การรถไฟ รับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567” สมัครทางออนไลน์

Advertisement โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต Advertisement วัน เวลา และช่องทางรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ คลิกที่นี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ถึง 14 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 […]

การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 8 อัตรา 6-23ก.พ.67

  ประกาศงานระเบียบการโดยสาร รับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ด้วยงานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้าทํางานเป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ จํานวน 8 อัตรา เพื่อมาทดแทนลูกจ้างเฉพาะงานทําหน้าที่แทนพนักงานรถนอนในอัตราที่ว่าง อัตราค่าจ้างวันละ 370.- บาท มีกําหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ได้รับการว่าจ้าง ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร 1.1 ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ (ที่มีเลขประจําตัว) อยู่แล้ว เว้นแต่ ได้รับอนุญาตจากฝ่าย/สํานักงาน/ศูนย์/กอง (หัวหน้าหน่วยตามข้อบังคับการรถไฟฯ ฉบับที่ 2.1) โดยนําหนังสืออนุญาตมา ยื่นให้เจ้าหน้าที่รับสมัครก่อนวันปิดรับสมัคร 1.2 มีสัญชาติไทย 1.3 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันปิดรับสมัคร 1.4 ไม่จํากัดเพศ ถ้าเป็นเพศชายจะต้องมีเอกสารสําคัญทางทหาร สด.43 แบบ สด.8 หรือ แบบ สด.3 1.5 คุณวุฒิการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) 1.6 […]

การรถไฟเปิด 10 ทริปรับลมหนาว 5 เส้นทางเที่ยวเหนือ รวมทุกอย่างเริ่มต้นหลักพัน

การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับราชภัฏลำปาง จัดโปรแกรมท่องเที่ยว ต้อนรับลมหนาว นั่งรถไฟไปแอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวแบบไทยในวิถีล้านนา 10 ทริป 5 เส้นทาง เดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 เปิดจองตั๋วแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นายเอกรัช ศรีอาระยันพงษ์ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีนโยบายให้การรถไฟฯ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งทางราง พร้อมจัดทำเส้นทางเดินรถเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเที่ยวภายในประเทศ ล่าสุด การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดโปรแกรมท่องเที่ยวสุดพิเศษ ต้อนรับลมหนาว นั่งรถไฟไปแอ่วเหนือม่วนใจ๋ เที่ยวแบบไทยในวิถีล้านนา กับ 10 ทริป 5 เส้นทาง ทั้งนี้ เป็นการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวทางรถไฟในจังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดเชียงราย ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มีนาคม 2567 […]

กองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รับสมัครช่างซ่อมบํารุง วุฒิ ปวช. 1-14พ.ย.66

  ประกาศกองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงานในตําแหน่งลูกจ้างเฉพาะงาน 1. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง แขวงรถโดยสารกรุงเทพ (สรด.กท.) 3 อัตรา 2. ตำแหน่งช่างซ่อมบํารุง แขวงบํารุงรถโดยสารกรุงเทพ (สบด.กท.) 2 อัตรา – คุณวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาอุตสาหกรรม (ช่างยนต์, ช่างกล โรงงาน, ช่างเครื่องมือกล, ช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, ช่างแมคคาทรอนิกส์ ฯลฯ) รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 – 14 พ.ย. 2566 เวลา 08.30 – 15.30 น. ในวันและเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเอง ได้ที่ทําการกองซ่อมบํารุงรถโดยสารเขตกรุงเทพ โรงซ่อมรถโดยสาร LD ชั้น 2 ถนนกําแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (เข้าทางประตูศูนย์การผลิตและซ่อมบํารุง ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟฯ ติดกับปั๊มก๊าซ NGV […]

การรถไฟฯ รับสมัครพนักงานประจำตู้รถนอน14อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเองบัดนี้-29ก.ย.66

  งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 14 อัตรา ทำหน้าที่แทนพนักงานรถนอนในอัตราที่ว่าง ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุ 18-35 ปี ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นชายต้องพ้นภาระทางทหาร) วุฒิ ม.3 ไม่มีรอยสัก ตาไม่บอดสี – เพศชายต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 60 กก. (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 100 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) – เพศหญิงต้องมีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. น้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กก. (น้ำหนักต้องไม่เกินส่วนสูง ลบด้วย 110 ตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด) สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-29ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ที่งานระเบียบการโดยสาร กองมาตรฐานปฏิบัติงานและความปลอดภัยด้านโดยสาร ฝ่ายบริการโดยสาร ชั้น 2 อาคารสถานีกรุงเทพ (หัวลำโพง) ถนนพระราม […]

งานเดินรถแขวงแก่งคอย รับสมัครพนักงานคุมประแจ-เสมียน23อัตรา วุฒิ ม.3 สมัครด้วยตนเอง21-29ก.ย.66

  งานเดินรถแขวงแก่งคอย สังกัดกองจัดการเดินรถเขต 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน 1. ทำหน้าที่พนักงานคุมประแจ 22 อัตรา เพศชาย สัญชาติไทย วุฒิ ม.3 อายุ 18-35 ปี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ตาไม่บอดสี หูได้ยินเสียงชัดเจน 2. เสมียน 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ม.3 สัญชาติไทย วุฒิ ม.3 อายุ 18-35 ปี ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง หูได้ยินเสียงชัดเจน สายตาดี สมัครด้วยตนเอง 21-29 ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

งานเดินรถแขวงอุบลฯ การรถไฟ รับสมัคร พนง.คุมประแจทางหลีก 12อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 ตาไม่บอดสี 18-29ก.ย.66

  งานเดินรถแขวงอุบลราชธานี กองจัดการเดินรถเขต 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ทำหน้าที่พนักงานคุมประแจทางหลีก 12 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ผู้สมัครต้องเป็นเพศชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว อายุ 18-45 ปี สุขภาพดี สายตาดี ตาไม่บอดสี หูได้ยินเสียงชัดเจน ไม่พบสารเสพติดในร่างกาย ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ที่ทำการงานเดินรถแขวงอุบลราชธานี กองจัดการเดินรถเขต 2 ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ภายในวันที่ 18-29 ก.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ กรุงเทพฯ รับสมัคร พนง.คอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช. 10-18ก.ค.66

  กองโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครลูกจ้างเฉพาะงาน ปฏิบัติหน้าที่พนักงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 354 บาท ระยะเวลาในการจ้างครั้งละไม่เกิน 1 ปี วุฒิ ปวช.หรือเทียบเท่าทางคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์ สมัครด้วยตนเองที่ ที่ทำการแผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ การรถไฟแห่งประเทศไทย ตึกพัสดุ ชั้น 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ โทร.0-2220-4004 ในวันและเวลาราชการ ภายใน 10-18ก.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครเสมียน วุฒิ ปวช. สมัครด้วยตนเอง 19มิ.ย.-7ก.ค.66

  การรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน ตำแหน่งพนักงานการบัญชี (เสมียน) กองบัญชีรายได้ ฝ่ายการเงินและการบัญชี 3 อัตรา วุฒิ ปวช.สาขาวิชาการบัญชี หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เปิดรับสมัคร 19มิ.ย.- 7ก.ค.66 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ แผนกบริหารงานทั่วไป ฝ่ายการเงินและการบัญชี ตึกบัญชาการ ชั้น 1 การรถไฟแห่งประเทศไทย แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-220-4308 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การรถไฟฯ รับสมัครเสมียน-พนง.ขับรถ วุฒิ ม.3 บัดนี้-23มิ.ย.66

  การรถไฟแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน แผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง 2 อัตรา – พนักงานบริหารงานทั่วไป (เสมียน) 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ม.3 – พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง 1 อัตรา เพศชาย วุฒิ ม.3 เปิดรับสมัคร บัดนี้-23มิ.ย.66 เวลา 09.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์) ณ ที่ทำการแผนกบริหารงานทั่วไป สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง ชั้น 2 โรงงานมักกะสัน การรถไฟแห่งประเทศไทย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-245-2480 ต่อ 5424 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 11
error: