กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป (คนพิการ) วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15 มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศจังหวัดร้อยเอ็ด รับสมัครคนพิการเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป – ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา Advertisement ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด เลขที่ 89 ถนนรณชัยชาญยุทธ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบรรจุนายช่างโยธา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 19-27ก.ค.66

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนายช่างโยธา 1 อัตรา – วุฒิ ปวช.ในสาขาวิชาก่อสร้าง – วุฒิ ปวท./อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ในสาขาวิชาเทคนิควิศวกรรมสำรวจ, เทคนิควิศวกรรมโยธา, เทคนิคการจัดการงานก่อสร้าง – วุฒิ ปวส./อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในสาขาวิชาโยธา, สำรวจ, การก่อสร้าง สมัครด้วยตนเองที่สถาบันพัฒนาเครื่องจักรกลและพื้นที่สหกรณ์ (อาคาร 1 ชั้น 1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพฯ ภายในวันที่ 19-27 ก.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ 1 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส./อนุปริญญา ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงาน สมัครด้วยตนเอง ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อาคาร 3 ชั้น 2 เขตพระนคร กรุงเทพฯ 26ม.ค.-2ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครเจ้าพนักงานธุรการ วุฒิ ม.6-ปวส. 11-20ม.ค.66

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา (ไม่ผ่าน ก.พ.) อัตราค่า ตอบแทน 1) ม.6 – 10,430 2) ปวช.= 11,280 3) ปวท.หรือ อนุปริญญา 2 ปี = 13,010 4) ปวส.หรือ อนุปริญญา 3 ปี = 13,800 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) คุณวุฒิประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัคสอบบรรจุเป็นนักวิชาการสหกรณ์ วุฒิ ป.ตรี 14-20ธ.ค.65

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1 อัตรา สังกัดกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท ผู้สมัครต้องได้ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (ทางธุรกิจการเกษตร ทางบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจเกษตร ทางการบริหารธุรกิจการเกษตร ทางเศรษฐศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร หรือ ทางการสหกรณ์) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 2 กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 14–20ธ.ค.65 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบรรจุสถาปนิก-ช่างศิลป์ 25ส.ค.-10ก.ย.65

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 1. สถาปนิกปฏิบัติการ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด 2. นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน ปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขาวิชาการออกแบบ หรือสาขาวิชาช่างทองหลวง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 25ส.ค.-10ก.ย.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ https://cpd.thaijobjob.com คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งสถาปนิกปฏิบัติการ และนายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ 59 อัตรา

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ บรรจุครั้งแรก 59 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม- 4 กุมภาพันธ์ 2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย บรรจุครั้งแรก 40 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง 1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ หรือสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางธุรกิจการเกษตร หรือทางบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจเกษตร หรือทางการบริหารธุรกิจการเกษตร หรือทาง เศรษฐศาสตร์สหกรณ์ […]

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครนักวิชาการสหกรณ์ 25-29 ต.ค.64

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป เปิดรับสมัคร 25 – 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ 2 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(ทางธุรกิจเกษตร ทางบริหารธุรกิจการเกษตร ทางการบริหารธุรกรเกษตร ทางเศรษศาสตร์สหกรณ์ ทางเศรษศาตร์เกษตร หรือทางการสหกรณ์) สมัครด้วยตนเองได้ที่ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เลขที่ 352 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งบรรณารักษ์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง บรรณารักษ์ (ไม่ผ่าน ก.พ.) ตำแหน่งบรรณารักษ์ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเลขานุการกรม อาคาร 1 ชั้น 3 ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 10
error: