กองทุนสื่อปลอดภัย รับสมัคร ผอ.-จนท.หลายอัตรา บัดนี้-13มี.ค.67

Advertisement Advertisement Advertisement   สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 5 อัตรา วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป ดังนี้ 1. ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์ จำนวน 1 อัตรา 2. เจ้าหน้าที่ดิจิทัลสารสนเทศ ฝ่ายพัฒนาประสิทธิภาพองค์กร จำนวน 1 อัตรา 3. เจ้าหน้าที่ภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายพัฒนาคุณค่าเพิ่มและสื่อสารเชิงกลยุทธ์     จำนวน 1 อัตรา 4. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ*   จำนวน 2 อัตรา *หมายเหตุ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการ จำนวน 2 อัตรา สังกัด (1) ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสื่อสำหรับเด็กและเยาวชน (2) ฝ่ายส่งเสริมการรู้เท่าทันและเฝ้าระวังสื่อ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ – 13 มีนาคม 2567 โดยสามารถดูประกาศเพิ่มเติมได้ที่ https://thaimediafund.thaijobjob.com/

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป หลายอัตรา

  สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 2 เจ้าหน้าที่กฎหมาย 2 (ด้านกฎหมายธุรกิจ) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารคุณภาพโดยรวม 2 จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผล ควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง 1 จำนวน 1 อัตรา นักวิจัย 1 (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่คลังวัตถุระเบิดและคลังยุทธภัณฑ์ 2 (ปฏิบัติงานนครสวรรค์) จำนวน 1 อัตรา ช่างเทคนิค 2 (ปฏิบัติงานลพบุรี) 1 อัตรา เจ้าหน้าที่พัฒนานโยบายและกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล 2 จำนวน 1 อัตรา สมัครทางอีเมล์ บัดนี้-23ก.พ.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))    

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครนักวิชาการประกันภัย 10 อัตรา วฒิ ป.ตรี บัดนี้-7ก.พ.67

  ประกาศกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รับสมัครลูกจ้างกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย 1. ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย(งานการเงิน บัญชี) ประจําสํานักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) 2 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน การบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับ การเงิน บัญชี มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี มีทักษะคิดคํานวณขั้นพื้นฐาน และมีความเข้าใจข้อมูลหรือตัวเลขได้อย่างถูกต้อง มีทักษะการสื่อสารและประสานงาน โดยเฉพาะการพูดและการเขียน 2. ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) ประจําสํานักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สาขาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ ข้อมูล มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เป็นอย่างดี สามารถวิเคราะห์ข้ออมูลต่างๆได้อย่างถูกต้อง มีทักษะในการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถรับแรงกดดันได้เป็นอย่างดี 3. ตำแหน่งนักวิชาการประกันภัย (งานนโยบายและแผน) ประจําสํานักงาน คปภ. (ถนนรัชดาภิเษก) 1 อัตรา สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ […]

สมอ.รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 31ม.ค.-6ก.พ.67

  ประกาศสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน และตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1. ตำแหน่งตําแหน่งนักวิชาการมาตรฐาน 2 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ทุกสาขาวิชา อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท 2. ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา – ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ อัตราค่าตอบแทน : 18,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่ทําสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 (มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 รอบ) และอาจจะมีการต่อระยะเวลาการจ้างได้อีกไม่เกินครั้งละ 4 ปี ในกรณีที่สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมได้รับการอนุมัติจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการ รอบระยะ 5 ปี จากคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ และพนักงานราชการผู้นั้นผ่านการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกําหนด ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ ทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ https://www.tisi.go.th หรือ https://tisi.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ 31 […]

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวส./ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (อาคารสถานที่) -อายุไม่เกิน 35 ปี -วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือปริญญาตรี ในสาขาวิชาช่างไฟฟ้า, ช่างอิเล็กทรอนิกส์, หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง -ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี -มีทักษะความรู้ด้านงานช่างอาคาร และงานซ่อมบำรุง -รักงานช่าง ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และมีระเบียบ -สามารถใช้งาน โปรแกรมพื้นฐาน ไมโครซอฟออฟฟิศได้เป็นอย่างดี -สามารถทำงานร่วมกับช่างอาคารคนอื่น หรือหัวหน้าช่างอาคารได้โดยไม่เกิดปัญหาใด ๆ หรือมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี -ทำงานอย่างคล่องแคล่ว มีความคล่องตัวสูง และสามารถจัดการทุกปัญหาได้อย่างรวดเร็ว -สามารถทำงานเสาร์อาทิตย์ได้ (OT) ลักษณะงาน -ตรวจสอบระบบภายในและมีการซ่อมบำรุงระบบต่าง ๆ เมื่อเกิดปัญหาอย่างรวดเร็ว ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำ ระบบปรับอากาศ, ระบบสาธารณภัยต่าง ๆ -ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยหรือ Fire Alarm อยู่เสมอ เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ -ตรวจสอบเรื่องค่าน้ำ ค่าไฟ และค่าต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับระบบภายในอาคารว่าเป็นไปตามปกติหรือไม่ -บำรุงรักษา […]

‘ศักดิ์สยาม’ ไม่รอด ศาลรัฐธรรมนูญ ฟัน ซุกหุ้น บุรีเจริญ พ้น รัฐมนตรี

(17 ม.ค.) องค์คณะศาลรัฐธรรมนูญ ได้เริ่มแถลงด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติ และอ่านคำวินิจฉัย ในคดีที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร ส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสาม ว่าสมาชิกภาพ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (5) ประกอบมาตรา 187 หรือไม่ จากกรณีปม ซุกหุ้น ห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 ประกอบพระราชบัญญัติการจัดการหุ้นส่วนและหุ้นของรัฐมนตรี มาตรา 4 (1) ทั้งนี้ ซึ่งบรรยากาศโดยรอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญขณะนี้ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีกลุ่มมวลชนใดมาชุมนุม มีเพียงเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยรักษาความสงบเรียบร้อยตามปกติ ขณะที่การนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันนี้ ศาลได้อำนวยสะดวกโดยเปิดช่องทางการรับฟังคำวินิจฉัยผ่านช่องทาง ยูทูบของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ และมีการติดตั้งจอทีวีพร้อมลำโพงไว้หน้าอาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ บริเวณเสาธง สำหรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมรับฟังด้วย ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติโดยเสียงข้างมาก (7 ต่อ 1) วินิจฉัยว่า ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้อง […]

ธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงานธนาคาร หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-11ก.พ.67

  ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย รับสมัครเป็นพนักงานธนาคาร ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร 1. ช่างเทคนิคอาวุโส (ด้านระบบวิศวกรรม) ส่วนบริหารอาคารและระบบวิศวกรรม 1-2 สำนักบริหารอาคาร ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารอาคาร (ปิดรับสมัคร วันที่ 22 มกราคม 2567) คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัคร สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือพ้นการเกณฑ์ทหารแล้ว หรือมีหลักฐานแสดงว่าไม่ต้องรับราชการทหาร คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งงาน ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรืออุตสาหกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์-สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์กำลัง เครื่องกล การทำความเย็นและการปรับอากาศ อุตสาหการ บำรุงรักษาอาคาร การจัดการพลังงาน แมคคาทรอนิกส์ หุ่นยนต์ หรือ หากมีใบรับรองประสบการณ์การทำงานด้านที่เกี่ยวข้อง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คะแนน TOEIC ตั้งแต่ 550 คะแนนขึ้นไป โดยผลการสอบภาษาอังกฤษจะต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันที่ยื่นใบสมัคร […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) รับสมัครงานหลายตำแหน่ง วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป บัดนี้เป็นต้นไป

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง +++ 1.ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 2.นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ 3.หัวหน้าฝ่ายดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 4.นักวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศและการวิเคราะห์ข้อมูล 5.นักวิชาการดิจิทัลและโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงสารสนเทศ 6.นักวิชาการพัฒนาระบบทุนการศึกษา 7.นักวิชาการพัฒนาระบบการศึกษาสายอาชีพ 8.นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ 9.นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย 10.นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ 11.นักวิชาการตรวจสอบภายใน คลิกอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/

‘สตาร์บัคส์’ ขึ้นราคาเครื่องดื่ม เทียบค่าแรงขั้นต่ำ จ่ายกาแฟ 1 แก้ว

หลังจากมีผู้บริโภคสอบถามยังหน้าเพจเฟซบุ๊ก Starbucks Thailand เกี่ยวกับการปรับขึ้นราคาสินค้า ทำให้แบรนด์คำตอบคำถามว่า “ทางเราได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะคงราคาจำหน่ายเดิมไว้เพื่อที่ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อลูกค้าของเรา แต่ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านดำเนินการและจัดการได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สตาร์บัคส์มีความจำเป็นต้องทำการปรับราคาเครื่องดื่มทุกประเภทขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.67 ในร้านสตาร์บัคส์ทุกสาขาในประเทศไทยค่ะ” สำหรับเมนูเครื่องดื่มที่จำหน่ายในร้านสตาร์บัคส์ มีหลากหลายประเภท เช่น หมวดชา TEAVANA เมนู Earl Grey, English Breakfast ร้อน ขนาด 12 ออนซ์ หรือ TALL ราคา 100 บาท ขนาด 20 ออนซ์ หรือ Venti เมนู Pure Matcha ขนาด 12 ออนซ์ ราคา 155 บาท และขนาด 20 ออนซ์ ราคา 185 บาท เมนูกาแฟปั่นอย่าง Matcha White Chocolate Affogato […]

สำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน 8 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  ประกาศสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภค เรื่องการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน จำนวน 8 ตำแหน่ง 8 อัตรา ดังนี้ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามนโยบาย จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สนับสนุนสมาชิกและองค์กรผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคแบบเบ็ดเสร็จ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่ออกแบบและผลิตสื่อ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ จำนวน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่งานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียดคุณสมบัติได้ที่ประกาศ ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

1 2 68
error: