สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัคร ผอ.ตรวจสอบภายใน

Advertisement Advertisement   สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4 วุฒิ ป.ตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุงานรวม 15 ปี โดยมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายในอย่างน้อย 10 ปี หากผ่านการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาครัฐ (CGIA) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เปิดรับสมัครบัดนี้-10มิ.ย.67 ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/เอกสารประกาศฉบับเต็ม)) Advertisement สิทธิ์สวัสดิการ 1. การปรับขึ้นเงินเดือน ปีละ 2 ครั้ง 2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3 – 8% ตามอายุงาน 3. ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุกลุ่ม 4. ค่าเล่าเรียนบุตร สูงสุด 3 คน 5. ค่ารักษาพยาบาล รวมถึงบุคคลในครอบครัว 6. ตรวจสุขภาพประจำปี 7. วันหยุดประจำปีและวันหยุดเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรีกำหนด 8. สิทธิ์การลาป่วย, ลากิจ, ลาพักผ่อน […]

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับสมัครงานหลายตำแหน่ง

  กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)  เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง นักวิชาการต่างประเทศ นักวิชาการพัฒนาเยาวชนนอกระบบการศึกษาและแรงงานนอกระบบ นักวิชาการข้อมูลและติดตามสถานการณ์ความเหลื่อมล้ำ นักวิชาการบริหารโครงการวิจัย นักบริหารงานจัดซื้อจัดจ้าง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนและระบบนิเวศการเรียนรู้ นักวิชาการจัดการความรู้และขับเคลื่อนนโยบาย นักวิเคราะห์และบริหารโครงการ อ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.eef.or.th/career/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครพนักงาน 35 อัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-13พ.ค.67

  ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รับสมัครคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในสังกัดต่าง ๆ ของสํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ตำแหน่งพนักงาน 35 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร ผู้ตรวจสอบภายใน พนักงานบริหารงานเลขานุการกลาง นิติกร พนักงานมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ พนักงานมาตรฐานปฏิบัติการบิน พนักงานพัฒนามาตรฐาน พนักงานมาตรฐานระบบอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน พนักงานมาตรฐานสนามบิน พนักงานมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและการอํานวยความสะดวก พนักงานวิเคราะห์เศรษฐกิจการบิน พนักงานวิเคราะห์และวางแผนสิ่งแวดล้อมการบิน พนักงานบริหารงานปฏิบัติการการเดินอากาศ พนักงานบริหารยุทธศาสตร์ พนักงานบริหารงบประมาณ พนักงานบริหารโครงการ พนักงานกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พนักงานบริหารและพัฒนาทุนมนุษย์ พนักงานพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระยะเวลาการจ้าง : กําหนดระยะเวลาทดลองการปฏิบัติงาน 90 วัน โดยพิจารณาจาก ผลประเมินการทดลองปฏิบัติงาน ทั้งนี้ สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยมีสิทธิให้ออกจากงาน เพราะไม่ผ่านการทดลองการปฏิบัติงาน โดยให้ถือว่าไม่เคยเป็นพนักงานของสํานักงานการบินพลเรือน แห่งประเทศไทย แต่ทั้งนี้ไม่กระทบถึงการปฏิบัติงาน หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ ระหว่างผู้นั้นทดลองปฏิบัติงาน ผู้สมัครสามารถส่งเอกสารหลักฐานการสมัครงานในรูปแบบ e-file โดยแนบ เอกสารหลักฐานการสมัครรวมเป็นไฟล์เดียวกัน สกุล .pdf เท่านั้น และตั้งชื่อไฟล์ด้วย คํานําหน้า ชื่อ สกุล ภาษาไทย […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีฯ รับสมัครพนักงานอาวุโส วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-30เม.ย.67

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน 1. พนักงานตรวจสอบภายในอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาในสาขาการบัญชี สาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์ในการ ทำงานที่เกี่ยวข้อง – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์กองทุนพัฒนา ผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail.: [email protected] ระหว่างวันที่ 10 -30 เมษายน 2567 ภายในเวลา 16.30 น. (เอกสารหลักฐานฉบับ จริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) รายละเอียดเพิ่มเติม  2. พนักงานพัฒนาธุรกิจอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษาในสาขาการเงิน สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – […]

หอภาพยนตร์ ศาลายา นครปฐม รับสมัครผู้ช่วยงานประชาสัมพันธ์

  รายละเอียดงาน ติดต่อประสานงานกับร้านค้าและผู้ประกอบการในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ ประสานงานบุคคลภายนอกที่ติดต่อหน่วยงาน ช่วยตรวจเช็ค ติดตั้ง และอัพเดทข้อมูลของสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ภายในหอภาพยนตร์ ออกแบบหรือตัดคลิปวิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ในสื่อโซเซียลมีเดีย ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อการประชาสัมพันธ์ คุณสมบัติผู้สมัคร อายุ 22-40 ปี ไม่จำกัดเพศ เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบเรียนรู้งานใหม่ ๆ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน ชอบติดตามข่าวสาร อัพเดตข่าวสารและเทรนด์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ มีมุมมองในการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเขียนบทความเพื่อสื่อสารและเล่าเรื่องราวได้ดี ใช้โปรแกรมออกแบบ Adobe Photoshop, Illustrator, Canva ได้ ใช้โปรแกรมสำหรับตัดต่อวีดิทัศน์ได้ สามารถปฏิบัติงานเสาร์-อาทิตย์ และต่างจังหวัดได้ กรณีมีกิจกรรมพิเศษ วิธีการสมัคร สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง (ต้องมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย ก่อนเดินทางเข้ามาสมัคร) รับสมัครผ่าน https://www.jobthai.com/th/job/1595010 ติดต่อ คุณนัท บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด โทรศัพท์ : 094-217-8852 […]

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครนิติกร วุฒิ ป.ตรี บัดนี้-8เม.ย.67

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นิติกร จำนวน 1 อัตรา วุฒิ ป.ตรีหรือสูงกว่าในสาขานิติศาสตร์ ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.hsri.or.th หรือสแกนตาม QR Code ด้านล่างและส่งใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครมาที่ หน่วยงานทรัพยากรมนุษย์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัด นนทบุรี 11000 โทร. 02 027 9701 ต่อ 9036 หรือ Email: [email protected] ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 เมษายน 2567 ดูรายละเอียดได้ที่ : https://www.hsri.or.th/news/recruitment ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา วุฒิ ป.ตรี 1-5เม.ย.67

  ประกาศ กรมยุทธบริการทหาร รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ 1.ตำแหน่งพนักงานเวชนิทัศน์ 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี หรือเที่ยบเท่ากับสาขาที่เกี่ยวข้องกับลัก่ษณะงาน – มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 2.ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี 1 อัตรา – สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี การเงิน การบริหารการเงิน การเงินและการธนาคารในสาขาที่เกี่ยวข้องกับลัก่ษณะงาน ผู้ประสงค์จะสมัครสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกลาง กรมยุทธบริการทหาร ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โทร. 025721000 ต่อ 585 1166 ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 เม.ย. 2567 เวลา 09.00 – 15.00 น. (เฉพาะวันเวลาทําการ) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

กรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 40 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิ-ป.ตรี 25-29มี.ค.67

  ประกาศกรมกิจการเด็กและเยาวชน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2567 (ส่วนภูมิภาค) 1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์) จำนวน 1 อัตรา 2. ตำแหน่ง พนักงานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย) จำนวน 1 อัตรา 3. ตำแหน่ง นักพัฒนาการเด็ก (สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี) จำนวน 1 อัตรา 4. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม) จำนวน 1 อัตรา 5. ตำแหน่ง พี่เลี้ยง (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดหนองคาย) จำนวน 1 อัตรา 6. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดลำปาง) จำนวน 1 อัตรา 7. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม (สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี) จำนวน 1 อัตรา […]

สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ขยายระยะเวลารับสมัครพนักงาน วุฒิ ป.ตรี/ป.โท บัดนี้-25มี.ค.

  สำนักงานกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีความประสงค์ขอขยายระยะเวลาการรับสมัครพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.พนักงานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรอาวุโส  จำนวน 1 อัตรา 2.พนักงานพัฒนาโครงการอาวุโส จำนวน 1 อัตรา สำเร็จการศึกษา/สาขานิเทศศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลซน สาขาวารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง – วุฒิปริญญาตรี มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 5 ปีขึ้นไป – วุฒิปริญญาโทขึ้นไป มีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้อง 3 ปีขึ้นไป วัน เวลา การรับสมัคร (ขยายระยะเวลา) ผู้ประสงค์จะสมัครต้องยื่นใบสมัครออนไลน์เท่านั้น โดยสามารถตาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไชต์กองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (http://www.tedfund.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครได้ที่ e-mail: [email protected] ระหว่างวันที่ 14 – 25 มีนาคม 2567 ภายในเวลา 22.90 น. (เอกสารหลักฐานฉบับจริงให้นำมาส่งในวันสอบสัมภาษณ์) ((คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม/ดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับเต็ม))

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รับสมัครเจ้าหน้าที่หลายอัตรา วุฒิ ป.ตรี บัดนี้เป็นต้นไป

  สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร. รับสมัครเจ้าหน้าที่ บัดนี้เป็นต้นไป 1. ลูกจ้าง (สัญญาจ้าง 1 ปี) ส่วนบริหารสินทรัพย์องค์กร – ปริญญาตรี สาขาปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การบริหารธุรกิจ บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. นักกลยุทธ์อาวุโส 1-2 ส่วนงบประมาณบูรณาการติดตามและประเมินผล – ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารคอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเงินและการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 3. นักวิเคราะห์อาวุโส 1-2 สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล – วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ เศรษฐศาสตร์ การบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

1 2 70
error: