การเคหะแห่งชาติ รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน 21 อัตรา วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้-31พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศการเคหะแห่งชาติ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ประจำปี 2567 การเคหะแห่งชาติ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เข้าปฎิบัติงานบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานการเคหะแห่งชาติ ประจำปี 2567 จำนวน 21 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง วุฒิปริญญาตรี – ทางรัฐศาสตร์ – ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ – ทางบริหารธุรกิจ – ทางเศรษฐศาสตร์ – ทางการจัดการ – ทางนิติศาสตร์ – ทางการบัญชี – ทางการเงินและการธนาคาร – ทางการพัฒนาชุมชน – ทางมนุษยศาสตร์ 2. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน 7 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง – วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา – สามารถไปปฏิบัติงานประจำสำนักงานเคหะนครหลวง หรือ สำนักงานเคหะจังหวัด ในแต่ละภูมิภาคได้ 3. ตำแหน่ง พนักงานจัดการทรัพย์สิน […]

ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-30พ.ค.67

  ประกาศบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว จำนวนหลายอัตรา ด้วย บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด เป็นบริษัทที่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ถือหุ้นหนึ่งร้อย เปอร์เซ็นต์ มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งดําเนินธุรกิจและให้บริการด้าน การจัดการระบบงานคลังสินค้า การบรรจุภัณฑ์ การกระจายสินค้า การบริหารเส้นทางการขนส่งและงานอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน เพื่อคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานใน บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จํากัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

กปน.รับสมัครสอบบรรจุเป็นพนักงาน21อัตรา วุฒิ ป.ตรี 14-27พ.ค.67

  ประกาศการประปานครหลวง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน 1.ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้ากำลัง) 2 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 2.ตำแหน่งวิศวกร (โยธา) 8 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมโยธา 3.ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) 2 อัตรา ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลผู้สมัครสลบตำแหน่งวิศวกรในสาขาที่กำหนดให้เป็นสาขาวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2565 จะต้องมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ ก.ว.) ไม่ตํ่ากว่าระดับภาคีวิศวกร สาขาเดียวกับสาขาที่สมัคร ในกรณีที่ยังไม่ได้รับใบ ก.ว. จะต้องน่ามายื่นภายใน1 ปีนับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้มิฉะนั้นกปน. จะไม่พิจารณาบรรจุให้ทดลอง,ปฏิบัติงานลักษณะงานของตำแหน่งวิศวกรจำาเป็นต้องปฏิบัติงานกาคลนาม ปฏิบัติงานเป็นกะโดยส่วนใหญ่ซึ่งอาจจะส่งผลต่อการปฏิบัติงานของสุภาพสตรีได้ จึงขอให้ผู้สมัครที่เป็นสุภาพสตรีพิจารณาก่อนสมัครสอนด้วย 4.ตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 5. ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 1 อัตรา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี ชีววิทยา จุลชีววิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม […]

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 47 อัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท 7-16พ.ค.67

  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุพนักงาน จํานวน 47 อัตรา หรือ จ้างเป็นลูกจ้าง ททท. จํานวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียด ปริญญาโท (ระดับ 4) 1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 4 จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่งเลขานุการ 4 จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่งพนักงานสารสนเทศ 4 จำนวน 1 อัตรา ปริญญาตรี (ระดับ 3) 4. ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป 3 จำนวน 3 อัตรา 5. ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 3 จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน […]

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ รับสมัครพนักงาน 164 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-30เม.ย.67

  ประกาศ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ด้วย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานเป็นพนักงาน ปฏิบัติงานในส่วนกลาง และ ส่วนภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 164 อัตรา คุณสมบัติผู้สมัคร 1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามระเบียบบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2564 หมวด 2 ดังนี้ 1.1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร 1.2 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญแห่งประเทศไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 1.3 ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ 1.4 ไม่เคยถูกลงโทษถึงต้องออกจากงานของหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจเพราะกระท าผิดวินัย 1.5 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว 1.6 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี […]

สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครผู้จัดการสหกรณ์ วุฒิไม่ต่ำกว่าป.ตรี บัดนี้-15พ.ค.67

  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นผู้จัดการสหกรณ์ ตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน ระหว่าง 45,870 – 65,650 บาท จำนวน 1 อัตรา ทั้งนี้การพิจารณาเงินเดือนจะพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขา บริหารธุรกิจ การบัญชี การจัดการทั่วไป การตลาด การเงินและการธนาคาร เศรษฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือ สถาบันการศึกษาที่สำนักงาน ก.พ. ให้การรับรอง ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สหกรณ์ https://www.coopmoj.org และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด เลขที่ 404 อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม ชั้น 9 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน –15 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ หมายเลข […]

วิทยุการบิน รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ 113 อัตรา วุฒิ ป.ตรีทุกสาขา บัดนี้-15เม.ย.67

  บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย รัฐวิสาหกิจในสังกัด กระทรวงคมนาคม ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรทางอากาศ (ตามสัญญาจ้าง) ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมการบินภูมิภาคและหอควบคุมการจราจรทางอากาศภูมิภาค จำนวนทั้งหมด 113 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้ สถานที่ปฏิบัติงาน-อัตราที่เปิดรับ รหัส 01 ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต 14 อัตรา รหัส 02 หอควบคุมการจราจรทางอากาศระนอง 6 อัตรา รหัส 03 ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ 4 อัตรา รหัส 04 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนราธิวาส 3 อัตรา รหัส 05 หอควบคุมการจราจรทางอากาศเบตง 4 อัตรา รหัส 06 หอควบคุมการจราจรทางอากาศชุมพร 5 อัตรา รหัส 07 หอควบคุมการจราจรทางอากาศสมุย 8 อัตรา รหัส 08 หอควบคุมการจราจรทางอากาศนครศรีธรรมราช 12 […]

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าปฏิบัติงาน 18 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-10มี.ค.67

  ประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) การรับสมัครสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอก เพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ในอัตรารองรับโครงการธุรกิจใหม่ 1. นักระบบงานคอมพิวเตอร์ 13 อัตรา คุณวุฒิและคุณสมบัติ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร์และความรู้ – สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เกมส์ – สาขาวิชาวิศวกรรมสื่อสารและสารสนเทศ – สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาวิศวกรรมมัลติมิเดียและอินเตอร์เน็ต – สาขาวิชาวิศวกรรมเครือข่ายและอินเตอร์เน็ต – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ – สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาความมั่นคงคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer Engineering) – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์- มัลติมิเดีย – สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ (Computer and Information Science) – สาขาวิชาศาสตร์คอมพิวเตอร์ – สาขาวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์ – สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย (Computer […]

ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) รับสมัครพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว 426 อัตรา บัดนี้-22มี.ค.67

  บริษัท ท่าอากาศยานไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน 35 ตำแหน่ง 426 อัตรา ตามแต่ละสนามบิน สมัครได้ถึง 22 มีนาคม 2567 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว ทั้งหมด 35 ตำแหน่ง 426 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 22 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ตำแหน่งหมายเลข 101 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 5 ปี) ปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงิน ฝ่ายบัญชีและการเงิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งหมายเลข 102 ลูกจ้างชั่วคราว (ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี) ปฏิบัติงานขับเคลื่อนสะพานเทียบเครื่องบิน ฝ่ายปฏิบัติการเขตการบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวน 146 อัตรา ตำแหน่งหมายเลข […]

การรถไฟ รับสมัคร “นักเรียนวิศวกรรมรถไฟ 2567” สมัครทางออนไลน์

โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สถาบันฝึกอบรมระบบราง การรถไฟแห่งประเทศไทย มีความประสงค์เปิดรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ ประจำปีการศึกษา 2567 ใน 5 สาขาวิชา รวม 180 อัตรา เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถ รองรับการเติบโตของกิจการการรถไฟฯ ในอนาคต วัน เวลา และช่องทางรับสมัครนักเรียนวิศวกรรมรถไฟ เปิดรับสมัครผ่านทางออนไลน์ ที่เว็บไซต์ โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ คลิกที่นี่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.67 เวลา 09.00 น. ถึง 14 มี.ค. 67 เวลา 16.00 น. สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร 1.ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างเครื่องกล จำนวน 50 อัตรา สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 40 อัตรา สาขาวิชาช่างอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม จำนวน 30 อัตรา สาขาวิชาช่างโยธา จำนวน 30 อัตรา 2.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ […]

1 2 144
error: