กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บรรจุ66อัตรา วุฒิ ป.ตรี ไม่ผ่าน ก.พ. บัดนี้-15มิ.ย.64

Advertisement Advertisement   กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 66 อัตรา ไม่ผ่าน ก.พ. Advertisement ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 2. นิติกร 51 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทางกฎหมาย สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ https://dsd.thaijobjob.com/ บัดนี้-15 มิถุนายน 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี 20อัตรา บัดนี้-31พ.ค.64

  สำนักงานคดียาเสพติด รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นิติกร (เนติฯ)  20 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http//www.nctago.go.th  ยื่นใบสมัคร บัดนี้-31พ.ค.64 โดยให้สแกนเป็นไฟล์ pdf และส่งไฟล์ดังกล่าวโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึง สำนักงานคดียาเสพติดที่ E-mail : [email protected] สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นางสาวณิชกานต์ แสงจันทร์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ เบอร์มือถือ 089 895 6990,0 2515 4441 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ รับสมัครนักวิชาการช่วยปฏิบัติการ 6-12พ.ค.64

  สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (นิติกร) ตั้งแต่วันที่ 6-12 พฤษภาคม 2564 สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานในตำแหน่ง นักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (นิติกร) ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่วยปฏิบัติการ (นิติกร)  1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี การรับสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานประกอบการสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 ในระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. (ในวันและเวลา ทำการปกติของ สสปท.)ที่งานพัสดุและสถานที่ สำนักบริหารกลาง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) เลขที่ 18 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขต […]

คณะแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร รับสมัครนิติกร เงินเดือน17,520 สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้-29มี.ค.62

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยฯ ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 17,520 บาท วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์ มีประสบการณ์ทำงานในด้านกฎหมาย (ถ้ามี) สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-29 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม)) ((คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร))  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์28ก.พ.-1มี.ค.62

    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ http://fpo.thaijobjob.com ภายในวันที่ 28 ก.พ.-1 มี.ค.62 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร))

นิด้า รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน21,000 สมัครออนไลน์บัดนี้-4มี.ค.62

    สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานสถาบัน ตำแหน่งนิติกร 1 อัตรา เงินเดือน 21,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่สถาบัน ก.พ. รับรอง เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ http://personnel.nida.ac.th หัวข้อ "สมัครสายสนับสนุน" และเลือกหัวข้อ "สมัครออนไลน์ที่นี่" บัดนี้-4 มี.ค.62 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 727 3405 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสาร)) 

แบงก์ชาติรับสมัครนิติกร ป.ตรีขึ้นไป TOEIC550 ประสบการณ์2ปีขึ้นไป เงินเดือนเริ่มต้น28,500 บัดนี้-5ก.พ.62

    ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครนิติกร/นิติกรอาวุโส ฝ่ายกฎหมาย (ปิดรับสมัคร วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562) ความรับผิดชอบหลัก – ให้คำปรึกษา พิจารณาให้ความเห็น วินิจฉัย ตีความ ศึกษา ยกร่าง รวมทั้งร่วมดำเนินการในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของ ธปท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายด้านการเงินการธนาคาร รวมทั้งพิจารณาให้ความเห็นต่อข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ หนังสือเวียน สัญญา และความตกลง เพื่อให้การดำเนินภารกิจของ ธปท. อยู่ในกรอบของกฎหมาย ลดความเสี่ยงทางด้านกฎหมาย – ให้ความเห็นทางกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านคดี การให้ความร่วมมือแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ธปท. รวมทั้งงานด้านต่างประเทศ คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร 1. สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร 2. ความสามารถภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า 3. […]

1 2 3 11