กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 134 อัตรา วุฒิ ปวท./ป.ตรี 21ก.พ.-13มี.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่าง ๆ 1. ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 70 อัตรา  ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา ดังนี้ หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตําแหน่ง ทั้งนี้ สามารถนําผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ การศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับที่ต่ํากว่าได้ ตามคุณวุฒิที่รับสมัคร 2. ตำแหน่งวิศวกรการเกษตรปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมการเกษตร หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ตามระดับวุฒิการศึกษาที่สมัครของแต่ละตําแหน่ง ทั้งนี้ สามารถนําผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับ การศึกษาที่สูงกว่าไปใช้ในการสอบแข่งขันในระดับที่ต่ํากว่าได้ […]

กรมส่งเสริมการเกษตรวอน13จังหวัดงดทำนาปรังรอบ2 หวั่นข้าวขาดน้ำ

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า สถานการณ์การเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ณ วันที่ 15 มี.ค. 2566 มีการเพาะปลูกข้าวรอบที่ 2 จำนวน 12.23 ล้านไร่ คิดเป็น 90% ของแผนการปลูกข้าว โดยแบ่งเป็นในเขตชลประทาน 9.61 ล้านไร่ นอกเขตชลประทาน 2.62 ล้านไร่ เก็บเกี่ยวแล้ว 1.97 ล้านไร่ และเกษตรกรจะทยอยเก็บเกี่ยวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะลุ่มเจ้าพระยา หากเกษตรกรเพาะปลูกข้าวนาปรังรอบที่ 2 ต่อเนื่องทันที จะกระทบน้ำต้นทุนของลุ่มเจ้าพระยา กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือเกษตรกร 13 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี นครสวรรค์ พิจิตร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา สิงห์บุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี งดทำนาปรังรอบ 2 เพื่อรักษาระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาและระบบชลประทาน ลดความเสี่ยงที่จะขาดแคลนน้ำ […]

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.81อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการ 81 อัตรา วุฒิ ปวท./ปวส./ป.ตรี ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : นักวิชาการเกษตร, นักวิชาการคอมพิวเตอร์, นักทรัพยากรบุคคล, นักวิชาการพัสดุ, นักวิชาการแผนที่ภาพถ่าย, นักวิชาการเงินและบัญชี, นายช่างไฟฟ้า, นายช่างเครื่องกล, เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี, และเจ้าพนักงานธุรการ รับสมัครทางเว็บไซต์ http://doae.thaijobjob.com ภายในวันที่ 31ม.ค.-20ก.พ.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ16อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ในหน่วยงานส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร) (ไม่ผ่าน ก.พ.) 1. เจ้าพนักงานธุรการ 7 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือ สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน 2. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา ปวส. ในสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 3. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ (รัฐประศาสนศาสตร์) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ทางพืชศาสตร์ ทางพืชไร่ ทางพืชไร่นา ทางพืชสวน ทางโรคพืช ทางการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ทางส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร 4. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ […]

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครบรรจุเป็นขรก.120อัตรา บัดนี้-23มี.ค.65

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) ***ต้องสอบผ่าน ก.พ.ภาค ก*** นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ 115 อัตรา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย 5 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีสาขาวิชา ดังนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางกีฏวิทยา ทางพฤกษศาสตร์ ทางชีววิทยา หรือทางเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางภูมิศาสตร์ ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ทางภูมิสารสนเทศศาสตร์ ทางเทคโนโลยีภูมิศาสตร์ หรือทางเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารธุรกิจเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทางเทคโนโลยีภูมิทัศน์ […]

ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงาน 22 อัตรา

  ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ 22 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2564 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน รับสมัครสอบคัดเลือกแรงงานจ้างเหมาบริการ 1. ตำแหน่งคนงานเกษตร 16 ตำแหน่ง วุฒิ ป.4 2. ตำแหน่งพนักงานห้องปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง วุฒิ ป.6 3. ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาด 1 ตำแหน่ง 4. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.6 ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 8 จังหวัดลำพูน เลขที่ 101 หมู่ 2 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ถึง 15 […]

กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ200อัตรา 1-22มิ.ย.64

  กรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (พื้นที่ทั่วไป) บรรจุครั้งแรก 197 อัตรา บรรจุและแต่งตั้ง ในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุครั้งแรก 3  อัตรา บรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสตูลและจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท ผู้สมัครสอบหน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ดังนี้ […]

1 2 5
error: