(มี ป.ตรี ทุกสาขา) รพ.เฉลิมพระเกียรติ ระยอง รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวส./ป.ตรี

Advertisement โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายพัสดุและบำรุงรักษา กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เงินเดือน 11,280 สำหรับวุฒิ ปวช. 13,800 สำหรับวุฒิ ปวส. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างยนต์ ทางช่างกลโรงงาน ทางช่างโลหะ ทางช่างไฟฟ้า ทางช่างไฟฟ้ากำลัง ทางช่างก่อสร้าง ทางช่างยนต์ ทางช่างโยธา ทางช่างอิเล็กทรอนิกส์ ทางช่างวิทยุและโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชา และทางใดทางหนึ่ง หรือหลายทางดังกล่าวข้างต้น หรือ 2) ปวส. สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาการไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางอุปกรณ์การแพทย์ ทางฟิสิกส์อุตสาหกรรมและอุปกรณ์การแพทย์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น  2. นักทรัพยากรบุคคล […]

สัมมนาวิชาการฟรี!!! สำหรับนิสิต/นศ./ผู้สนใจงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

คณะทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ นักศึกษาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ผู้สนใจ  เข้าร่วมสัมมนาด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ "HROD ในบริบทเศรษฐกิจสังคมและการเมืองใหม่"     ขอเรียนเชิญท่านผู้ที่สนใจ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2559 ครั้งที่ 13 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2559 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Session 1: การบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในบริบทใหม่ของประเทศไทย โดย ศ.ดร. ชาติชาย ณ เชียงใหม่ Session 2: การสร้างความสามารถของคน Gen M (Millennium) ในสังคมผู้สูงอายุ โดย รศ.ดร. จุฑามาศ แก้วพิจิตร Session 3: การสร้างผลิตภาพด้วยคนและองค์การที่มีสุขภาวะ […]

คณะมัณฑนศิลป์ ม.ศิลปากร รับสมัครนักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน19,500

คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร รับสมัครคักเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง นักบริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ 1 อัตรา สังกัด งานคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณมัณฑนศิลป์ อัตราเงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsift Office เช่น Microsoft Word และ Excel ได้เป็นอย่างดี ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  สำนักงานเลขานุการคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย.-27 พ.ค.59 ในวันและเวลาราชการ >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครพนักงานทุนหมุนเวียนและลูกจ้างทุนหมุนเวียน 58ตำแหน่ง 191อัตรา!!!

ท่าอากาศยานอู่ตะเภา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน และลูกจ้างทุนหมุนเวียน ของการท่าอากาศยานอู่ตะเภา พนักงานทุนหมุนเวียน 1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี 21 ตำแหน่ง 31 อัตรา ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 บาท ลำดับ ตำแหน่ง วุฒิ อัตรา 1 เจ้าหน้าที่แผนกนโยบายและยุทธศาสตร์ ปริญญาตรี 1 2 เจ้าหน้าที่แผนกพัฒนาท่าอากาศยาน ปริญญาตรี 2 3 เจ้าหน้าที่บัญชีบริหาร ปริญญาตรี 1 4 เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพย์สิน ปริญญาตรี 1 5 เจ้าหน้าที่แผนกกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ปริญญาตรี 2 6 เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัย ปริญญาตรี 1 7 เจ้าหน้าที่มาตรฐานและควบคุมคุณภาพการรักษาความปลอดภัยกิจการบิน ปริญญาตรี 1 8 เจ้าหน้าที่มาตรฐานและความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย ปริญญาตรี 2 9 เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ปริญญาตรี 1 10 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดสอบพนักงานมหาวิทยาลัย 58 อัตรา!!

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง  1. นายช่างเทคนิค 12 อัตรา 1.1 สังกัด สำนักคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์ 1.2 สังกัด คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปวส. ทางด้านกลโรงงาน/ช่างไฟฟ้า 1.3 สังกัด สำนักบริหารอาคารและสถานที่ 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : – ปวส. ทางด้านสถาปัตย์ โยธา ก่อสร้าง หรือไฟฟ้า – มีประสบการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี – สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto CAD ได้เป็นอย่างดี 1.4 สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง […]

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เปิดสอบนักจัดการงานทั่วไป ป.ตรี ทุกสาขา เงินเดือน18,000

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ค่าตอบแทน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในทุกสาขาวิชา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25-29 เม.ย.59 ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น3) สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ถ.พระรามที่6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ เวลา 9.00-16.00 น. >>>คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม<<<

คณะพาณิชย์ฯ มธ. ท่าพระจันทร์ รับสมัครผู้จัดการ วุฒิ ป.ตรี/โท ทุกสาขา

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ครั้งที่ 5/2559 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้จัดการ) สังกัดโครงการ MIF วุฒิปริญญาตรี/วุฒิปริญญาโท 1 อัตรา เลขที่อัตรา 104 อัตราค่าจ้าง – ค่าจ้างผู้จัดการ คุณวุฒิ ป.ตรี 25,310 บาท คุณวุฒิ ป.โท เดือนละ 27,900 บาท – ค่าตอบแทนพิเศษด้านภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 5,000 บาท/คน/เดือน (ตามที่คณะฯ กำหนด) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ป.ตรี/ป.โท ไม่จำกัดสาขา 2. อายุไม่เกิน 40 ปี 3. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในเกณฑ์ดีมาก 4. สามารถใช้โปรแกรม MS Word, Excel, Power Point, […]

1 136 137