(37อัตรา)รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช/ปกศ/ปวส./ป.ตรี บัดนี้-16ธ.ค.59

Advertisement Advertisement โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (รายเดือน) 1. ช่างต่อท่อ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางช่างก่อสร้าง และทางช่างโยธา 2. ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 1 อัตรา เงินเดือน 6,738 บาท – ปวช. ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 3. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค 3 อัตรา (หญิง 2 อัตรา ชาย 1 อัตรา) เงินเดือน 6,552 บาท – มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิ ม.3 หรือ ม.6 4. พนักงานวิทยาศาสตร์ 3 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท (สำหรับวุฒิ ม.6) […]

(79อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) รพ.ชลบุรี รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ/ปวส/ป.ตรี บัดนี้-20ธ.ค.59

โรงพยาบาลชลบุรี รับสมัครบคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 79 อัตรา 1. นักวิชาการศึกษา 2 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 2. นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินและการธนาคาร การตลาด การเลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ 4. ผู้ช่วยพยาบาล 11 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท – ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า […]

(57อัตรา สมัครทางไปรษณีย์ได้) รพ.ตรัง รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี 6-13ธ.ค.59

โรงพยาบาลตรัง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขไป 57 อัตรา 1. พยาบาลวิชาชีพ 50 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักกายอุปกรณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายอุปกรณ์ศาสตร์ ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายอุปกรณ์ 3. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก 4. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา จิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ […]

(21อัตรา) รพ.เพชรบูรณ์ รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.59

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 21 อัตรา 3 ตำแหน่ง  1. พยาบาลวิชาชีพ 19 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ทางการสาธารณสุข โภชนาการ การแพทย์แผนไทย เวชกิจฉุกเฉิน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 3. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 12,240 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.ทันตสาธารณสุข ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ภายในวันที่ 30 พ.ย.-7 ธ.ค.59 […]

(13อัตรา) รพ.ขอนแก่น รับสมัครงานวุฒิ ม.6/ปวส./ป.ตรี 2-9ธ.ค.59

โรงพยาบาลขอนแก่น รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 10 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน 1 อัตรา เงินเดือน 8,990 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส.เวชกิจฉุกเฉิน ประกาศนียบัตรเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเวชกิจฉุกเฉิน ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจาก ม.6 สายสามัญ 3. นายช่างเทคนิค 1 อัตรา เงินเดือน 8,990 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 4. พนักงานประจำห้องทดลอง 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : […]

(43อัตรา) รพ.เจ้าพระยายมราช รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปกศ./ป.ตรี บัดนี้-2ธ.ค.59

โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 43 อัตรา ผู้สนใจสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช (ชั้น 8 อาคารอำนวยการ) ภายในวันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค.59 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  ตำแหน่งที่รับสมัคร 1. พยาบาลวิชาชีพ 28 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท 2. นักจิตวิทยา 1 อัตรา เงินเดือน 15,960 บาท 3. ผู้ช่วยพยาบาล 10 อัตรา เงินเดือน 8,300 บาท 4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 3 อัตรา เงินเดือน 7,590 บาท 5. พนักงานบริการ (พนักงานขับรถยนต์) 1 อัตรา เงินเดือน […]

(126อัตรา)โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครงานไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี บัดนี้-7ธ.ค.59

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวนทั้งหมด 126 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ม.3/ม.6/ปวช./ปวส./ป.ตรี รายละเอียดโดยย่อดังนี้… ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 1. เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข 3 อัตรา – ค่าจ้างวันละ 390 บาท – วุฒิ ปวส.ทันตสาธารณสุข 2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา – ค่าจ้างวันละ 355 บาท – วุฒิ ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ 3. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวช.) 3 อัตรา – ค่าจ้างวันละ 293 บาท – วุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ 4. ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (ด้านการนวดไทย) 1 อัตรา – ค่าจ้างร้อยละ 60 ของอัตราค่านวดแผนไทย – […]

(29อัตรา)โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครงานวุฒิ ป.6/ม.3/ม.6/ปวช./ป.ตรี บัดนี้-30พ.ย.59

โรงพยาบาลสงฆ์ รับสมัครสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างด้วยเงินมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ 1. นักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,300 บาท – ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. เจ้าพนักงานธุรการ (ปวส.) 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี 3. พนักงานบริการ ปวส. (รับจอง) 1 อัตรา เงินเดือน 10,200 บาท – ปวส.ในสาขาวิชาพณิชยการ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาทางบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป หรือสาขาวิชาการบัญชี คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (ตำแหน่งที่ 1-3)  4. เภสัชกร 1 อัตรา เงินเดือน 24,000 บาท  […]

(ด่วน23อัตรา)รพ.สรรพสิทธิประสงค์ รับสมัครงานวุฒิ ม.3/ม.6/ปวช./ปวท./ปวส./ป.ตรี/ป.โท

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบลราชธานี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา  ขอรับและยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร (ตามรายละเอียดในไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม) ด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ภายในวันที่ 17-24 พ.ย.59 ในวันและเวลาราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม (รายละเอียดด้านล่างนี้เป็นเพียงรายละเอียดโดยย่อ)  1. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท – ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ 2. นักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา เงินเดือน 11,230 บาท – ป.ตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทางเทคโนโลยีไฟฟ้า หรือทางเทคโนโลยีเครื่องกล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ […]

(ด่วน)กรมควบคุมโรค รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-25พ.ย.59

กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป คุณวุฒิ ป.ตรี 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางสาธารณสุขศาสตร์ 2. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางจุลชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3. นักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะ : ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ของสภาเทคนิคการแพทย์ ขอและยื่นใบสมัคร […]

1 2 8