กองทัพเรือ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 48 อัตรา (บัดนี้ – 13 ส.ค.57)

Advertisement กองทัพเรือ เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน จำนวน 48 อัตรา (บัดนี้ – 13 ส.ค.57) Advertisement ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ ป.โท รับ (เพศชาย/หญิง) 1.สาขาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 2.สาขาคณิตสาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี รับ (เพศชาย/หญิง) 1.สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2.วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา 3.บัญชี/บัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร จำนวน 4 อัตรา 4.นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตสภา จำนวน 1 อัตรา 5.สถิติ/สถิติศาสตร์/สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์ จำนวน 1 อัตรา 6.ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 7.ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 […]

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง (1-7 ส.ค.56)

กองทัพเรือ เปิดรับบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ 13 ตำแหน่ง ประจำปี 2556   สมัครงานราชการ กองทัพเรือ โดยให้บุคคลทั่วไปสมัครสอบเข้ารับราชการ สังกัดกองทัพเรือ จำนวน 13 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้ ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง) จำนวน 2 สาขา ดังนี้ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา  ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง) จำนวน 11 สาขา ดังนี้ ภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา เทคโนโลยีการศึกษา จำนวน 1 อัตรา อักษรศาสตร์ (เอกภาษาไทย) จำนวน 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา […]

1 6 7