ไปรษณีย์ไทย ดิสทรีบิวชั่น รับสมัคร ผจก.ฝ่ายอำนวยการ บัดนี้-24มี.ค.66

Advertisement Advertisement Advertisement   บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทรีบิวชั่น จำกัด รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายอำนวยการ 1 อัตรา เงินเดือน 56,150 บาท – 87,970 บาท สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ EME บัดนี้-24มี.ค.66 โทร.062-697-3295 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การประปาส่วนภูมิภาค รับสมัครบรรจุพยาบาล(ป.ตรี)-HR(ป.โท) 27มี.ค.-10เม.ย.66

  การประปาภูมิภาค รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงาน 1. พยาบาล ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิต 2. บุคลากร ระดับ 4 คุณวุฒิปริญญาโท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีผลการสอบภาษาอังกฤษ (ผลคะแนนการทดสอบต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่ทดสอบ (Issued Date) จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร) TOEIC ไม่น้อยกว่า 550 คะแนน/TOEFL แบบ Institutional Testing Program ไม่น้อยกว่า 477 คะแนน หรือแบบ Internet Base Test ไม่น้อยกว่า 53 คะแนน/IELTS ไม่น้อยกว่า 4.5 คะแนน และหากมีใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพบริหารงานบุคคล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครทางอีเมล์ 27มี.ค.-10เม.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ธอส.รับสมัครพนักงานฝ่ายดิจิทัลเซอร์วิส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-22มี.ค.66

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอกเป็นพนักงานปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนาระบบดิจิทัลเซอร์วิส 2 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียนวิชาเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 36 หน่วยกิต – มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมลักษณะ Web Application ด้วยภาษาโปรแกรม เช่น ASP.net, JAVA, Javascript, HTML,CSS3 ฯลฯ – มีความสามารถในการใช้เครื่องมือ Version Control เช่น Gitlab, SVN เป็นต้น – มีความสามาถในการใช้ภาษา SQL ได้เป็นอย่งดี หรือ nosql เช่น redis, mongo เป็นต้น – หากมีประสบการณ์ในการพัฒนา Mobile Application เช่น Native Application, Hybrid Application (React Native, Flutter) […]

ธอส.รับสมัครพนักงานฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ประสบการณ์3ปีขึ้นไป

  ธอส. รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ตำแหน่งพนักงานฝึกอบรมอาวุโส (เกรด 6 – 8) หรือผู้ช่วยหัวหน้าส่วน (เกรด 9 – 10) จํานวน 1 อัตรา ผู้สมัครต้องได้รับวุฒิ ป.ตรี/ป.โท สาขารัฐศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขาบริหารรัฐกิจ สาขาสังคมศาสตร์ สาขาบริหาร / พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สาขาบริหารธุรกิจ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาการพัฒนาองค์กร มีประสบการณ์เกี่ยวกับการฝึกอบรม และบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความสามารถในการเป็นวิทยากร พิธีกร และนำเสนอในที่สาธารณธ การประชุม หรือการอบรมแบบมืออาชีพ ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.ghbank.co.th บัดนี้-21มี.ค.66 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-202-1076, 02-202-1851, 02-202-1265 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) ม.3 บัดนี้-17มี.ค.66

  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นจ้างทำของ (จ้างเหมา) ด้วย ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา มีความประสงค์จะรับสมัครผู้รับจ้างทำของ (จ้างเหมา) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ กลุ่มงานปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ,ท้ายเหมือง ,ตะกั่วทุ่ง โคกกลอย ,ทับปุด ,ลำแก่น จำนวน 1 ราย จึงกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกจากผู้มีคุณสมบัติความรู้ ความสามารถ อายุและเพศ ต้องเหมาะสม กับลักษณะงานที่ปฏิบัติ – คุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีใบอนุญาต ขับรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ (แล้วแต่กรณี) ของกรมการขนส่งทางบก ขอทราบรายละเอียด และยื่นใบสมัครด้วยตนเองณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดพังงา ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 18.3๐ – 16.๐๐ น. ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ รับสมัครเจ้าหน้าการเงิน วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-17 มี.ค.66

  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี ผู้ที่สนใจจะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์สหกรณ์ www.prdsc.com หรือติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซ.อารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 ซอย 30 เขตพญาไท กรุงเทพฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรการ โทรศัพท์ 0-2618-7055 ต่อ 15 และ 19 ในวันและเวลาทำการสหกรณ์ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

การท่าเรือฯ รับสมัครบรรจุนิติกร(ป.ตรี)ช่างก่อสร้าง(ปวช.) 13-31มี.ค.66

  การท่าเรือแห่งประเทศไทย รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน 1. ช่างเทคนิค 4 (ช่างก่อสร้างชั้น 2) 1 อัตรา วุฒิ ปวช.แผนกวิชาช่างก่อสร้าง หรือสาขาวิชาช่างก่อสร้าง รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/port202303/port202303_1 2. นิติกร 6 จำนวน 6 อัตรา วุฒิ ป.ตรี นิติศาสตร์บัณฑิต และมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ และมีหนังสือรับรองการปฏิบัติการด้านกฎหมายจากหน่วยงานที่การท่าเรือฯ เชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม : https://file.thaijobjob.com/prakad/port202303/port202303_3 เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ https://port.thaijobjob.com/ ภายในวันที่ 13-31 มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โปรดติดต่อ กองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล โทร.0-2269-5437 ในวันและเวลาราชการ หรืออีเมล์ [email protected]

อ.อ.ป.รับสมัครพนักงานปฏิบัติการ วุฒิไม่เกิน ปวช. บัดนี้-28มี.ค.66

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับสมัครพนักงานปฏิบัติการสัญญาจ้าง 1 ปี งานบริหารทั่วไป วุฒิไม่เกิน ปวช. สมัครด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ บัดนี้-28มี.ค.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.0-2282-3243 ต่อ 134-136 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

องค์การป่าไม้ รับสมัครบรรจุพนักงาน21อัตรา วุฒิ ม.3-ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.66

  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานสัญญาจ้าง 1 ปี 21 อัตรา 1. งานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การจัดการทั่วไป, การเลขานุการ, อักษรศาสตร์, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, รัฐศาสตร์, บริหารรัฐกิจ, รัฐประศาสนศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, นิติศาสตร์ 2. งานสื่อสิ่งพิมพ์ฯ สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาโฆษณา, สื่อดิจิทัล, ออกแบบนิเทศศิลป์ 3. งานตรวจสอบข้อมูลบัญชี สำนักตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ป.ตรี สาขาวิชาบัญชีการเงิน, การจัดการทั่วไป, และสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบข้อมูลบัญชี 4. งานนิติการ 2 สำนักกฎหมาย 1 อัตรา ป.ตรี นิติศาสตรบัณฑิต 5. งานบังคับคดี สำนักกฎหมาย 1 อัตรา […]

อ.ต.ก.รับสมัครสอบบรรจุพนักงาน วุฒิ ป.ตรี สมัครออนไลน์ บัดนี้-12มี.ค.66

  องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตรฯ รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1. เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 4 จำนวน 3 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 2. เจ้าหน้าที่บัญชี ระดับ 4 (ปฏิบัติงานตรัง) จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 3. เจ้าหน้าที่การเงิน ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชี 4. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 4 จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา 5. เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 4 (เฉพาะทาง) จำนวน 1 อัตรา ป.ตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, อุตสาหกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์ สมัครทางอีเมล์ […]

1 2 133