โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครครูอัตราจ้าง/เจ้าหน้าที่ วุฒิ ม.3-ป.ตรี 9เม.ย.-3พ.ค.67

Advertisement Advertisement   ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 1.ครูอัตราจ้าง สอนวิชาพลศึกษา จำนวน 1 อัตรา 2. ครูอัตราจ้าง สอนวิชาเยอรมัน จำนวน 1 อัตรา 3. ครูอัตราจ้าง สอนวิชาแนะแนว จำนวน 1 อัตรา 4. ครูธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษ GEP จำนวน 1 อัตรา 5. ครูธุรการ โครงการห้องเรียนพิเศษ MEP จำนวน 1 อัตรา Advertisement 6. เจ้าหน้าที่พนักงานขับรถ จำนวน 2 อัตรา 7. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะสมัคร ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 3 ชั้น 1 […]

สพม.บุรีรัมย์ รับสมัครบรรจุครูผู้ช่วย 13 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 5-11เม.ย.67

  ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2567 ตําแหน่งครูผู้ช่วย (ภาษาไทย/ชีววิทยา/สังคมศึกษา/พลศึกษา/นาฎศิลป์/อุตาสหกรรม/อุตสาหกรรมศิลป์/คอมพิวเตอร์) 13 อัตรา สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาหรือทางที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าตอบแทน : 15,050 – 17,690 บาท ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.ssbr.go.th หรือ รับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ ถนนนิวาศ อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5 – 11 เม.ย. 2567 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กทม. รับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการ ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 730 อัตรา 20 – 26 มี.ค.67

  สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรุงเทพมหานคร ตําแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจําเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2566 ด้วยกรุงเทพมหานคร จะดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามโครงการความร่วมมือการผลิตครูกรณีพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกรุงเทพมหานคร ระหว่างกรุงเทพมหานครกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม และมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการก่รุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ความเห็นชอบแนวทางบริหารจัดการในการคัดเลือกฯ ตามหนังสือสำนักงาน ก.ก. ด่วนที่สุด ที่ กท 0302/2470 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2566 ให้สำนักการศึกษารับผิดชอบดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 มติ ก.ก. […]

สพป. สุรินทร์ เขต 1 รับสมัครครูผู้สอน 21 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 20-29ก.พ.67

  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ตําแหน่งครูผู้สอน 21 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 1. เป็นผู้มีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรองและ กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่ระบุไว้ในตําแหน่งว่าง ทั้งนี้ ผู้สําเร็จการศึกษาต้องได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจอนุมัติไม่หลังวันรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย (รายละเอียด ตามเอกสารแนบท้ายประกาศส่วนที่ 1) 2. ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติ หน้าที่สอน ประกอบด้วย 2.1 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือ 2.2 ใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่ครู หรือ 2.3 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นต้น หรือ 2.4 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูชั้นสูง หรือ 2.5 หนังสือรับรอง ความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพ หรือ 2.6 หนังสือรับรองการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา […]

กทม.สอบครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ 730 อัตรา 15 สาขาวิชา 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2567

  สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย 15 กลุ่มวิชา 730 อัตรา (วุฒิ นิสิตนักศึกษาครู หลักสูตร ป.ตรี กำลังศึกษาปี 4) รับสมัครสอบด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12-16 ก.พ. 2567 ตำแหน่งครูผู้ช่วย วุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือน ขั้น 15,050 บาท จำนวน 730 อัตรา ดังนี้ 1. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 100 อัตรา 2. กลุ่มวิชาภาษาไทย จำนวน 100 อัตรา 3. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 100 อัตรา 4. กลุ่มวิชาอนุบาลศึกษา จำนวน 100 อัตรา 5. กลุ่มวิชาสังคมศึกษา […]

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครพนักงานราชการครู 15 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13ก.พ.67

  ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 กลุ่มวิชาเอกปฐมวัย จำนวน 5 อัตรา กลุ่มวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 4 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกคณิตศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา กลุ่มวิชาเอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา กลุ่มวิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง – เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรอง และกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ตรงตามประกาศรับสมัครแนบท้าย (เอกสารแนบ 1) – มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรวันสุดท้าย […]

สพป. นครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครครูผู้สอน 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-17ม.ค.67

  ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งครูผู้สอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตำแหน่งครูผู้สอน 11 อัตรา ดังนี้ วิชาเอกปฐมวัย 2 อัตรา ภาษาไทย 3 อัตรา คณิตศาสตร์ 1 อัตรา ภาษาอังกฤษ 3 อัตรา สังคมศึกษา 2 อัตรา คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ก. มีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีทางอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกําาหนดเป็น คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีวิชาเอกตรงตามที่ประกาศรับสมัครเท่านั้น (รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศ) และจะต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอํานาจไม่หลังเปิดรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้าย ข. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครู ตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่การสอน และยังไม่หมดอายุโดยนับถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ทั้งนี้ไม่เกินปีงบประมาณ 2567 […]

อบจ.ราชบุรี รับสมัครผู้ช่วยครู 7 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-19ม.ค.67

  ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะดําเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สําหรับผู้มีทักษะ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี (วัดห้วยปลาดุก อนันตกูลอุปถัมภ์) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี โดยมีรายละเอียดดังนี้ ตำแหน่งที่รับสมัคร ตำแหน่งผู้ช่วยครู 1) วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 2) วิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 3) วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา 4) วิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 5) วิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 6) วิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา 7) วิชาดนตรี จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 15,000 – 15,800 บาท […]

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครพนักงานจ้าง 23 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 3-11ม.ค.67

  ประกาศเทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียน) 1. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย( วิชาเอกคณิตศาสตร์/ภาษาไทย/วิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ/เอกคอมพิวเตอร์/ดนตรีสากล/พลศึกษา/แนะแนว) 11 อัตรา มีคุณวุฒิปริญญา สาขาวิชาหรือทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้การจัดการศึกษา สําหรับการกําหนดคุณวุฒิปริญญาตามวรรคแรก จะเป็นสาขาวิชาใดให้เป็นไปตามหลักสูตร มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอน พนักงานจ้าง ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติหน้าที่ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 2. ตำแหน่งผู้ช่วยครูผู้ช่วย วิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย 3 อัตรา มีคุณวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือ ทางการศึกษา ศึกษาศาสตร์ เฉพาะสาขาวิชาเอกอนุบาลศึกษา หรือการศึกษาปฐมวัย หรือคุณวุฒิอื่น ที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กําหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สําหรับปฏิบัติหน้าที่สอน 3. ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) 6 อัตรา – […]

สพป. เพชรบุรี เขต 2 รับสมัครครูผู้สอน 11 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 20-26ธ.ค.66

  ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน (วิชาเอกคณิตศาสตร์/ภาษาไทย/คอมพิวเตอร์ /ปฐมวัย) 11 อัตรา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท (1) มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค. หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. รับรอง และ กําหนดเป็นคุณสมบัติสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก (2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน และในวันจ้างเป็นพนักงานราชการ หลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบ วิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ต้องยังไม่หมดอายุ ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองที่ ห้องรวมพลคนปันสุข สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 ระหว่างวันที่ 20 – 22 ธ.ค. 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 […]

1 2 20
error: