สสว.รับสมัคร ผอ.ฝ่ายกฎหมาย-ฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศ สมัครออนไลน์ บัดนี้-20มิ.ย.66

Advertisement Advertisement   สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงาน Advertisement 1. ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมาย 1 อัตรา 2. ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศจำนวน 1 อัตรา สมัครทางออนไลน์/ทางอีเมล์ บัดนี้-20มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

GISTDA รับสมัคร จนท.คลัง, วิศวกร, นักพัฒนานวัตกรรม วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-23มิ.ย.66

  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ 1. เจ้าหน้าที่คลัง วุฒิ ป.ตรี/ป.โท ด้านการบัญชี, การเงิน, พาณิชยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทางด้านการคลังไม่น้อยกว่า 3 ปี มีความรู้ความชำนาญในการใช้โปรแกรมทาง AX/ERP เป็นอย่างดี 2. วิศวกร (1) วุฒิ ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์เขียนโปรแกรม MATLAB, Python, R, C++ และ database software ได้แก่ NoSQL SQL และ PySpark เป็นต้น มีความรู้และประสบการณ์ทางด้าน GNSS/RTK ทำงานล่วงเวลาได้ ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ (ปฏิบัติงานประจำอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี(มีสวัสดิการที่พักอาศัย)) 3. วิศวกร (2) ป.โท/ป.เอก ด้านวิศวกรรมศาสตร์ มีประสบการณ์ในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม อุตสาหกรรมต่าง ๆ […]

สภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครเจ้าหน้าที่ 3 ตำแหน่ง วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา 1. หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสมาชิกและองค์กรของผู้บริโภค 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 2. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและนวัตกรรม 1 อัตรา อายุ 35 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไปไม่จำกัดสาขา มีประสบการณ์ในการบริหารงานหรือเป็นผู้บริหารมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี หากมีประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานภาครัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 3. เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 1 อัตรา อายุ 25 ปีขึ้นไป ป.ตรีขึ้นไป หากมีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุกับห่วยงานภาครัฐ หรือเครือข่ายการติดต่อกับภาครัฐ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เปิดรับสมัครทางอีเมล์บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะได้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับตำแหน่ง ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพฉ.รับสมัครผู้ชำนาญการวิศวกรระบบโครงสร้างพื้นฐานฯ, ผู้ชำนาญการกฎหมาย, พนง.พัสดุ บัดนี้-25มิ.ย.66

  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน 1. ผู้ชำนาญการ งานวิศวกรระบบโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่าย 1 อัตรา 2. ผู้ชำนาญการ งานบังคับใช้กฎหมาย 1 อัตรา 3. พนักงานปฏิบัติการ งานพัสดุ 1 อัตรา สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-25มิ.ย.66 โทร. 091-576-1877, 089-040-1669 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กยศ.รับสมัครพนักงานวุฒิ ป.ตรี สมัครผ่านระบบออนไลน์ 29พ.ค.-2มิ.ย.66

  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 1. นิติกร 1 อัตรา ค่าจ้าง 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี ป.ตรี ด้านนิติศาสตร์ หากมีประสบการณ์ด้านทนายความ หรือการจัดทำนิติกรรมสัญญา อย่างน้อย 2 ปี หรือมีใบอนุญาตว่าความ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 2. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร 2 อัตรา ค่าจ้าง 18,750 บาท เพศชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร ป.ตรี สาขานิเทศศาสตร์ ออบแบบนิเทศศิลป์ สื่อสารมวลชน ประชาสัมพันธ์ โฆษณา สื่อสารการตลาด มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ ครุศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ หรือบริหารธุรกิจ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถเขียนข้อความและออบแบบอาร์ตเวิร์คได้ดี สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Photoshop, Illustrator, […]

สกสว.รับสมัครนักวิชาการระดับต้น วุฒิ ป.โท มีความสามารถในการเขียนข่าว-สรุปประชุม บัดนี้-28พ.ค.66

  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รับสมัครนักวิชาการระดับต้น อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิ ป.โทไม่จำกัดสาขา ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. การเข้ารับฟังการประชุมหรือกิจกรรม หาหรือสืบเสาะรวบรวมข้อมูล แล้วสรุปประเด็น หรือวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์เพื่อการนำเสนอหรือการสื่อสาร 2. การเขียนข่าวหรือถ้อยคำประชาสัมพันธ์ การจัดทำสื่อประเภทต่างๆ หรือประสานดูแลบุคคลภายนอกให้จัดทำได้ 3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร เช่น จัดเตรียมงานแถลงข่าว การลงพื้นที่ปฏิบัติการสื่อสาร ติดต่อประสานงานสื่อมวลชน ประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ บริหารสื่อ สกสว. ช่องทางต่างๆ ฯลฯ 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายใน สนับสนุนและร่วมจัดทำกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และสนับสนุนงานบริหารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วย และองค์กร 5. งานสนับสนุน ผอ.งานที่ ผอ., ผอ. หน่วย, รอง ผอ. หน่วย หรือผู้ช่วย ผอ. หน่วยมอบหมาย ทักษะ/สมรรถนะ : มีความสามารถด้านการสื่อสาร […]

AFSIS รับสมัคร Technical Staff (Information Management) วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้-8มิ.ย.66

  สำนักงานเลขานุการ AFSIS หรือ ASEAN Food Security Information System (AFSIS) เป็นหน่วยงานที่จัดทำข้อมูลสารสนเทศความมั่นคงทางอาหารในภูมิภาคอาเซียน ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับสมัครงานในตำแหน่ง Technical Staff (Information Management) ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย อายุไม่เกิน 40 ปี วุฒิไม่ต่ำกว่า ป.ตรี ในสาขาวิชาสถิติ, เศรษฐศาสตร์, เศรษฐศาสตร์การเกษตร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี สามารถปฏิบัติงานต่างประเทศได้ตามที่ได้รับมอบหมาย เปิดรับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-8มิ.ย.66 หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสมัคร โทร.02-940-7468 (เวลา 9.00-16.00 น.) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สพฉ.รับสมัครลูกจ้างสนับสนุนศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ฉุกเฉิน วุฒิ ป.ตรี สมัครทางอีเมล์บัดนี้-29พ.ค.66

  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลปฏิบัติงานสนับสนุนศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมการแพทย์ฉุกเฉินของวิทยาลัยวิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 2 ตำแหน่ง – ตำแหน่งที่ 1 วุฒิ ป.ตรีสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุข การจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน – ตำแหน่งที่ 2 วุฒิ ป.ตรีสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เป็นประโยชน์ต่องาน รับสมัครทางอีเมล์ บัดนี้-29พ.ค.66 โทร.08-5234-1669 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ThaiPBS รับสมัครวิศวกรระบบส่งสัญญาณ ประจำศูนย์สุรินทร์ วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มิ.ย.66

  ThaiPBS รับสมัครวิศวกร ประจำ ศูนย์วิศวกรรม จังหวัดสุรินทร์ ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 4 จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโทรคมนาคมอิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการกำกับ ดูแล ปฏิบัติงาน Preventive, Corrective และ Predictive Maintenance อุปกรณ์ที่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Network Provide) และอุปกรณ์ที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างน้อย 0 – 3 ปี ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ขับรถยนต์ได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-6มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

ThaiPBS รับสมัคร จนท.เทคนิคระบบส่งสัญญาณ ประจำศูนย์สงขลา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-6มิ.ย.66

  ThaiPBS รับสมัครเจ้าหน้าที่เทคนิคระบบส่งสัญญาณ ประจำศูนย์วิศวกรรม จังหวัดสงขลา ฝ่ายระบบส่งสัญญาณ ภาค 2 จำนวน 1 อัตรา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาโทรคมนาคม อิเลคทรอนิคส์ ไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่ ส.ส.ท. พิจารณาว่าเกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานด้านการกำกับ ดูแล ปฏิบัติงาน Preventive, Corrective และ Predictive Maintenance อุปกรณ์ที่ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ (Network Provide) และอุปกรณ์ที่ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก อย่างน้อย 0 – 3 ปี ขับรถยนต์ได้ เดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ สมัครด้วยตนเอง/ทางอีเมล์ บัดนี้-6มิ.ย.66 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 3 4 5 67
error: