(48อัตรา) รพ.ปราสาท รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ก.ย.59

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลปราสาท รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 48 อัตรา รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม) 1. เภสัชกร 2 อัตรา เงินเดือน 17,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม 2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือสุขศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อมระบาด หรือทางแพทย์แผนจีน 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ […]

(สมัครทางอีเมล์/ไปรษณีย์ได้) กยศ.รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี ขึ้นไป เปิดรับสมัครบัดนี้-2ก.ย.59

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานสัญญาจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์ ฝ่ายยุทธศาสตร์และบริหารความเสี่ยง 1 อัตรา และตำแหน่ง นิติกร ฝ่ายกฎหมาย 2 อัตรา เปิดรับสมัคร 15 ส.ค.-2 ก.ย.59 รายละเอียดดังนี้  

อบจ.แม่ฮ่องสอน รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-2ก.ย.59

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 7 อัตรา รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ (คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) 1. ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ประชากรศาสตร์ สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ภูมิศาสตร์ การบริหารการศึกษา สถิติ โบราณคดี สถาปัตยกรรศาสตร์ ผังเมือง การเกษตร วนศาสตร์ ประมง เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์ทางทะเล สุขาภิบาล อาชีวอนามัย วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์ หรือสิ่งแวดล้อม หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 2. ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ 1 อัตรา เงินเดือน 10,840 บาท (ปวท.), […]

ไปรษณีย์ไทย เปิดสอบบรรจุเป็นพนักงาน วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-15ก.ย.59

บริษัท ไปรษณีย์ไทย (จำกัด) รับสมัครสอบคัดเลือกผู้ได้รับคุณวุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี/ป.โท 6 อัตรา เข้าบรรจุเป็นพนักงานของไปรษณีย์ไทย รายละเอียดโดยสังเขปดังนี้ 1. วุฒิ ปวช. สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง 1 อัตรา เงินเดือน 10,740 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดฉบับเต็ม 2. วุฒิ ปวส. สาขาวิชาสถาปัตยกรรม/ออกแบบสถาปัตยกรรม/ ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม 1 อัตรา (สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD ได้เป็นอย่างดี)  เงินเดือน 12,000 บาท คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดฉบับเต็ม  3. วุฒิ ป.ตรี ทางด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 5 ถ.มหิดล อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1 อัตรา – ปฏิบัติงานที่ สำนักงานไปรษณีย์เขต 9 ถ.กาญจวนิช […]

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี บัดนี้-31ส.ค.59 เงินเดือน17,060-18,220

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ผู้สนใจ ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ การบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 6 อาคาร 30 ปี ตั้งแต่บัดนี้-31ส.ค.59 ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ : รายละเอียดในโพสต์นี้เป็นเพียงข้อมูลโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม 1. วิศวกร 1 อัตรา เงินเดือน 18,220 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : – เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 45 ปี วุฒิ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ – มีความรู้ความสามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี – มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถติดต่อสื่อสารได้ทั้งในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้เป็นอย่างดี 2. พนักงานปฏิบัติงาน 1 อัตรา เงินเดือน 17,060 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : […]

(14อัตรา)กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครงาน ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ปวช./ป.ตรี 29ส.ค.-4ก.ย.59

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างอัตราจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ 14 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.6/ปวช./ป.ตรี ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์ เลขที่ 158 หมู่ 2 ต.แกใหญ่ อ.เมือง จ.สุรินทร์ ตั้งแต่ 29 ส.ค.-4 ก.ย.59 ไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.30-15.00 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4404 0003 หมายเหตุ : รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม        

(42อัตรา) รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ป.ตรี บัดนี้-26ส.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)(รายเดือน) 42 อัตรา ดังนี้ 1. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 19 อัตรา (ชาย 3 หญิง 16) เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3   2. พนักงานทั่วไป 15 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 3. พนักงานเปล 2 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 4. พนักงานประจำห้องยา 4 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : มีความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่า ม.3 5. พนักงานรักษาความปลอดภัย 2 […]

กรมโยธาธิการฯ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน19,500 บัดนี้-2ก.ย.59

กรมโยธาธิการและผังเมือง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิศวกรรมโยธาและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.-2 ก.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม   

(15อัตรา) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ต่ำกว่า ป.ตรี/ป.ตรี บัดนี้-9ก.ย.59

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี 15 อัตรา ผู้สนใจขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารดำรงนิราดูร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เลขที่ 268/1 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.0 2202 6800 ต่อ 1518, 1521 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า 8.30-12.00 น. ภาคบ่าย 13.00-16.30 น.) โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร หมายเหตุ : ข้อมูลด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) หรือ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (พนักงานราชการทั่วไป) 1. พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป : เปิดรับสมัคร 25 ส.ค.-9 ก.ย.59 1.1 นักเทคนิคการแพทย์ 3 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ […]

ม.นวมินทราธิราช เปิดสอบบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย วุฒิ ป.ตรี/ป.โท รับสมัครบัดนี้-9ก.ย.59

มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 4 อัตรา 1. ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 2. นักวิชาการตรวจสอบภายในระดับปฏิบัติการ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการพาณิชย์ ทางการตลาด ทางการเงิน ทางการเงินและธนาคาร หรือทางการจัดการ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3. อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะ : อักษรศาสตรมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาภาษาศาสตร์ หรือปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต/ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ อาทิ CU-TEP (85 คะแนนขึ้นไป) หรือTU-GET (700 คะแนนขึ้นไป) หรือToFEL-iBT (85 คะแนนขึ้นไป) IELTS (7 […]

1 610 611 612 639