รวมทางด่วนขึ้นฟรี “สงกรานต์ 2567” เริ่ม 11-21 เม.ย.นี้

Advertisement กรมทางหลวง (ทล.) และการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สังกัดกระทรวงคมนาคม จึงประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ โดยแบ่งออกเป็นยกเว้นการจัดเก็บทางพิเศษ 6 สายทาง และยกเว้นการจัดเก็บมอเตอร์เวย์ 4 สายทาง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ Advertisement ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ระหว่างวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ประกอบด้วย ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถี ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 3 สายทาง ระหว่างวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 00.01 น. ถึง วันที่ 15 เมษายน 2567 เวลา 24.00 น. ประกอบด้วย […]

กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการ 42 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-4เม.ย.67

  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง 1. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 1 อัตรา ได้รับปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 2. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 5 อัตรา ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 3. ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ ทางประชากรศาสตร์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 4. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 10 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 5. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์ ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 1.6 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ 1 อัตรา ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา ผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของสํานักงาน ก.พ.ในระดับเดียวกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่า 7. ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 20 อัตรา ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง […]

สํานักงานทางหลวงที่ 7 รับสมัครพนักงานราชการ 4 อัตรา วุฒิ ม.3-ปวส 24-30ม.ค.67

  ประกาศกรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. ตำแหน่งพนักงานโยธา 1 อัตรา ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตร กําหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) – (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงาน ที่เกี่ยวข้องกับตําแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) – (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสํารวจ ช่างโยธา ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสํารวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม อัตราค่าตอบแทน : 11,280 – 13,800 บาท 2. ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร 1 อัตรา (1) เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถตามกฎหมายชนิดที่ 2 ขึ้นไป ซึ่งออกให้โดย […]

มอเตอร์เวย์สายบางประอิน-นครราชสีมา เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 เก็บค่าผ่านทางปี 2568

มอเตอร์เวย์ M6 เปิดให้ใช้ฟรีตลอดปี 2567 ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลจริง กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้ปรับปรุงถนนพร้อมติดตั้งสิ่งอำนวยความสะดวกรวมทั้งป้ายห้าม, ป้ายเตือน, ป้ายแนะนำเส้นทาง รวมทั้งป้ายขอความร่วมมือห้ามหยุดรถถ่ายรูปเสร็จสิ้นแล้ว โดยเปิดใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 (M6) หรือมอเตอร์เวย์สายบางประอิน-นครราชสีมา ทิศทางขาขึ้นและขาล่อง รวมระยะทาง 77.493 กิโลเมตร ซึ่งเป็นถนนที่จะรองรับการจราจรและอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะให้บริการฟรีจนกว่าการก่อสร้างโครงการจะเสร็จสมบูรณ์และกำหนดเก็บค่าผ่านทางในปี 2568 สำหรับจุดเข้า-ออกมอเตอร์เวย์ มีดังนี้ ทางหลวงหมายเลข (ทล.) 2 ถนนมิตรภาพ กม.65 บริเวณหน้าศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์ อ.ปากช่อง ทล.201 ถ.สีคิ้ว-ชัยภูมิ กม.5+500 วงแหวนนครราชสีมา ทล.290 กม.14+775 อ.ขามทะเลสอ จุดเชื่อมต่อ ทล.204 ถ.เลี่ยงเมืองนครราชสีมา กม.3+230 อย่างไรก็ตาม ถนน M6 เปิดให้วิ่งเฉพาะรถยนต์ 4 ล้อเท่านั้น ไม่มีสัญญาณไฟจราจรและจุดตัด […]

เร่งติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง “มอเตอร์เวย์โคราช” รวมระยะทาง 80 กม. เปิดวิ่งฟรี 28 ธ.ค.นี้

จากกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่ง ให้เปิดใช้ถนนมอเตอร์เวย์ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567 ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (21 ธ.ค. 2566)บรรดาช่างไฟฟ้าของบริษัทผู้รับเหมา ได้เร่งติดตั้ง ระบบ ไฟส่องสว่าง บนถนนมอเตอร์เวย์ จุดทางลงเชื่อมต่อกับถนนเลี่ยงเมืองนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อม ที่จะเปิดให้บริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยจะเปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 6 (M6) วิ่งฟรีตลอด จนกว่าการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองหมายเลข 6 (M6) จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคม โดยกรมทางหลวง เปิดใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 ตอน 24 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ถึง ตอน 40 อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา แบบไปกลับ 4 […]

ปปช.ลุยตรวจถนน 394 ล้าน หลังชาวบ้านโวย สร้างไป-ปะไป

3 พ.ย.2566 นายวราพงษ์ อินต๊ะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริต ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสการทุจริตจากศูนย์ป้องปรามการทุจริตแห่งชาติ (Corruption Deterence Center) หรือศูนย์ CDC กรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน ระบุงบประมาณ 394 ล้าน ทำไป ปะไป ยังไม่ทันส่งมอบ ถนนเสียหายเป็นช่วง ๆ ทำไปก็พังไป ปะซ่อมกันไป จากการตรวจสอบพบว่า โครงการนี้อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง เป็นโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 115 สายกำแพงเพชร-พิจิตร ตอน ต.บึงบัว – บ.คลองโนน ระยะทาง 9.150 กม. อยู่ในพื้นที่อ.วชิรบารมี จ.พิจิตร ระยะเวลาสัญญา 19 ก.ค. 2565 – 9 มี.ค. 2567 ค่างานตามสัญญา 393,092,687 บาท ดำเนินการไปแล้ว ร้อยละ […]

175อัตรา!!! กรมทางหลวง รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก. วุฒิ ปวส./ป.ตรี **ต้องผ่าน ก.พ.** สมัครออนไลน์11-29ก.ย.66

  กรมทางหลวง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทางหลวง ***ทุกตำแหน่งต้องสอบผ่าน ก.พ.*** หน่วยที่ 1 ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 30 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ทางวิศวกรรมสุขาภิบาล ทางวิศวกรรม ชลประทาน หรือ ทางวิศวกรรมโครงสร้าง และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่า ภาคีวิศวกร สาขาโยธา ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ หน่วยที่ 2 ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามที่กฎหมายกำหนด ระดับไม่ต่ำกว่า ภาคีวิศวกร สาขาเครื่องกล ทั้งนี้ ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมฯ หน่วยที่ 3 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ หน่วยที่ 4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 4 ตำแหน่ง […]

กรมทางหลวง ชี้แจง ‘สะพานกลับรถ’ หน้าห้างดังพระราม 2 แตกร้าว ยันปลอดภัย

21 กรกฎาคม จากกรณีที่โลกออนไลน์มีการเปิดเผยว่า สะพานกลับรถหน้าโรงเรียนวรรณสว่างจิต ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เกิดรอยแตกร้าวขึ้น หวั่นเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนน โดย ณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ ส.ส.บางขุนเทียน พรรคก้าวไกล ได้ส่งทีมงานไปดำเนินการตรวจสอบ พบว่า สะพานข้ามแยก หรือสะพานกลับรถ บนถนนพระราม 2 มีรอยแตกร้าวหนักกว่าจุดที่ได้แจ้ง อาทิ จุดกลับรถ หน้าแสงจันทร์ ฝั่งถนนเทียนทะเล ล่าสุด กรมทางหลวง ได้ชี้แจงกรณีสะพานกลับรถหน้าโรงเรียนวรรณสว่างจิต ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เกิดรอยแตกร้าวขึ้น หวั่นเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนน ระบุว่า ตามที่สื่อสังคมออนไลน์ได้เผยแพร่ภาพและข้อความ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม กรณีสะพานกลับรถหน้าโรงเรียนวรรณสว่างจิต ตรงข้ามกับห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เกิดรอยแตกร้าวขึ้น หวั่นเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนนนั้น กรมทางหลวงเร่งดำเนินการตรวจสอบและขอเรียนชี้แจงว่า บริเวณที่เกิดเหตุอยู่บนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) กม.6+188 เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการตรวจสอบและประเมินสภาพการทรุดตัว พบว่าสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวที่ไม่เท่ากันของโครงสร้างที่ช่วยในการปรับการทรุดตัวบริเวณคอสะพาน (Bearing Unit) และคันทาง ทำให้เกิดความไม่สม่ำเสมอของผิวจราจรและเกิดรอยแยกบริเวณรอยต่อราวกันชนของสะพาน […]

สำนักงานทางหลวงที่5 รับสมัครพนง.โยธา-คอมพิวเตอร์ วุฒิ ปวช./ปวท./ปวส. บัดนี้-26ก.ค.66

  กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 1. พนักงานโยธา 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (1) ได้รับวุฒิ ปวช.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (2) ได้รับวุฒิ ปวท.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน หรือ (3) ได้รับวุฒิ ปวส.หรืออนุปริญญาที่มีหลักสูตรกำหนด ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน หรือ (4) ผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ (1) (3) ต้องเป็นผู้ผ่านการปฏิบัติงานในงานที่เกี่ยวข้องกับ ตำแหน่งมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี ทั้งนี้ ผู้จบการศึกษาตามข้อ (1) (3) ต้องได้รับวุฒิในสาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างสำรวจช่างโยธา ช่างเขียนแบบ สถาปัตยกรรม เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิควิศวกรรมสำรวจ เทคนิคสถาปัตยกรรม 2. พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา สังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 15 (1) ได้รับวุฒิ […]

สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัคร จนท.บันทึกข้อมูล วุฒิ ปวส. บัดนี้-7ก.ค.66

  สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขา สามารถทำงานเป็นกะได้ ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ กรมทางหลวง งานพัสดุและสัญญา อาคาร 7 ชั้น 1 โทร.02-354-6668 ต่อ 26414, 26415 บัดนี้-7ก.ค.66 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 12
error: