อบจ.ภูเก็ต รับสมัครจ้างเหมา56อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ/ป.ตรี บัดนี้-22ก.ย.64

Advertisement   องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตามโครงการจ้างงานผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อ โรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารมาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำประตูเมืองภูเก็ต Phuket Gateway จำนวน 4 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี และไม่เกิน 55 ปี นับถึงวันที่สมัคร อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท/เดือน ระยะเวลาการจ้าง 4 เดือน เจ้าหน้าที่บริการนักท่องเที่ยว ประจำสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ จำนวน […]

กรมศิลปากร รับสมัครสอบบรรจุเป็น ขรก.21อัตรา วุฒิ ปวส./อนุปริญญา/ป.ตรี

  กรมศิลปากร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 2/2564 *ทุกตำแหน่งต้องผ่าน ก.พ. นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาและวรรณคดี) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดีทางภาษาไทย หรือทางวรรณคดีไทย นักภาษาโบราณปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาบาลีสันสกฤต ทางภาษาบาลี ทางภาษาสันสกฤต ทางภาษาไทย ทางภาษาศาสตร์ ทางภาษาโบราณ หรือสาขาวิชาปรัชญา ศาสนา เทววิทยา ทางบาลีพุทธศาสตร์ ทางพุทธศาสนา ทางบาลีสันสกฤต ทางพุทธศาสตร์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา และทางสารนิเทศศาสตร์ นักจดหมายเหตุปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาภาษา วรรณคดี ทางภาษาไทย หรือทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา […]

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครจนท.วิเคราะห์นโยบายฯ ป.ตรี

  สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ รับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการ (เจ้าหน้าที่โครงการ) สังกัด สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน อายุไม่เกิน 30 ปีนับถึงวันสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ในสาขารัฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ บริหารจัดการ หรือเทียบเท่า รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ก.ย. 64 สมัครได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ สมัครด้วยตนเองในวันทำการ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ สถาบันความมั่นคงศึกษา สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ชั้น 7 อาคารรัฐประศาสนศาสตร์ (อาคารบี) ทิศตะวันตก (W2) (ฝัง DSI) ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา

  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 60 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-24 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำแหน่งที่แต่งตั้งและเงื่อนไขเบื้องต้น จ้างงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ 60 อัตรา ในพื้นที่ตำบลเป้าหมาย จังหวัด กำแพงเพชรและจังหวัดตาก จำนวน รวม 17 ตำบล ตามเอกสารแนบ 1 แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประชาชนทั่วไป 25 อัตรา 2. บัณฑิตจบใหม่ 26 อัตรา 3. นักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรือระดับอุดมศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ณ ปัจจุบัน 9 อัตรา อัตราค่าจ้าง 1. ประชาชนทั่วไป ในอัตรา 9,000 บาท ต่อเดือน […]

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 226 อัตรา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 226 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 21 กันยายน 2564 เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) 1. ประเภทประชาชนทั่วไป 57 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท (เก้าพันบาทถ้วน) 2.  ประเภทบัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี 114 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 3.  ประเภทนักศึกษา 55 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ประเภทประชาชนทั่วไป (57 อัตรา) เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา หรือพื้นที่อื่นใกล้เคียง ที่ว่างงาน […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 381 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2564 รับสมัคร 381 อัตรา เชียงใหม่ 243 อัตรา แม่ฮ่องสอน 138 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 กันยายน 2564 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ครั้งที่ 3/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 1. ประชาชน (87 อัตรา) 9,000 บาท/เดือน (งวด) สัญชาติไทย อยู่ในพื้นที่ หรือพื้นที่ใกล้เคียง ว่างงาน และไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐ/ภาคเอกชน ไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่ 2. บัญฑิตจบใหม่ (208 อัตรา) 15,000 บาท/เดือน (งวด)  สัญชาติไทย สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน […]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ขยายเวลารับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้-15 ต.ค.64

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2564 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ หรือ เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส วุฒิ ป.ตรี สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ตุลาคม 2564 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน

  ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานปฏิบัติงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 ตุลาคม 2564 ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการวิชาการฯ ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติงานด้านพัสดุ 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรี ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อขอรับใบสมัครหรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/mainmenu detail/4/3512/3 และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ ศูนย์บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ ที่ 8 ตุลาคม 2564 ในวัน เวลาราชการ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ เปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

  กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการภายใต้ภารกิจการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท 8 อัตรา วุฒิ ป.โท 1. โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) 6 อัตรา 2. โครงการสร้างกำลังคนและทักษะแห่งอนาคตในภูมิภาค เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศจำนวน 1 อัตรา 3. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจท้องถิ่นในภูมิภาค ด้วยองค์ความรู้ภูมิปัญญา 1 อัตรา ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กปว.) สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 7 ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ หรือส่งเอกสารทางอีเมล์ [email protected] โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 14 – […]

มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครเจ้าหน้าที่ 4 อัตรา

  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 15-21 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาบรรณารักษ์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา วุฒิ ปวส. ทุกสาขา 3. เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 2 อัตรา วุฒิ ปวส.ทุกสาขา ผู้ประสงค์จะสมัครสอบให้ขอใบสมัครและส่งเอกสารการสมัครได้ที่งานบุคคล สำนักงาน รองอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ โทร 0-4561-2645 ระหว่างวันที่ 15 – 21 กันยายน […]

1 2 977