14 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี 10-16มิ.ย.67

  ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่ง นักวิชาการพาณิชย์  7 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – คุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา 2.ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – คุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการพาณิชย์ 4 อัตรา เงินเดือน13,800 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา 4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ 2 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท คุณสมบัติสำหรับเฉพาะตำแหน่ง – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้ประสงค์จะมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 – 16 […]

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร ผอ.ตรวจสอบภายใน

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี หากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้-10มิ.ย.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม)) สิทธิ์สวัสดิการ 1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 – 8% ตามอายุงาน 3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน 5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน ฯลฯ ไม่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน 9. […]

TED Fund รับสมัครประชาสัมพันธ์ วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์3-5ปี

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี สมัครผ่านระบบออนไลน์ บัดนี้-31พ.ค.67 ((รายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

TEDFund รับสมัครตรวจสอบภายใน-พัฒนาธุรกิจ(อาวุโส) บัดนี้-31พ.ค.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา – พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี – พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ประสบการณ์ 3-5 ปี เปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์ บัดนี้-31 พ.ค.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารการสมัคร))

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพฯ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการ 36 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23 พ.ค.67

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ กรุงเทพมหานครสามัญ สังกัดสำนักการแพทย์ ครั้งที่ 2/2567 1. ตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 36 อัตรา ดังนี้ 1. โรงพยาบาลกลาง จำนวน 1 อัตรา 2. โรงพยาบาลตากสิน จำนวน 8 อัตรา 3. โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ จำนวน 15 อัตรา 4. โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 2 อัตรา 5. โรงพยาบาลนคราภิบาล จำนวน 6 อัตรา 6. โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ จำนวน 2 อัตรา 7. โรงพยาบาลสิรินธร จำนวน 2 อัตรา 2. อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ ผู้ผ่านการคัดเลือกที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งจะได้รับเงินเดือน ดังนี้ ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 2.1. […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7-16พ.ค.67

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน จํานวน 47 อัตรา หรือ จ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ปริญญาโท (ระดับ 4) 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี (ระดับ 3) 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน […]

1 2 172
error: