คณะสังคมศาสตร์ มศว รับสมัครอาจารย์ 17ต.ค.-18พ.ย.59 และ 25ต.ค.-25พ.ย.59

Advertisement Advertisement คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครอาจารย์ 2 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 0949 สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์ อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด) 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ 3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้ 3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ 3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) […]

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.รับสมัครอาจารย์ บัดนี้-30พ.ย.59

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 จำนวน 3 อัตรา วุฒิ ป.เอก รับสมัครบัดนี้-30 พ.ย.59 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารใบสมัคร   

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครงานวุฒิป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25ต.ค.59

วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานสายสนับสนุนวิชาการ 4 ตำแหน่ง 5 อัตรา คุณวุฒิ ป.ตรี/ป.โท เปิดรับสมัครบัดนี้-25 ต.ค.59 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดใบสมัคร   

คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล รับสมัครงานวุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-31ต.ค.59

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง 6 อัตรา คุณวุฒิ ปวส./ป.ตรี(มี ป.ตรีทุกสาขา)/ป.โท เปิดรับสมัคร 3 ช่องทาง สมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/ออนไลน์ บัดนี้-31ต.ค.59 ตามรายละเอียดโดยย่อดังต่อไปนี้ 1. เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา สังกัด โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เงินเดือน 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาทางการจัดการ การบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกัน มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.50 ขึ้นไป  2. นักวิชาการศึกษา 3 อัตรา สังกัด โรงเรียนทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ เงินเดือน 17,500 บาท วุฒิ ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน สาขาวิชาวัดผลและประเมินผลการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน มีผลการศึกษาตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 3.00 ขึ้นไป ผ่านการทดสอบความรู้ ความสามารถการวัดทักษะภาษาอังกฤษที่เป็นข้อสอบมาตรฐานหรือเทียบเท่าได้ในระดับ เช่น TOEIC TU-GET MU-TEST CU-TEP […]

(ป.ตรีทุกสาขา)กองคลัง ม.เกษตรศาสตร์ รับสมัครงานบัดนี้-31ต.ค.59 เงินเดือน13,000

กองคัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,000 บาท (อัตราเงินเดือน 12,000 บาท ค่าครองชีพ 1,000 บาท) วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ตุลาคม 2559 ระหว่าง 08.30-11.45น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดฉบับเต็ม  คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์ใบสมัคร 

ด่วน! คณะสังคมศาสตร์ฯ ม.มหิดล รับสมัครอาจารย์ วุฒิ ป.เอก เงินเดือน31,500 บัดนี้-31ต.ค.59 

    คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ตำแหน่งอาจารย์ ปฏิบัติงานประจำภาควิชาศึกษาศาสตร์  คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  จำนวน 1 อัตรา  คุณสมบัติ 1. คุณวุฒิ ปริญญาเอก ทางด้านสังคมศาสตร์ หรือด้านการศึกษาที่เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพประชากร การพัฒนาอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยประเมินผล สหวิทยาการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  2. มีความรู้ และทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน – พูด – ฟัง – เขียน) ในระดับดีมาก 3. มีความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์งานวิจัย โดยเฉพาะการวิจัยเชิงคุณภาพ 4. อายุไม่เกิน 50 ปี อัตราเงินเดือนขั้นต่ำ 31,500.- บาท สมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา นครปฐม ภายในวันที่ 31 […]

(6อัตรา มีป.ตรีทุกสาขา) มทร.ธัญบุรี รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน15,000-17,090 บัดนี้-19ต.ค.59

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชงคลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุน 1 อัตรา และสายวิชาการ 5 อัตรา รับสมัคร 5-19 ต.ค.59 รายละเอียดตามเอกสารด้านล่างนี้

ม.บูรพา(สระแก้ว) รับสมัครงานวุฒิ ป.โท/ป.เอก เงินเดือน28,000-33,000 บัดนี้-28ต.ค.59

คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำเเหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 28,000/33,000 บาท คุณสมบัติ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก ทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือวิศวกรรมซอฟต์เเวร์ หรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ และต้องมีผลคะแนนการทดสอบ TOEFL ตั้งแต่ 550 ขึ้นไป หรือมีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ IELTS ตั้งแต่ 6.0 ขึ้นไป หรือเทียบเท่าจากสำนักทดสอบภาษาอังกฤษที่มีหลักฐานรับรองการเทียบเท่า ซึ่งผลคะแนนดังกล่าวให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.sakaeo.buu.ac.th/index.php/course/2015-03-10-08-08-36/item/382-2559-10-6-13-39 download ใบสมัครได้ที่ : http://personnel.buu.ac.th/ สมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559 สอบถามเพิ่มเติมโทร 062-5298451 , 037 261 559 ต่อ 1104

(ป.ตรีทุกสาขา) คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ (บางเขน) รับสมัครงานบัดนี้-14ต.ค.59

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อจัดจ้างและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานเงินรายได้ สังกัดโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง – นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา – เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา  อัตราค่าจ้าง – เดือนละ 10,970 บาท (จ่ายเพิ่มเงินครองชีพชั่วคราว 1,000 บาท) ขอและยื่นใบสมัครได้ที่ โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ (ภาคพิเศษ) ชั้น 2 อาคารพิทยาลงกรณ ภาควิชาสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้-14 ต.ค.59 เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.02 579 1077 และ 088 010 0911 คลิกที่นี่ […]

(สมัครออนไลน์)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครงานวุฒิ ป.ตรี เงินเดือน17,000 บัดนี้-22ต.ค.59

คณะเศรษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 17,000 บาท ประจำกลุ่มภารกิจด้านยุทธศาสตร์ แผนและการงบประมาณ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ  เปิดรับสมัคร 23 ก.ย.-22 ต.ค.59 ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.recruit.hrm.chula.ac.th/recruitment/recruit/job_announce/open_app_form?param1=2034 คลิกที่นี่ หากต้องการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียดเพิ่มเติม 

1 2 3 11