กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน (8 – 31 ก.ค. 2556)

Advertisement กรมประมง เปิดสอบข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน (8 – 31 ก.ค. 2556) Advertisement กรมประมง เปิดสอบข้าราชการและสมัครงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน : 10,200 – 11,220 บาท ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน [highlight]จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 ตำแหน่ง[/highlight] ระดับการศึกษา : ปวส. รายละเอียดวุฒิ :[highlight] ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) [/highlight]ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน Advertisement วุฒิที่ใช้สมัคร : ต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชา อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : […]

กรมประมง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการตำแหน่งนายช่างกลเรือ 20-28 มิ.ย 2556

กรมประมงเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ ตำแหน่งนายช่างกลเรือ ระหว่างวันที่ 20-28 มิ.ย 2556   ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : คัดเลือก ชื่อตำแหน่ง : นายช่างกลเรือ อัตราเงินเดือน : ตามประกาศรับสมัคร บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : ผู้สมัครคัดเลือกต้องได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกลเรือ ทางวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ หรือทางวิศวกรรมเครื่องกล และ ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ (1) ได้รับประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ (2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 – 3,000 กิโลวัตต์ […]

1 22 23
error: