กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 123 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท 29เม.ย.-21พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต 1. ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ 8 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 6 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ 3. ตำแหน่งงนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 4. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ 19 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาดังกล่าว 5. ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 16 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ 6. ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 7. ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกําหนด 8. […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ 7 อัตรา วุฒิ ปวช.-ป.โท 3-10เม.ย.67

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งนักตรวจสอบภาษี 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ในสาขาวิชา การบัญชี บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิอัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาทต อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือ ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ อัตราค่าตอบแทน : 19,500 บาท 3. ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 3 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ […]

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับสมัครหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-15ก.พ.67

  ประกาศองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานองค์การสุรา ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายใน ระดับ 9 จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 38,720 – 95,810 บาท คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี กรณีเป็นพนักงานองค์การสุรา เป็นพนักงานระดับ 8 มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 6 เดือน หรือเคยเป็นพนักงานระดับ 7 มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ได้รับอัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต้นของระดับ 9 กรณีบุคคลภายนอก มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร) มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน หรือด้านการตรวจสอบบัญชีมาไม่น้อยกว่า 3 ปี ได้รับวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในวิชาชีพรับอนุญาต (The Certified Internal Auditor : CIA) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพตรวจสอบภายในของประเทศไทย (Certified […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครพนักงานราชการ(คนพิการ) 4 อัตรา วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 12-16ก.พ.67

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจำสำนักงาน 4 อัตรา ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน หรือ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน มีความรู้ความสามารถด้านการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานได้ดี เช่น […]

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงาน 2 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31ม.ค.67

  ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2567 1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนงานและกลยุทธ์ (ระดับ 4) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านการเงินหรือบัญชี หรือสาขาอื่นๆที่ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทํางานด้านการวิเคราะห์ มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเชิงเศรษฐศาสตร์ (Economic Value Management: EVM) มีความซื่อสัตย์ มุ่งเน้นความถูกต้อง ละเอียดรอบคอบ เป็นผู้เรียนรู้ได้รวดเร็ว และมีความ ยืดหยุ่นในการทํางาน มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและสามารถทํางานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการใช้งาน Microsoft | สรรพสามิต Office ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้งานระบบ ของหัวหน้าส่วนงาน เทคโนโลยีดิจิทัล ได้เป็นอย่างดี 2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟิก 2 (ระดับ 3) 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 12,000 บาท สําเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีประสบการณ์หรือใบผ่านงานการทํางานด้านออกแบบสิ่งพิมพ์ หรือโรงพิมพ์3. มีความรู้ด้านการพิมพ์ […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 39 อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-22ธ.ค.66

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. ตำแหน่งนิติกร 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา 2. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา นิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาพาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 4. ตำแหน่งงนักประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาวารสารศาสตร์ หรือสาขาวิชาสื่อสารมวลชน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกัน 5. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ ในสาขาวิชา การบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า […]

กรมสรรพสามิต รับสมัครคนพิการ ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. 6-10พ.ย.66

  ประกาศกรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคล (คนพิการ) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานประจําสํานักงาน 2 อัตรา 1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาพณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ในทางเดียวกัน หรือ 2. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจาก ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งในทางเดียวกันหรือ 3. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชา พณิชยการ การบัญชี การเงินและการธนาคาร การตลาด เลขานุการ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การจัดการสํานักงาน บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญา หลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสาขาวิชาใด วิชาหนึ่งในทางเดียวกัน […]

สรรพสามิตสงขลา รับสมัครนักวิชาการสรรพสามิต วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ไม่ต้องผ่าน ก.พ. สมัครด้วยตนเอง 9-20ต.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต 1 อัตรา อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือได้รับ ป.โท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชา พาณิชยศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางสถิติ หรือทางคณิตศาสตร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา เลขที่ 164/8 ถนนนครนอก ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 9-20ต.ค.66 ในวันและเวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สรรพสามิต รับสมัครบรรจุเป็น ขรก.44อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์ 10-31ส.ค.66

  กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมสรรพสามิต **ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.** 1. นักวิชาการสรรพสามิตปฏิบัติการ 15 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 2. เจ้าพนักงานสรรพสามิตปฏิบัติงาน 21 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาไฟฟ้า สาขาวิชาไฟฟ้า กำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขาวิชาโยธา หรือสาขาวิชาสำรวจ 3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 8 อัตรา ปวส. หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ระดับเดียวกันใน สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด หรือ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต 10 –31ส.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่ […]

สรรพสามิตน่าน รับสมัครนิติกร ป.ตรี ไม่ต้องผ่าน ก.พ. บัดนี้-30มิ.ย.66

  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนิติกร ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน เลขที่ 96 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน บัดนี้–30มิ.ย.66 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยผู้สมัครจะไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครแต่อย่างใด ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 18
error: