กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการ 8 อัตรา วุฒิ ปวส. บัดนี้-21มี.ค.67

Advertisement Advertisement   กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม (สนามสอบศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก) 1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา – ได้รับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ในทุกสาขาวิชา Advertisement 2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพ (ผู้ช่วยพ่อบ้าน) 1 อัตรา – ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. ตำแหน่งพนักงานพินิจ (ชาย) 6 อัตรา – ได้รับประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราค่าตอบแทน : 13,800 บาท ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th ตั้งแต่วันที่ 12 – 21 มี.ค. 2567 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพินิจฯ รับสมัครสอบบรรจุขรก.36อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-12มี.ค.67

  ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม 1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 4 อัตรา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 1 อัตรา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) 2 อัตรา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์ สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางอุตสาหกรรมศิลป์ ทางอุตสาหกรรม ทางวิศวกรรม ทางเทคโนโลยี ทางครุศาสตร์อุตสาหกรรม ทางครุศาสตร์วิศวกรรม ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี 4. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพ) 4 อัตรา – เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสํานักงาน ก.พ. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป – ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาครุศาสตร์สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ […]

ศูนย์ฝึกเยาวชนเขต11 ลพบุรี รับสมัครนักจัดการงานทั่วไป วุฒิ ป.ตรี สมัครด้วยตนเอง บัดนี้-16ส.ค.66

  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชี บริหารรัฐกิจ รัฐศาสตร์ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี บัดนี้-16ส.ค.66 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพินิจฯ รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท สมัครออนไลน์ บัดนี้-7ก.ค.66

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา ป.โทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 2 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 4. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา ปวส. หรือได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีในทุกสาขาวิชา สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้–7ก.ค.66 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอน ที่กำหนด ในเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

161อัตรา!! กรมพินิจฯ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร์และจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง 2. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ 3. นักวิชาการเงินและบัญชี 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการธนาคาร 4. นักสังคมสงเคราะห์ 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 5. พนักงานคุมประพฤติ 5 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ 6. นักจิตวิทยา 20 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก 7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ (ด้านพ่อบ้าน) 1 อัตรา ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สูงไม่น้อยกว่า 160 ช.ม. และรอบอกขนาดไม่น้อยกว่า 76 ช.ม. 8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ […]

36อัตรา!! กรมพินิจฯ รับสมัครสอบเป็น ขรก.วุฒิ ปวส./ป.ตรี

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ. 1. พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 2. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 3. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 4. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านเกษตรกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านคหกรรม) 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 6. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านวิชาชีพอุตสาหกรรม) 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 7. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 8. นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ […]

กรมพินิจฯ รับสมัครบรรจุนักจิตวิทยา วุฒิ ป.ตรี 1-15มี.ค.66

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชาร ตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางจิตวิทยาคลินิก สมัครทางเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com ภายในวันที่ 1-15มี.ค.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมพินิจฯ รับสมัครพยาบาลวิชาชีพ บัดนี้-11พ.ค.65

  กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 4 อัตรา เงินเดือนที่จะได้รับ 15,000 – 16,500 บาท วุฒิ ป.ตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต บัดนี้–11พ.ค.65 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตามขั้นตอนที่กำหนด ที่ เว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ www.djop.go.th คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 20-27ต.ค.64

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ป.ตรี ทุกสาขา และ อื่นๆ หลายตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 20 – 27 ตุลาคม 2564 ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้งเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เงินเดือน 15,000 บาท จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ เงินเดือน 15,000 บาท ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ตำแหน่งนิติกร เงินเดือน 15,000 บาท ตำแหน่งว่างครั้งแรก จำนวน 1 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  เงินเดือน 11,500 บาท  ต าแหน่งว่างครั้งแรก จ านวน 1 […]

1 2 3
error: