กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 3 อัตรา

Advertisement กรมควบคุมโรค เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 3 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2557 Advertisement ตำแหน่งที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 3 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : หน่วยที่ 1 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ก) (วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัยสิ่งแวดล้อมทางอาชีวอนามัย ทางอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทางสาธารณสุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัยความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์) หน่วยที่ 2 ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (บัญชี ข) (วุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางอนามัย สิ่งแวดล้อม ทางอาชีวอนามัย […]

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

กรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ 1 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 1 ตุลาคม ถึง 21 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15,000 – 16,500 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน 2)เป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ […]

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบแข่งขัน เป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 ตุลาคม 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.บุคคลทั่วไป จำนวน 39 อัตรา 2.บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร จำนวน 1 อัตรา (อยู่ในเขตพื้นที่ อ.ฝาง หรือ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่) คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร) สำเร็จ ม.ปลาย (ม.4 – ม.6) สายวิทยาศาสตร์ เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 คุณสมบัติผู้สมัครบุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร อายุระหว่าง 17-22 ปี บริบูรณ์ (นับถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ซึ่งเป็นวันปิดรับสมัคร) […]

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครงาน จำนวน 2 ตำแหน่ง 6 อัตรา

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (CAT) เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงานประจำ จำนวน 2 ตำแหน่ง  6 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 25 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.วิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4 จำนวน 3 อัตรา – คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรืหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ – คุณวุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา C, C#, PL/SQL,JAVA,PHP บนระบบปฏิบัติการ UNIX หรือ Linux หรือ Windows – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming […]

ประกาศผลสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ประกาศผลสอบ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน [ads=center] > ดูผลสอบที่นี้ <   ตำแหน่งที่เปิดสอบ 1.พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 8 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขานิติศาสตร์ 2.นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ จำนวน 7 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 3.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจทางการบัญชี ทางการเงิน หรือทางการเงินและการธนาคาร 4.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพ่อบ้าน) จำนวน 5 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 5.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านแม่บ้าน) จำนวน 3 ตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรี ทุกสาขา 6.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวน 4 ตำแหน่ง 7.นักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านพลศึกษา) จำนวน 4 […]

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นทหาร 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา

กองบัญชาการกองทัพไทย เปิดรับสมัครสอบเป็นทหารชั้นประทวน จำนวน 2 ตำแหน่ง 24 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1. รอง ผบ.หมู่ สนับสนุน ร้อย.บร.กบก.สน.บก.บก.ทท.(อัตรา ส.อ.) จำนวน 2 อัตรา 2. รอง ผบ.หมู่ มว.ปล.ร้อย.รวป.พัน.รวป.สน.บก.บก.ทท.(อัตรา ส.อ.) จำนวน 22 อัตรา – เพศชาย – เป็นชายอายุไม่เกิน 26 ปี – วุฒิ ม.6 หรือเทียบเท่า สมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายสนับสนุนศูนย์บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ในวันที่ 22 […]

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบเข้าทำงานราชการจำนวน 1 ตำแหน่ง 15 อัตรา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการลงทุน จำนวน 15 อัตรา เปิดรับสมัครวันที่ 22 กันยายน ถึง 10 ตุลาคม 2557 ตำแหน่งที่เปิดสอบ ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการส่งเสริมการลงทุนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท จำนวนตำแหน่งว่าง : 15 อัตรา ระดับการศึกษา : ปริญญาโท รายละเอียดวุฒิ : 1) ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมเครื่องกล ทางวิศวกรรมไฟฟ้า ทางวิศวกรรมอุตสาหการ ทางวิศวกรรมการจัดการ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาภาษาวรรณคดี ภาษาอังกฤษ และสาขาวิชานิติศาสตร์ และ (2) ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาโท ของ ก.พ ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : หลักสูตรและวิธีการสอบแข่งขัน มี […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครงาน 4 ตำแหน่ง เงินเดือนสูง

ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 4 ตำแหน่ง เงินเดือนสูง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กันยายน 2557   ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ช่างเทคนิค ส่วนวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม ฝ่ายธุรการและบริหารอาคาร รุ่นที่ 2/2557 อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 16,300 บาท วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า) ประสบการณ์ ด้านโยธา (งานก่อสร้าง หรือ งานโยธา หรือ งานสถาปัตยกรรม หรือ งานสำรวจ หรือเทียบเท่า) เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี ปิดรับสมัคร30 ตุลาคม 2557 2.พยาบาล ฝ่ายบริหารและพัฒนาบุคคล สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาพยาบาลศาสตร์ […]

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบบรรจุเป็นข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง 36 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 กันยายน 2557 ตำแหน่งและอัตราที่เปิดสอบ 1.ชื่อตำแหน่ง : นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 9 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 2.ชื่อตำแหน่ง : นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 บาท ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวนตำแหน่งว่าง : 5 ตำแหน่ง ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี 3.ชื่อตำแหน่ง : นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน : 15000 […]

ประกาศผลสอบรัฐสภา 2557

ประกาศผลสอบรัฐสภา 2557 ประกาศผลสอบรัฐสภา 2557 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ (รออัพเดตข้อมูล) [ads=center]

1 1,221 1,222 1,223 1,251