สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครนักวิชาการเกษตร บรรจุเชียงใหม่,สุโขทัย,ยะลา

Advertisement Advertisement   สถาบันวิจัยพืชสวน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร (สวส.) 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 18,000 บาท ปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่, ศูนย์วิจัยพืชสวนสุโขทัย, ศูนย์วิจัยพืชสวนยะลา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางการเกษตร Advertisement ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชสวน (สวส.) กรมวิชาการเกษตร บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บัดนี้-1มิ.ย.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ รับสมัครนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี

  ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 เมษายน 2565 ประกาศฉบับที่ 1 รับสมัครงานลูกจ้างโครงการตัวชี้วัดการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ชั่วคราว รายเดือน) ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 1 ตำแหน่ง เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติ 1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านเกษตรศาสตร์ สาขาปฐพีวิทยา 2. สามารถปฏิบัติงานด้านจุลินทรีย์ได้ 3. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 4. สามารถวางแผนงานทดสอบวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและใช้โปรแกรมทางสถิติได้เป็นอย่างดี 5. สามารถทำงานภาคสนามในการเก็บตัวอย่างดินและพืช เพื่อการวิเคราะห์ได้ 6. สามารถออกแบบงานกราฟฟิคได้ดี 7. มีความรับผิดชอบ ขยันหมั่นเพียร อดทน มีน้ำใจ พร้อมในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง และมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี ประกาศฉบับที่ 2 รับสมัครงานลูกจ้างชั่วคราว รายเดือน ตำแหน่ง […]

กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว รับสมัครพนักงาน 2 อัตรา

  กองประสานงานโครงการพระราชดำริ กรมการข้าว รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 กองประสานงานโครงการพระราชดำริ  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาช่วยปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร 2 ตำแหน่ง คุณสมบัติเฉพาะ 1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางด้านเกษตรศาสตร์ 2. มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะ กดดันได้ดี 3. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ และเดินทางไปต่างจังหวัดได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองประสานงาน โครงการพระราชดำริ กรมการข้าว (ห้องประชุมจักรพันธ์) เลขที่ 2177 อาคารกรมการข้าว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 0 2940 5530 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ม.กาฬสินธุ์ เปิดสอบพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000 รับสมัคร21-29ก.ค.59

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปครั้งที่ 1/2559 วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 18,000 บาท รับสมัคร 21-29 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้

(6อัตรา) กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี เงินเดือน13,800-18,000

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 6 อัตรา ระหว่างวันที่ 1-10 ก.ค.59 รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 อัตรา ปฏิบัติงานในหน่วยงานของงานกรมส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่กำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชา ดังนี้  – สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  – สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  – สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  – สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช  – สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์  – สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  – สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางเทคโนโลยีชีวภาพ  – สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร  […]

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เปิดสอบพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร นักวิชาการเกษตร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี ด้านการเกษตร (วท.บ.เกษตรศาสตร์) ได้แก่ สาขาพืชศาสตร์ สาขาพืชไร่ สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช และสาขาทรัพยากรการเกษตรและการจัดการการผลิต ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ถนนมลิวรรณ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 1 ก.ค.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(4 อัตรา)สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน รับสมัครพนักงานราชการ ราชละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการเกษตร (สวร.) 4 อัตรา เงินเดือน : 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทน บริเวณเกษตรกลางบางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิ.ย.59  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

กรมหม่อนไหม(สระบุรี) รับสมัครนักวิชาการเกษตร วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมหม่อนไหม โดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. สำเร็จ ป.ตรี ทางการเกษตร ในสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร พืชศาสตร์ พืชไร่ พืชสวน โรคพืช กีฏวิทยา ปฐพีวิทยา วิทยาศาสตร์ชีวภาพ (วิทยาศาสตร์การเกษตร) เกษตรป่าไม้ 2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมกับตำแหน่ง หรือทางอื่นที่กรมเห็นว่าเหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อาคารสำนักงานศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) หมู่ 4 ต.หน้าพระลาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี ตั้งแต่วันที่ 9-16 มิ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-3667-9711-2 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม

(8 อัตรา)กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน18,000

กรมวิชาการเกษตร รับสมัครพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี รายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการเกษตร (เขต4) 8 อัตรา อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท ประเภท : บริหารทั่วไป คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางเทคโนโลยีชีวภาพ ทางการเกษตร ทางพฤกษศาสตร์ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา (25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56)

กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบบรรจุข้าราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) สมัครทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. – 19 ธ.ค.56 ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ (ด้านพืชสวน) อัตราเงินเดือน : 16,400 – 18,040 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1. ได้รับวุฒิปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชสวน หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางปรับปรุงพันธุ์พืช และ 2. เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของสำนักงาน ก.พ. และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ภายในวันที่ที่ปิดรับสมัคร ทั้งนี้ ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาก่อนวันปิดรับสมัครสอบ ภาค ก. สมัครงานราชการได้ทาง http://job.doa.go.th ตลอด 24 ช.ม. […]

1 2 3
error: